profil

Teksty 83
Zadania 0
Słowniki 35
Grafika 0
Filmy 0

Budowa atomu

poleca36%
Chemia

Pierwiastek

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

Zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej Z.

poleca59%
Fizyka

Zakaz Pauliego

Kategoria: Współczesny obraz atomów

W atomach wieloelektronowych obowiązuje zakaz Pauliego, zgodnie z którym w atomie żadne dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanie opisanym przez te same liczby kwantowe. Dwa elektrony muszą różnić się wartością co najmniej jednej liczby kwantowej.

poleca17%
Fizyka

Budowa atomu

Atom to najmniejsza część pierwiastka posiadająca jeszcze cechy tego pierwiastka. Do wyjaśnienia zachowania elektronów w atomach nie można stosować praw fizyki klasycznej, gdyż prowadzą one do wniosków sprzecznych z rzeczywistością. Tak małe obiekty opisywane są przez prawa fizyki kwantowej.

poleca27%
Fizyka

Współczesny obraz atomów

Kategoria: Budowa atomu

Wielkości fizyczne służące do opisu zjawisk zachodzących w atomach nie zmieniają się w sposób ciągły, lecz mogą przyjmować jedynie ściśle określone wartości zmieniające się w sposób skokowy. Dlatego mówimy, że zjawiska fizyczne mikroświata mają charakter kwantowy, a dziedzina fizyki służąca do ich opisu nazwana została mechaniką kwantową. Mechanika kwantowa w opisie atomów uwzględnia falowy charakter elektronów i do ich opisu posługuje się funkcjami falowymi. Podstawowym równaniem służącym...

Sprawdź także
poleca48%
Chemia

Zapis konfiguracji zgodny ze wzrastającą energią orbitalną:

Kategoria: Konfiguracja elektronowa

[ 13 Al]; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 [ 29 Cu]; 1s 2 2s 2 2p 6 3s23p 6 4s 1 3d 10

poleca76%
Chemia

Promieniotwórczość

Kategoria: Budowa atomu

Trwałość jądra atomowego można określić na podstawie stosunku liczby neutronów do liczby protonów. Jądra, dla których stosunek ten mieści się w przedziale od 1,0 do 1,6, zazwyczaj stanowią jądra trwałe. Dla nietrwałych jąder atomowych stosunek tych liczb przyjmuje wartość większą od 1,6. Nietrwałe jądra ulegają rozpadowi promieniotwórczemu, któremu towarzyszy emisja promieniowania α lub β– z jednoczesnym utworzeniem jądra trwałego. Emisji tych cząstek towarzyszy również emisja promieniowania...

poleca57%
Fizyka

Budowa atomu według Bohra

Kategoria: Budowa atomu

Teoria budowy atomu sformułowana przez Bohra z punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu atomów wodoropodobnych. Przed stworzeniem przez Bohra teorii atomu Ernest Rutherford na podstawie swoich doświadczeń wyprowadził wniosek, że atom składa się z dodatnio naładowanego jądra atomowego oraz ujemnie naładowanych elektronów, które poruszają się wokół jądra po orbitach kołowych i eliptycznych. Zgodnie z...

Sprawdź także
poleca74%
Chemia

Liczba masowa A

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

Określa sumę protonów i neutronów.

poleca42%
Chemia

Masa atomowa pierwiastka

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

Jest średnią ważoną mas atomowych izotopów, wynikającą z procentowej zawartości poszczególnych izotopów w naturalnej mieszaninie: Wartość masy atomowej izotopu (m1, m2, …) zaokrąglona do liczby całkowitej jest równa jego liczbie masowej. Większość pierwiastków występujących w przyrodzie stanowi mieszaninę dwóch lub więcej izotopów, np. najwięcej trwałych izotopów ma cyna, a po jednym trwałym izotopie mają np. glin, fluor, sód, fosfor. Na przykład miedź występuje w przyrodzie w...

poleca32%
Chemia

Jednostka masy atomowej

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

To jednostka masy zdefiniowana jako 1/12 masy izotopu węgla 12 C w stanie podstawowym: 1 u = 1,66043 · 10 –27 kg

poleca64%
Chemia

Budowa atomu

Kategoria: Budowa atomu

Na przestrzeni wieków zmieniały się poglądy człowieka dotyczące budowy atomu i materii: Wybrane modele budowy atomu (schemat ideowy): model "ciasta z rodzynkami" ładunek dodatni skupiony jest w jądrze atomu planetarny model budowy atomu Zachowania mikrocząstek nie można opisać w oparciu o klasyczną mechanikę Newtona. Ciała mikroskopowe zachowują się zupełnie inaczej i stąd w opisie ich zachowania obowiązują zasady...

