profil

Tatry

poleca 85% 451 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
kampinoski park narodowy Wyżyna Kielecko Sandomierska góry świętokrzyskie karpaty karpaty

I. Tatry

1. Budowa geologiczna

- gromadzenie osadów morskich na dnie morza (Tetydy)
- pierwsze ruchy górotwórcze (pod koniec Kredy)
- wdarcie się intruzji granitowej w płaszcz osadów mezozoicznych i utworzenie trzonu krystalicznego
- wydźwignięcie i sfałdowanie gór (Trzeciorzęd)
- nasunięcie od południa fałdów, przesunięcie ich i obalenie ponad trzonem krystalicznym
- wzmożenie procesów erozji i denudacji
- działalność lodowców
- współczesne procesy – wietrzenia

2. W budowie geologicznej Tatr wyróżniamy dwie jednostki tektoniczne

- pierwsza część to trzon krystaliczny. Zbudowany z granitów i łupków krystalicznych. Odporne na wietrzenie.
- Druga część to skały osadowe. Tworzą płaszczowiny, zbudowane z wapieni i dolomitów. Ulegają niszczeniu.

3. W różnorodnej budowie Tatr wyróżniamy:

- wysokie szczyty i łańcuchy
- przełęcze
- obniżenia
- zjawiska krasowe
- działalność niszcząca lodowców – doliny V i U – kształtne
- gołoborza
- źleby

4. Tatry leżą w dolinie Dunajca

Bystre, wielki spadek, tworzą wodospady

W Tatrach jest ok. 40 jezior:
- Morskie Oko
- Czarny Staw

5. Klimat

a). Temp. spada wraz z wysokością o 0,6 na 100m
b). Opady od 1400 do 1800mm

Częste zmiany pogody, długo utrzymuje się śnieg. Wiatr halny (ciepły i suchy) z płd. na płn., częste mgły, niskie chmury, krótki okres wegetacyjny. Roślinność układa się piętrami.

II. Wyżyna Kielecko–Sandomierska

Położona jest w płd. – wsch. Polsce w pasie wyżyn i starych gór na Wyżynie Małopolskiej

1. Budowa geologiczna

- Góry Świętokrzyskie
Najwyższe pasmo Łysogóry. Najwyższy szczyt Łysica. Zbudowane z kwarcytów
- Kielecko-Sandomierska. Zbudowana z wapieni, dolomitów, piaskowców

2. Krajobraz

- Twarde kwarcyty tworzą tu ostrokrawędziste rumowiska skalne zwane gołoborzami
- Grzbiety przebiegają w kierunku z płn. zach.
- Doliny rzeczne przecinają grzbiety z płn. wsch. Jest to układ kratowy

- Kaptaż rzeczny – polega na przeciągnięciu w skutek działania erozji wstecznej wód jednej rzeki przez drugą położonej po przeciwnej stroni działu rzecznego.

- Zjawiska krasowe – powstają na obszarach zbudowanych ze skał wapiennych

- Odwrócenie rzeźby – odwrócenie ukształtowania terenu w stosunku do jego rzeźby tektonicznej, spowodowane zróżnicowaną odpornością skał na działanie czynników denudacyjnych.

3. Klimat

- Opady – 600 – 800mm
- Śr. temp. mniejsza o 2 od śr. temp. Polski
- Okres wegetacyjny do 200 dni

4. Szata roślinna

- najwyżej gołoborza porośnięte lasami jodłowymi
- pola uprawne
- na obszarze lessowym – buki, dęby, modrzewie

Świętokrzyski Park Narodowy

5. Gleby

- Czarnoziemy, mady, piaski rzeczne

6. Bogactwa

- rudy żelaza (niewiele)
- rudy ołowiu (niewiele)
- wapienie, marmury

III. Nizina Mazowiecko–Podlaska

Śr. wsch. Polska w pasie nizin w dorzeczu Wisły

1. Budowa geologiczna

- brak jezior, moren czołowych itp.
- Monotonna powierzchnia, płaska, rozległa

2. Rzeźba

Polodowcowa

- wody artezyjskie
- kompleks wydm parabolicznych

3. Sieć rzeczna

- Układ rzek jest promienisty. Ważniejsze rzeki:
Pilica, Wkra, Narew, Wisła, Bzura, Biebrza, Bug

