profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Pojezierze suwalskiepoleca85%
Geografia

Omów położenie geogrficzne i rzeźbę terenu Pojezierza Suwalskiego jako przykład krajobrazu młodoglacjalnego.

Teren glacjalny (młodoglacjalny) - to teren powstały w procesie polodowcowym. Jest to teren powstały pod wpływem lodowca lub lądolodu. Krajobraz Pojezierza Suwalskiego jest typowy dla obszarów młodoglacjalnych - ma rzeźbę urozmaiconą w postaci...poleca85%
Geografia

Tatry

I. Tatry 1. Budowa geologiczna - gromadzenie osadów morskich na dnie morza (Tetydy) - pierwsze ruchy górotwórcze (pod koniec Kredy) - wdarcie się intruzji granitowej w płaszcz osadów mezozoicznych i utworzenie trzonu krystalicznego -...poleca85%
Geografia

Geografia Polski zeskanowane notatki cz 1

Patrz na załączmikipoleca85%
Geografia

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Na podstawie punktów: 1.Położenie. 2.Ukształtowanie. 3.Rzeki, Jeziora. 4.Lasy, lesistość* 5.Parki Narodowe 6.Gleby 7.Temperatura i opady 8.Surowce i przemysł 9.Miasta 10.Gęstość zaludnienia* 11.Uprawy 12.Walory turystyczne *punktów...poleca83%
Geografia

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie - jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego. Nazywano je krainą wysokich wzniesień, ponieważ jest tu niezliczona liczba głazów przywleczonych przez lądolód...poleca84%
Geografia

Ksztaltowanie klimatu Polski

Największy wpływ na kształtowanie klimatu Polski ma położenie geograficzne oraz ukształtowanie powierzchni. Polska leży w szerokościach umiarkowanych. W miesiącach zimowych dominują masy powietrza polarnego. Równoleżnikowy układ terenu Europy...poleca83%
Geografia

Województwo Podlaskie.

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Województwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środowisko przyrodnicze - głównie duże kompleksy naturalnych lasów oraz jeziora...poleca82%
Geografia

Jeziora w Polsce

"Oczy ziemi", jak czasami nazywają są jeziora, stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych naszego kraju. Ich rozmieszczenie jest jednak równomierne. Największe skupiska jezior występują w północnej części naszego kraju, na obszarze...poleca85%
Geografia

Pojezierze Suwalskie

Pojezierza – bogata liczba jezior, Litewskie, mazurskie, Pomorskie, Meklemburskie, Szlezwicko-Holsztyńskie 1 Położenie – w płn-wsch Polsce, w dorzeczu Wisły, Pregoły i Niemenu, 2 Geologia – mezozoik [kreda], utwory trzeciorzędowe [piaski,...poleca85%
Geografia

Wpływ zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz wybranych krain geograficznych Polski

Przeglądając mapy topograficzne Polski rzuca się w oczy znaczne urozmaicenie rzeźby terenu. Stan ten jest efektem długiej historii geologicznej i działalności wielu procesów endo- i egzogenicznych. Najbardziej jednak spektakularne, widoczne w...poleca79%
Geografia

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południowo-zachodnia częścią Pojezierza Litewskiego. Krajobraz Pojezierza...poleca83%
Geografia

Pojezierze Suwalskie

POJEZIERZE SUWALSKIE W obrębie nizin europejskich bardzo ważne i charakterystyczne miejsce zajmuje strefa pojezierzy. Rozdziela ona ten szeroki pas nizinny na dwie, wyraźnie niższe i odmienne krajobrazowo części: 1. płożoną na południu od...poleca84%
Geografia

Na wybranych przykładach krain geograficznych Polski przedstaw wpływ zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz

Przeglądając mapy topograficzne Polski rzuca się w oczy znaczne urozmaicenie rzeźby terenu. Stan ten jest efektem długiej historii geologicznej i działalności wielu procesów endo- i egzogenicznych. Najbardziej jednak spektakularne, widoczne w...poleca82%
Geografia

Krótka charakterystyka wybranych krain geograficznych Polski

TATRY - Tatry są najwyższym pasmem górskim łańcucha karpackiego - Zaliczają się do Centralnych Karpat Zachodnich i leżą na granicy Polski i Słowacji - Najwyższym szczytem jest Gerlach na Słowacji (2655 m) - Po polskiej stronie największą...poleca82%
Geografia

Polska - informacje ogólne

I Mapa konturowa 1. granice i sąsiedzi - morska – 528 km od północy - Niemiecka - 490 km północnego zachodu - Czeska – 790 km od południowego zachodu - Słowacka – 539 km od południa - Ukraińska – 529 km od wschodu - Białoruska – 416 km...