poleca66%
Fizyka

Postulaty teorii Bohra

Kategoria: Budowa atomu według Bohra

poleca58%
Chemia

Nuklidy

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

To jądra poszczególnych izotopów (mają taką samą liczbę atomową Z i masową A). Atomy o jednakowej liczbie atomowej Z, a różnej liczbie masowej A, to izotopy tego samego pierwiastka. Izotopy tego samego pierwiastka mają zbliżone właściwości chemiczne, a różne właściwości fizyczne.

poleca19%
Chemia

Zapis „klatkowy” konfiguracji elektronowej:

Kategoria: Konfiguracja elektronowa

poleca77%
Chemia

Liczba atomowa Z

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

Określa liczbę protonów. Często nazywana jest też liczbą porządkową, gdyż wyznacza miejsce danego pierwiastka w układzie okresowym.

poleca48%
Chemia

Masa atomowa

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

to masa pojedynczego atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy u.

poleca64%
Chemia

Okres połowicznego rozpadu τ½

Kategoria: Promieniotwórczość

Czas, w którym połowa jąder izotopu danego pierwiastka ulega rozpadowi. Jest to wielkość charakteryzująca każdy nuklid promieniotwórczy.

poleca70%
Fizyka

Pierwszy postulat Bohra

Kategoria: Postulaty teorii Bohra

Elektron w atomie może poruszać się tylko po ściśle określonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro. Dozwolone orbity to takie, na których moment pędu elektronu L jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka podzielonej przez 2π: gdzie r oznacza promień n-tej orbity, m – masę elektronu, v – prędkość elektronu. Wynika stąd, że elektron nie może być w dowolnym...

poleca57%
Fizyka

Widmo atomu wodoru

Kategoria: Budowa atomu

Widmo jest rozkładem promieniowania elektromagnetycznego na zbiór elementarnych fal o różnej długości. Na podstawie analizy widma można badać różne substancje w celu identyfikacji pierwiastków, które się w nich znajdują. Jest to możliwe dzięki temu,że atom każdego pierwiastka ze względu na swoją budowę może emitować lub absorbować fale elektromagnetyczne charakterystyczne tylko dla niego. Widmo emisyjne atomu danego pierwiastka to zbiór fal elektromagnetycznych o określonych długościach...

poleca68%
Fizyka

Drugi postulat Bohra

Kategoria: Postulaty teorii Bohra

Elektron może emitować lub pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko podczas przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana lub pochłaniana w postaci kwantu (porcji) o wartości równej różnicy energii elektronu na tych dwóch orbitach: E m - E n = h ⋅ f, gdzie E m i E n to energie elektronu na m-tej orbicie i na n-tej. Na skutek przejścia elektronu między różnymi orbitami z atomu są wysyłane (lub pochłaniane) kwanty promieniowania (fotony) o różnej...

poleca36%
Chemia

Promień atomu

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

Jest miarą wielkości atomu, wyznaczany jest najczęściej na podstawie pomiaru odległości między jądrowej; w przypadku tzw. promienia kowalencyjnego – jest to połowa odległości między środkami atomów połączonych pojedynczym wiązaniem kowalencyjnym.

poleca16%
Chemia

Zapis w notacji K,L,M:

Kategoria: Konfiguracja elektronowa

Znając konfigurację elektronową atomu pierwiastka można: a) określić jego położenie w układzie okresowym pierwiastków b) określić maksymalny i minimalny stopień utlenienia atomu pierwiastka w związku chemicznym

poleca62%
Chemia

Masa cząsteczkowa

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

to masa pojedynczej cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy u. Stanowi sumę mas atomowych wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki.

poleca62%
poleca46%
Chemia

Protony, neutrony, elektrony

Kategoria: Budowa atomu

Atom to układ elektrycznie obojętny, zbudowany z dodatnio naładowanego jądra i elektronów. Jądro składa się z protonów i neutronów, czyli nukleonów. Między nukleonami w jądrze działają niezależne od ładunku siły przyciągania, zwane siłami jądrowymi. proton p + neutron n o elektron e - - cząstka obdarzona jednostkowym ładunkiem dodatnim o wartości 1,6 · 10–19 C - masa: 1,00728 u - należy wraz z neutronem do nukleonów - zbudowany z kwarków - z greckiego protos –...

