profil

Europejskie systemy bezpieczeństwa

poleca 30% 10 głosów

Pojęcia

- Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) – rokowania prowadzone przez państwa europejskie oraz USA i Kanadę od lat 70., zmierzające do zapewnienia Europie pokojowej współpracy i bezpieczeństwa; w latach 90. po konferencji w Budapeszcie przekształcono ją w OBWE(Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie)
- konwencja (łac. conventio – umowa, układ) – w polityce międzynarodowej umowa państw lub ich wspólne oświadczenie niosące ze sobą określone skutki prawne, ekonomiczne, polityczne lub kulturowo-sportowe

poleca 47% 13 głosów

Rada Europy

Rada Europy powstała w roku 1949 z inicjatywy Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Henriego Spaaka jako organizacja działająca na rzecz integracji w Europie. Wobec tworzenia od lat 50. Wspólnot Europejskich cele Rady Europy uległy zmianie. Obecnie najważniejszymi zadaniami Rady Europy są: obrona praw człowieka i umacnianie demokracji, praworządności i wspólnego rozwiązywania problemów społecznych oraz przestrzeganie wartości europejskich w dziedzinach kulturowych,prawnych i społecznych....

poleca 42% 17 głosów

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Organizacja ta powstała jako wyraz współpracy wszystkich państw, które będą przestrzegać zasad prawa międzynarodowego zapisanych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 roku. Akt KBWE podpisało 35 europejskich państw oraz Stany Zjednoczone i Kanada. KBWE za najważniejsze zasady międzynarodowej współpracy uznaje: równość w relacjach pomiędzy narodami, poszanowanie praw, powstrzymanie się od użycia siły, nienaruszalność granic i integralności...

Podoba się? Tak Nie