profil

Zadania edukacji dorosłych w procesie przygotowania człowieka do sprostania wyzwaniom współczesności.

poleca 87% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Edukacja dorosłych może być nazywana dziedziną życia społecznego obejmującą zarówno kształcenie, jak i wychowanie osób dorosłych. Aktywność edukacyjna ludzi dorosłych przejawia się na różnych poziomach edukacji (z kształceniem wyższym i podyplomowym włącznie) i w rozmaitych formach.
Jednym z podstawowych kierunków zmiany ustroju społecznego jest odchodzenie od hierarchicznego ładu społecznego i tworzenie ładu demokratycznego. W dziedzinie oświaty przejawia się to m.in. w rozbiciu niemal monopolu państwa i jego instytucji. Państwo nie jest już jedynym ?dysponentem? edukacji. Zmianom ustrojowym towarzyszą przeobrażenia w pojmowaniu miejsca i funkcji edukacji w życiu społecznym. Od dawna oświata spełniała służebne funkcje wobec państwa, utrwalała istniejące struktury społeczne.
Teraz, w demokratycznym ładzie społecznym, oczekuje się od oświaty przede wszystkim spełniania funkcji wyzwalających możliwości rozwojowe człowieka. Oświata ma służyć jej uczestnikom, ludziom z niej korzystającym. Edukacji powierza się także szczególne funkcje krytyczno ? kreatywne, czyli przygotowanie do krytycznego oglądu rzeczywistości oraz kreowania lepszej rzeczywistości, także społecznej. A zatem nie przystosowywanie do otaczającego świata, lecz sprzyjanie rozwojowi człowieka i sprzyjanie zmianom jest akcentowanym dziś powołaniem edukacji. Treści edukacji również powinny dotyczyć spraw teraźniejszości i przyszłości. Treści te mają pomagać współczesnemu człowiekowi w zrozumieniu świata, wyborze życiowych celów, realizacjach planów życiowych, w samorozwoju. Zarówno treści, jak i proces, metody, środki i formy edukacji stają się coraz bardziej zróżnicowane, elastyczne, podatne na oczekiwania, potrzeby i możliwości uczestników edukacji. Ponadto demokratyzacja życia społecznego przynieść powinna oświacie zmianę relacji między organizatorami, wykładowcami i osobami pragnącymi korzystać z oferty edukacyjnej. Jak w całej edukacji, tak i w edukacji dorosłych, powinny być upowszechnione podmiotowe stosunki między wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w procesy edukacyjne.

Zadania edukacji dorosłych wobec nowych wyzwań współczesności:

? Umożliwianie ludziom dorosłych, którzy nie uzyskali dotąd ?wystarczającego? wykształcenia, zdobycie takiego wykształcenia.
? Spełnianie funkcji kompensacyjnych, wyrównawczych.
? Spełnianie funkcji ogólnorozwojowych.
? Spełnianie funkcji kulturotwórczych.
? Odnawianie wiedzy ogólnej i zawodowej ludzi dorosłych.
? Pomaganie ludziom dorosłym w rekwalifikacji.
? Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w doskonaleniu zawodowym.
? Stymulowanie rozwoju człowieka ? rozwój osobowości, rozwój kompetencji specjalistycznych.
? Doradztwo (życiowe, edukacyjne, zawodowe) .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy