profil

Wpływ zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz wybranych krain geograficznych Polski

poleca 84% 745 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przeglądając mapy topograficzne Polski rzuca się w oczy znaczne urozmaicenie rzeźby terenu. Stan ten jest efektem długiej historii geologicznej i działalności wielu procesów endo- i egzogenicznych. Najbardziej jednak spektakularne, widoczne w mniejszym lub większym stopniu na terenie całej Polski piętno odcisnęły zlodowacenia plejstoceńskie.
W ciągu ostatniego miliona lat lądolód wielokrotnie pokrywał większą część obszaru
Polski, wywierając ogromne piętno na jego rzeźbie. Zasięgi lądolodów w poszczególnych zlodowaceniach były zróżnicowane. Tam gdzie zalegały najdłużej dobrze zachowały się formy i utwory glacjalne, natomiast utwory starszych zlodowaceń pozostały w postaci szczątkowej.
W zależności od stopnia przekształcenia rzeźby polodowcowej obszar Polski można podzielić na formy staroglacjalne obejmujące zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie oraz młodoglacjalne powstałe podczas zlodowacenia północnopolskiego. Młody krajobraz polodowcowy ma bardzo urozmaiconą i charakterystyczną morfologie. Przykładem terenów, na którym można zaobserwować krajobraz młodoglacjalny jest Suwalszczyzna.
Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnią częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południowo-zachodnia częścią Pojezierza Litewskiego. Obecny krajobraz Suwalszczyzny jest efektem ostatniego zlodowacenia, zwanego bałtyckim fazy pomorskiej (12-10 tysięcy lat temu- epoka plejstocenu) oraz epoki polodowcowej (holocenu), która trwa od dziesięciu tysięcy lat - aż do dzisiaj. Lądolód podczas zlodowacenia Wisły nasuwał się dwukrotnie na te ziemie - 60-65 tys. lat temu oraz 22-13 tys. lat temu. Po okresie postoju czoła lodu na linii maksymalnego zasięgu, nastąpiła jego stopniowa recesja, przerywana kolejnymi postojami. Podczas postoju czoło lądolodu wykonywało nieraz ruchy oscylacyjne- cofnięcia do tyłu i pchnięcia do przodu. Ruchy te powodowały zaburzenia wcześniej złożonych osadów. W ten sposób lądolód dokonał profilowania tego terenu. Pozostałością są także wysoczyzny lodowcowe, moreny czołowe, moreny martwego lodu, kemy, ozy i sandry. Również głazy narzutowe - przyniesione z środkowej Szwecji, Wysp Alandzkich i z dna Bałtyku - są świadkami jego ogromnej dynamiki. Kolejną cechą ukształtowania terenu jest duża, jak na obszary nizinne, wysokość nad poziomem morza. Największe wzniesienia występują w części północnej, dochodząc w okolicach Wiżajn do prawie 300 m n.p.m., a w kulminacji Krzemieniuchy - do 289 m n.p.m.; przesuwając się na południe wysokość spada do 123 m n.p.m. w okolicy jeziora Pomorze na Pojezierzu Sejneńskim. Ponadto lodowiec pozostawił po sobie liczne jeziora, rynny polodowcowe pokazujące kierunek odpływu wód lodowcowych, wyróżnia się również jeziora wytopiskowe - rozległe i płytkie o kształtach zbliżonych do owalu, oraz tzw. "oczka polodowcowe".
Jednym z najbardziej znanych w Polsce jezior polodowcowych jest jezioro Hańcza (rys.2), które równocześnie jest najgłębszym jeziorem w naszym kraju. Powstało z roztopu wód polodowcowych w głębokiej rynnie, stworzonej przez lodowiec. Przepływa przez nie rzeka Czarna Hańcza. Znajduje się ono na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jest objęte w całości ochroną rezerwatową.
Innym przykładem krajobrazu polodowcowego jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego (rys.3). Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba młodoglacjalną. Dominują tu wysoczyzny morenowe, które są rozcinane przez system rozległych i głębokich, krzyżujących się dolin rzecznych i pradolinnych, przez co powierzchnia wysoczyznowa rozczłonkowana jest na mniejsze jednostki. W obrębie wysoczyzn największe powierzchnie zajmuje morena denna płaska i falista, zbudowana na powierzchni z gliny zwałowej i utworów piaszczysto-gliniastych. Urozmaicenie powierzchni równin morenowych wprowadzają licznie występujące wały, wzgórza i pagórki morenowe. Charakterystyczny jest pasmowy (równoleżnikowy) układ form czołowomorenowych, rejestrujących dłuższe postoje lądolodu. Ze względu na duże deniwelacje i nachylenia zboczy oraz piaszczyste grunty, są to najczęściej tereny zalesione. Charakterystyczne dla krajobrazu wysoczyznowego województwa kujawsko-pomorskiego jest występowanie licznych i okazałych form kemowych. Największe nagromadzenie kemów występuje w okolicach Więcborka i na Pojezierzu Brodnickim. Na tym terenia można także zaobserwować typowe dla rzeźby młodoglacjalnej formy takie jak: ozy, sandry, drumliny, rynny polodowcowe, w których zachowało się wiele jezior oddzielonych od siebie progami.W Polsce innym regionem, na którą rzeźbę miały wpływ zlodowacenia plejstoceńskie jest Wielkopolska. Region ten położony jest na obszarze dwóch zlodowaceń. Teren