profil

Reakcje chemiczne i ich rodzaje. Reakcje utleniania-redukcji

poleca 45% 68 głosów

Substancje chemiczne pod wpływem różnorodnych czynników ulegają przemianom fizycznym lub chemicznym. W przemianie fizycznej zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji (stan skupienia, kształt, objętość, gęstość). Podczas przemiany chemicznej powstają nowe substancje, o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Przemiana chemiczna określana jest jako reakcja chemiczna. Zapisem reakcji chemicznej jest jej równanie, w którym pojawiają się po lewej stronie substraty (substancje wchodzące do reakcji), a po prawej produkty (substancje powstające w jej wyniku).

Równanie reakcji chemicznej podaje informacje na temat liczby i rodzaju substratów i produktów, które zapisuje się używając ich symboli lub wzorów chemicznych. W równaniu – jak w matematyce – prawa strona musi być równa lewej stronie, tzn. liczba atomów danego rodzaju po obu stronach równania musi być identyczna. Równanie reakcji jest zapisem uwzględniającym prawo zachowania masy. Prawo zachowania masy i zasadę zachowania ładunku uwzględnia się w jonowym zapisie równania obrazującego reakcję zachodzącą pomiędzy jonami. W równaniu mogą pojawić się różne symbole, np. znak = dla wyrażenia stosunków stechiometrycznych, znak → dla reakcji w końcowym wyniku przebiegającej w prawo, znak dla reakcji przebiegającej w obu kierunkach, czyli odwracalnej. Obok symboli i wzorów, w równaniu mogą pojawić się oznaczenia określające stan skupienia substratów i produktów, np. (c), (g).

Reakcje chemiczne można podzielić – biorąc pod uwagę różnorodne kryteria – na:

a)

reakcje syntezy A + B = AB np. Fe + S → FeS
reakcje analizy AB = A + B np. 2 HgO → 2 Hg + O2
reakcje wymiany pojedynczej A + BC = AC + B np. Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
reakcje wymiany podwójnej AB + CD = AD + BC np. Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2 NaCl

b)

 • reakcje odwracalne
 • reakcje nieodwracalne

c)

 • reakcje zachodzące ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków, np. 2 Mg + O2 → 2 MgO
 • reakcje zachodzące bez zmiany stopnia utlenienia pierwiastków

d)

 • reakcje egzoenergetyczne, np. C + O2 → CO2
 • reakcje endoenergetyczne, np. N2 + O2 → 2 NO

e)

 • reakcje jonowe
 • reakcje zachodzące między atomami i cząsteczkami oraz cząsteczkami i cząsteczkami

f)

 • reakcje szybkie, np. wytrącanie osadu FeCl3 + 3 NaOH → Fe(OH)3↓ + 3 NaCl
 • reakcje zachodzące powoli np. rdzewienie (utlenianie żelaza)

g)

 • reakcje jednoetapowe
 • reakcje wieloetapowe

h)

 • reakcje z udziałem katalizatora, np. 2 SO2 + O2 → 2 SO3
 • reakcje bez udziału katalizatora, np. S + O2 → SO2
poleca 57% 58 głosów

Reakcje utleniania-redukcji

Są to reakcje chemiczne, podczas których następuje zmiana stopni utlenienia atomów w wyniku wymiany elektronów. Wymiana elektronów zachodzi pomiędzy reduktorem, który oddaje elektrony i utleniaczem pobierającym elektrony: Mg 0 – 2 e – → Mg II proces utleniania 2 Cl 0 + 2 e – → 2 Cl –I proces redukcji Reakcje te nie mogą przebiegać niezależnie, gdyż elektrony oddane przez atomy magnezu w reakcji utleniania są pobrane przez atomy chloru w...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści