profil

Wybierz przedmiot
Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Problemy rolnictwa w Polscepoleca86%
Geografia

Co w przekonaniu młodych, polskich rolników stanowi główne zagrożenie i jakie widzą korzyści z przystąpienia Polski do UE?

Ludność rolnicza w Polsce stanowi ok. 20%, jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie. Dlatego też Polska powinna ze swojej słabej strony uczynić zalety. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w młodych rolnikach (bo...poleca85%
Geografia

Rolnictwo

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobnie rzecz się ma w innych społeczeństwach europejskich niezależnie od ich nowoczesności...poleca85%
Geografia

Program rozwoju polskiego rolnictwa

Polskie rolnictwo jest zacofane, zadłużone i niedochodowe. Co należałoby zrobić, aby jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej zmienić ten stan bytu? To pytanie zadaje sobie wielu polityków i osób związanych z rolnictwem. Jest jednak...poleca81%
Geografia

Rolnictwo w Polsce

Polskie Rolnictwo na tle innych krajów świata, a szczególnie Unii Europejskiej. Rolnictwo w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw, wysoką liczbą pracujących, przewagą gleb o średniej i małej przydatności rolniczej, a...poleca74%
Geografia

Rolnictwo Polski

Warunki naturalne rozwoju rolnictwa w Polsce wykazują duże przestrzenne zróżnicowanie i ogólnie ocenia się je jako średnio sprzyjające. Ocena warunków naturalnych rolnictwa wynika z następujących cech: - ukształtowanie powierzchni na znacznej...poleca89%
Geografia

Rolnictwo w Polsce

Rolnictwo jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od warunków, a zwłaszcza od klimatu, ukształtowania terenu i stosunków glebowych. Z tego tez względu rolnictwo może być prowadzone na określonych terenach, gdzie warunki naturalne są...poleca87%
Geografia

Rolnictwo

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobnie rzecz się ma w innych społeczeństwach europejskich niezależnie od ich...poleca83%
Geografia

Omów cechy Polskiego rolnictwa, jego zróżnicowanie przestrzenno-własnościowe i perspektywy rozwoju w perspektywie członkostwa Polski w Uni Europe

Rolnictwo Głowny producent żywności, winno być traktowane jako najważniejszy dział gospodarki narodowej. Samowystarczalność w zakresie wyżywienia należy do podstawowych warunków bezpieczeństwa państwa. 50% gleb w Polsce to gleby słabe, 15% to...poleca84%
Geografia

Problemy rolnictwa w Polsce.

Rolnictwo jest to dział gospodarki, mający za zadanie dostarczenia żywności do konsumentów. Jest uzależnione od: warunków klimatycznych (temperatura, dostęp do światła, odległość od morza, wpływ stałych i sezonowych sfer barycznych) warunków...poleca85%
Geografia

Rolnictwo polskie na tle krajów europejskich

Korzystne dla rozwoju rolnictwa w Polsce: rzeźba terenu (91% niziny) klimat Zagrożenia: erozja gleb (40% obszaru uprawnego), niekiedy mała ilość opadów atmosferycznych, niekiedy powodzie. Na żyzność gleb wpływa: rodzaj skały...poleca82%
Geografia

Rolnictwo polskie

Rolnictwo należy do głównych obszarów aktywności gospodarczej Unii Europejskiej. Integracja tego sektora gospodarki, zgodnie z założeniami polega na – „ustanowieniu wspólnego rynku artykułów rolnych, a także silnym inter-wencjoniźmie...poleca83%
Geografia

Rozwój rolnictwa w Polsce

CZYNNIKI ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobnie rzecz ma się w innych społeczeństwach europejskich niezależnie od ich...poleca84%
Geografia

Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej

Warunki produkcji rolniczej Duża powierzchnia rolna w Polsce (18 608 tys. ha, trzecie miejsce w Europie, po Francji i Hiszpanii) pozwala użytkować ziemię w sposób mniej intensywny, stosować metody produkcji przyjazne środowisku naturalnemu....