znajdujący się na obszarze tzw. zlodowacenia środkowopolskiego, z którego lodowiec ustąpił przeszło 150 tys. lat temu, ma formy ukształtowania powierzchni w dużej mierze zatarte wskutek długoletniego oddziaływania rozmaitych czynników niszczących. Z terenów na północ od wspomnianej granicy lodowiec usunął się ostatecznie około 15 tys. lat temu, dlatego występuje tu żywość, ostrość i rozmaitość formą krajobrazu polodowcowego. Pamiątką po fazach nasuwania się lodowca są pradoliny - płaskie rynny, którymi odpływały wody polodowcowe. Trzy najszersze i najlepiej widoczne pradoliny mają przebieg równoleżnikowy: Głogowska (Baryczy), Warszawsko - Berlińska (Warciańsko - Odrzańska) i Toruńsko - Eberswaldzka (Noteci). Istnieje też kilka mniejszych pradolin o zróżnicowanych kierunkach. Wykazują one terasową, kilkupoziomową budowę, tu też oprócz terenów zalewowych występują pola wydm śródlądowych (największe w Kotlinie Gorzowskiej między Wartą a Notecią). Między pradolinami dominują wysoczyzny morenowe płaskie lub faliste. Z nich wyrastają pagórki moren czołowych o żywej rzeźbie, tu też wcięte są w teren rynny polodowcowe, często zajęte przez wąskie i głębokie jeziora polodowcowe. Znacznie rzadszą formą krajobrazu polodowcowego są ozy - łańcuchy podłużnych pagórków, przeważnie zgrupowane w ciągi ozowo - rynnowe. Na niektórych obszarach spotyka się pola sandrowe - płaskie powierzchnie pokryte piaskami i żwirami (największy jest sandr nowotomyski).
Nie tylko w północnej części naszego kraju nasuną się lodowiec. Dotarł ona także w Tatry i tam także pozostawił ciekawą rzeźbę. Tatry są górami młodymi, powstały w czasie najmłodszych ruchów górotwórczych alpejskich, około 70 mln lat temu. Ale ich wygląd zmieniał się w ciągu dziejów lat. Na współczesny wygląd wierzchnia szatę Tatr miały wpływ przede wszystkim zlodowacenia, które objęły Europę i Tatry na przestrzeni ostatniego pól miliona lat. Najdłuższe lodowce znajdowały się w Dolinie Rybiego Potoku oraz 5 Stawów Polskich i Roztoki, które utworzyły potem w dolnej części lodowiec w Dolinie Białki. Duży lodowiec był w Dolinie Suchej Wody i rejonie Stawów Gąsienicowych. Zlodowacenie w Tatrach skończyło się ok. 10 000 lat temu. W związku z tym Tatry Wysokie mają charakterystyczne formy rzeźby polodowcowej: ostre szczyty i granie, liczne kotły polodowcowe zajęte w większości przez jeziora oraz U-kształtne doliny. W Tatrach polskich jest około 60 kotłów polodowcowych. Występują w górnych częściach walnych dolin na różnych wysokościach. Im wyżej, tym cyrki są mniejsze. Niektóre zagłębienia w kotłach zostały później wypełnione wodą i są obecnie stawami tatrzańskimi. Zaliczamy je do kategorii jezior cyrkowych, są nimi Morskie Oko, Wielki Staw Polski, Czarny Staw pod Rysami, Czarny Staw Gąsienicowy. W Tatrach Wysokich wyróżniamy oprócz jezior cyrkowych, jeziora moreny czołowej – jak Szczyrbskie Pleso, oraz utworzone przez zwały górskie, jak Stawek Staszica czy Czerwony i Dwoisty Staw Gąsienicowy. Te są zdecydowanie mniejsze. Występują też żłoby lodowcowe np. Dolina Roztoki czy Dolina Białej wody-Białki, charakteryzujące się przekrojem w kształcie litery U. Profil podłużny dolin ukazuje nam wielkie załamania spadku na progach lodowcowych, na wielu z nich utworzyły się wodospady, np. Siklawa. Są też w Tatrach Wysokich skały wygładzone przez lodowiec, czyli wygłady lodowcowe, np. w Dolinie 5 Stawów. Wszystkie formy polodowcowe są wynikiem wszystkich trzech zlodowaceń, z wyjątkiem moren, które w większości pochodzą z ostatniego zlodowacenia. Od czasu ustąpienia lodowców rzeźba Tatr kształtowana jest przez procesy grawitacyjne, działalność wody płynącej, wiatru i śniegu. Im wyższe szczyty, tym bardziej są narażone na procesy niszczące.
Ostatnie zlodowacenie odcisnęło wyraźne piętno na krajobrazie wszystkich regionów Polski. Zlodowacenia plejstoceńskie doprowadziły wymieszania flory arktycznej z florą górską, w efekcie czego gatunki arktyczne, co prawda nieliczne, stały się elementem naszej flory. Także zimny klimat subarktyczny, jaki wówczas panował na całym obszarze kraju, był przyczyną intensywnego wietrzenia skał i wzmożonych procesów denudacyjnych. Najbardziej jednak widocznym wpływem zlodowaceń jest jednak rzeźba. Po wycofaniu się lądolodu, na ziemiach polskich powstała zróżnicowana forma terenu. Ponad 90% powierzchni kraju to niziny, a 2,5% powierzchni to rzeźba wysokogórska. Ponadto w Polsce wyróżniamy rozległy krajobraz staroglacjalny na środkowej Polsce i krajobraz młodoglacjalny na obszarze ostatniego zlodowacenia. Dlatego, gdziekolwiek jesteśmy, możemy dostrzec ślady działania lądolodu czy jego wód.

Bibliografia:
„Geografia fizyczna Polski” – J. Kondradzki
"Przewodnik geologiczny po Tatrach” – W. Kotański
„Pojezierze Suwalskie” – A. Ber
internet:
• www.sciaga.pl
• www.wikipedia.org
• www.portalwiedzy.onet.pl
• www.suwalszczyzna.com.pl

Podoba się? Tak Nie