poleca65%
Chemia

Budowa atomu

Atom zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra i zajmujących przestrzeń poza jądrem elektronów. Jądro składa się z protonów i neutronów, czyli nukleonów . Proton p Neutron n Elektron e cząstka obdarzona jednostkowym ładunkiem dodatnim masa ~ 1u zbudowany z kwarków z greckiego protos , czyli pierwszy cząstka pozbawiona ładunku elektrycznego masa ~ 1u zbudowany z kwarków szybki rozpad poza atomem z łaciny neutrum ,...

Sprawdź także
poleca39%
Chemia

Atom

Kategoria: Wielkości charakteryzujące atom

Jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego zachowującą jego właściwości chemiczne.

poleca60%
Chemia

Orbital atomowy

Kategoria: Budowa atomu

Jest funkcją falową położenia elektronu. Kwadrat bezwzględnej wartości tej funkcji falowej określa gęstość prawdopodobieństwa napotkania elektronu w określonym elemencie przestrzeni wokół jądra. Postać tych funkcji opisana jest zestawem trzech liczb kwantowych (głównej, orbitalnej, magnetycznej): Ψn,l,m, np. Ψ1,0,0 , Ψ2,l,0. Stan elektronu w atomie opisuje zestaw pięciu liczb kwantowych, których charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli. liczby kwantowe opisywany...

poleca30%
Chemia

Konfiguracja elektronowa

Kategoria: Budowa atomu

Jest to zapis przedstawiający przyporządkowanie elektronów atomu odpowiednim orbitalom atomowym. W stanie podstawowym (tzn. stanie o minimalnej energii) przyporządkowanie to odbywa się zgodnie z następującymi regułami: w atomach wieloelektronowych elektrony zapełniają orbitale atomowe według ich wzrastającej energii orbitalnej: 1s 2s 2p 3s 3p 4s3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f. zakaz Pauliego : w atomie wieloelektronowym dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanach opisywanych...

poleca84%
Chemia

Energia jonizacji

Kategoria: Budowa atomu

Jak zjonizować atom? atom elektrycznie obojętny --> jednododatni jon + 1 elektron (oderwany) Energia jonizacji : minimalna energia niezbędna do oderwania elektronu. Najłatwiej oderwać pierwszy elektron od atomu (E1–pierwsza energia jonizacji); wartości kolejnych energii jonizacji rosną: trudniej oderwać elektron od już istniejącego kationu (E 1 < E 2 < E 3 ...).Wartości kolejnych energii jonizacji dla atomu magnezu przedstawiono na wykresie obok: Analizując...

poleca37%
Chemia

Konfiguracja elektronowa

Kategoria: Budowa atomu

to zapis przedstawiający przyporządkowanie elektronów atomu odpowiednim orbitalom atomowym. W stanie podstawowym (tzn. o minimalnej energii) przyporządkowanie to odbywa się zgodnie z następującymi regułami: a) w atomach wieloelektronowych elektrony zapełniają orbitale atomowe według ich wzrastającej energii orbitalnej: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p itd.; b) zakaz Pauliego: w atomie wieloelektronowym dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanach opisywanych takimi samymi...

poleca63%
Chemia

Elektroujemność

Kategoria: Budowa atomu

Elektroujemność to zdolność atomu do przyciągania elektronów. Zdolność tę wyznaczył m.in. Pauling, przedstawiając ją w postaci wartości liczbowych. Cez i frans charakteryzują się najmniejszą wartością elektroujemności (0,7) w skali Paulinga, a fluor największą, czyli 4,0. W okresie elektroujemność rośnie ze wzrostem liczby atomowej, a w grupie maleje .

poleca90%
Chemia

Powinowactwo elektronowe

Kategoria: Budowa atomu

Jak zjonizować atom? atom elektrycznie obojętny + elektron --> jon jednoujemny Powinowactwo elektronowe : energia wydzielona podczas przyłączania elektronu do atomu. Im większe jest powinowactwo elektronowe (większa jest energia oddawana), tym „chętniej” atom przyłącza elektron. W grupie powinowactwo elektronowe maleje ze wzrostem liczby atomowej, ponieważ im większa jest odległość ostatniej powłoki od jądra, tym mniejsza tendencja do przyłączania kolejnego elektronu...