4. Gleby

- Słabe – bielice, bagienne, mady rzeczne

5. Klimat

- Wpływ klimatu kontynentalnego. Ciepłe lata, suche mroźne zimy, duża amplituda.
- Opady – 500mm
- Okres wegetacyjny 200 dni

6. Szata roślinna
- Obszar słabo zalesiony, duża ilość sadów, kilka puszcz
- Kampinoski Park Narodowy

IV. Pojezierze Suwalskie

płn. wsch. Polska, część poj. Mazurskiego

1. Budowa geologiczna

Leży na wyniesieniu Mazursko – Suwalskim. Zbudowana ze skał prekambryjskich, przykryta plejstoceńskimi. Piaski, żwiry, gliny

2. Rzeźba

- Młodoglacjalna. Krajobraz wyżynny – duże deniwelacje terenu do 100m.
- Do 200 jezior o powierzchni powyżej 1 hektara

3. Klimat

- Umiarkowany kontynentalny (surowy)
- Zima mroźna, długa – śr. temp. –4C, lata krótkie, ale gorące – śr. temp. +18C
- Okres wegetacyjny 180 dni

4. Gleby

- Słabe mało urodzajne

5. Szata roślinna

- Dość dużo lasów, dominują sosna, świerk

V. Żuławy Wiślane

Są najmłodszą krainą w Polsce.

1. Powierzchnia – ok. 2 tys. km2. Obszary depresyjne – ok. 30%

2. Sieć hydrograficzna – bardzo gęsta sieć naturalnych i sztucznych cieków. Teren Żuław odznacza się deficytem wody pitnej.

3. Gleby

- 83% zajmują mady rzecze – dobre, ale trudne w uprawie

Obszar bezleśny, przeważają łąki i pola, duże bogactwo ptactwa wodnego.

4. Klimat

- Opady 500 – 600mm
- Umiarkowany, morski
- Zimy – łagodne, ciepłe
- Lata – deszczowe, chłodniejsze
- Wiatr - bryza

5. Degradacja środowiska

Mierniki jakości środowiska:

a). ilość zużywanych nawozów sztucznych
- poziom zakwaszenia jezior, rzek, gleb
- tempo i sposób eksploatacji kompleksów leśnych w porównaniu do stopnia odtwarzania
- ochrona flory i fauny
- zanieczyszczenie powietrza
- utylizacja odpadów

b). Obszary silnie zdegradowane
- GOP
- Szczecin, Gdańsk (porty)
- Mazowsze z Warszawą
- Duże miasta silnie uprzemysłowione

c). Najwięcej ścieków oddaje przemysł
- metalurgiczny
- energetyczny
- chemiczny

7. Woj. o największej emisji zanieczyszczeń

a). pyłowych:
- Śląskie
- Dolnośląskie
- Małopolskie
- Wielkopolskie

b). gazowych:
- Śląskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Dolnośląskie
- Wielkopolskie

8. Klęski ekologiczne:

a). GOP liczy ok. 2mln mieszkańców. Silnie zdegradowany przez przemysł.

Przyczyny degradacji:
- wydobycie surowców mineralnych
- przeludnienie
- nadmierne uprzemysłowienie
- skupienie obok siebie najbardziej uciążliwych przemysłów

WODA
- deficyt wody, leży na dziale Wisły i Odry, rzeki są głównymi odbiorcami ścieków, nie ma oczyszczalni, powstaje lej depresyjny

POWIETRZE
- ok. 40% zanieczyszczeń gazowych Polski
- ok. 30% zanieczyszczeń pyłowych

ZMIANY RZEŹBY
- formy wypukłe
hałdy, nasypy, kopce, groble
- formy wklęsłe
wykopy, wyrobiska, rowy, zapadliska

SZATA ROŚLINNA
- Brak naturalnej szaty roślinnej

b) LEGNICKO–GŁOGOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY I TARNOBRZESKIE ZAGŁĘBIE SIARKOWE
płn. zach. Polska (Legnica, Lublin, Polkowice, Głogów)

Degradacja powierzchni ziemi:
- odkrywkowa eksploatacja surowców skalnych
- składowanie dużej ilości odpadów na hałdach i w stawach osadowych
- silne zmiany chemiczne wody w glebach

POWIETRZE
- gazy i pyły przenikają do atmosfery
- podwyższona zawartość metali ciężkich w warzywach

WODY
- silnie zanieczyszczone przez działalność górniczą
- leje depresyjne
- stepowienie obszarów

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut