profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Edukacja dorosłychpoleca85%
Pedagogika

Technologia Kształcenia w Wyższej Uczelni - K.Pająk

Kazimierz Pająk TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ UCZELNI WSTĘP Polepszenie poziomu edukacji – ta myśl stała się inspiracją do napisania przez Kazimierza Pająka książki/podręcznika pod tytułem: „ Technologia kształcenia w wyższej...poleca85%
Pedagogika

Poradnictwo jako dziedzina edukacji dorosłych

WSTĘP Edukacja dorosłych to nie tylko formy szkolne i pozaszkolne, kursy i uniwersytety, ale także orientacja i poradnictwo zawodowe oraz inne instytucje indywidualnych oddziaływań. Problem orientacji i poradnictwa zawodowego we...poleca86%
Pedagogika

Edukacja dorosłych w Szwajcarii

Praca ma na celu,przybliżenie systemu edukacji ustawicznej w Szwajcarii,poprzez dane statystyczne,możliwości...itp.poleca87%
Pedagogika

Zadania edukacji dorosłych w procesie przygotowania człowieka do sprostania wyzwaniom współczesności.

Edukacja dorosłych może być nazywana dziedziną życia społecznego obejmującą zarówno kształcenie, jak i wychowanie osób dorosłych. Aktywność edukacyjna ludzi dorosłych przejawia się na różnych poziomach edukacji (z kształceniem wyższym i...poleca85%
Pedagogika

Andragogika jako nauka

Andragogika to subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych. Dziedzina ta powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią...poleca84%
Pedagogika

Zagadnienia - egzamin z andragogiki.

Zagadnienia na egzamin z andragogiki 1. Podstawowe pojęcia i problemy andragogiki a) sposoby definiowania andragogiki wg Mieczysława Malewskiego - sposób pierwszy ? był powszechny do 1989r., andragogika jest nauką o kształceniu i wychowaniu...poleca85%
Pedagogika

Problematyka kształcenia ustawicznego

PROBLEMATYKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOpoleca85%
Socjologia

Człowiek dorosły w roli ucznia

Pod pojęciem ?edukacja dorosłych? rozumieć należy całokształt formalnych i nieformalnych procesów kształcenia, stanowiących przedłużenie lub uzupełnienie wykształcenia nabytego w szkołach, jak również kształcenie praktyczne, któremu dorośli...poleca88%
Pedagogika

Uczenie się dorosłych

Andragogika jest nauką, dziedziną pedagogiki, która zajmuje się uczeniem dorosłych. Powstała ona w XX wieku i początkowo była tylko składową pedagogiki ogólnej, a z czasem stała się dziedziną nauki. Zajmuje się ona procesami wychowania,...poleca85%
Pedagogika

Kształcenie się dorosłych

KSZTAŁCENIE SIĘ DOROSŁYCH - PRZYMUS CZY WOLNY WYBÓR? 1. Geneza, cele i funkcje edukacji dorosłych. Pod pojęciem „edukacja dorosłych” lub równoważnie używanym w naszym kraju terminem „oświata dorosłych” rozumieć będziemy...