profil

Światowe systemy bezpieczeństwa

poleca 43% 40 głosów

Współczesny świat w ostatniej dekadzie XX i na początku XXI wieku kilkakrotnie znajdował się w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ładu międzynarodowego.

Uniknięcie konfliktu i konfrontacji nie byłoby prawdopodobnie możliwe bez istnienia organizacji tworzących systemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa.

Warto pamiętać

Organizacjami międzynarodowymi o największym znaczeniu dla kształtowania światowego systemu bezpieczeństwa są Organizacja Narodów Zjednoczonych i Pakt Północnoatlantycki (NATO). ONZ jest organizacją uniwersalistyczną, czyli otwartą dla wszystkich państw, pragnących ułożenia stosunków międzynarodowych na zasadach pokojowych. Obecnie ONZ skupia około 190 państw. NATO jest organizacją zamkniętą o charakterze polityczno-militarnym, obecnie liczy 26 członków. U progu XXI wieku organizacja ta powinna przeobrazić się w strukturę reagującą szybko i sprawnie na największe zagrożenia współczesnego świata: terroryzm, waśnie etniczne i rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia.

Pojęcia

- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW; International Monetary Fund – ang. IMF)– międzynarodowa organizacja, powstała w 1944 roku, działająca w ramach ONZ, której celem jest utrzymanie stabilizacji ekonomicznej w świecie; obecnie w ramach MFW działa około 185 państw
- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO) – wyspecjalizowana organizacja działająca w ramach ONZ, utworzona w 1945 roku, której głównym celem jest wspieranie współpracy pomiędzy narodami w dziedzinie kultury, sztuki i nauki
- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Dzieci (United Nations International Children’s Emergency Fund – UNICEF) – Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom; celem tej organizacji, działającej w ramach ONZ od 1946 roku, jest pomoc dzieciom, ochrona ich zdrowia, praca na rzecz ich dobra, a także edukacji
- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization – FAO) – organizacja działająca jako agenda ONZ, powstała w 1945 roku; jej głównym celem jest wpływanie na rozwój rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, dbałość o zachowanie zasobów naturalnych, podnoszenia konsumpcji oraz poprawę warunków życia na wsi
- Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) – agenda ONZ utworzona przez Zgromadzenie Ogólne w 1964 roku; najważniejszym zadaniem UNCTAD jest koordynacja działalności międzynarodowej w dziedzinach współpracy gospodarczej, regionalnej i polityki rozwojowej

poleca 75% 86 głosów

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Organizacją międzynarodową o największym znaczeniu dla kształtowania światowego systemu bezpieczeństwa jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.ONZ to organizacja otwarta dla wszystkich państw pragnących układać stosunki międzynarodowe na zasadach pokojowych. Normy w dziedzinie pokoju kształtowane przez ONZ są powszechnie przyjmowane przez wszystkie państwa świata. Obecnie ONZ skupia około 190 państw, poza jej strukturami pozostają m.in. Watykan oraz Tajwan. Początki ONZ sięgają 1945 roku,...

poleca 70% 139 głosów

Pakt Północnoatlantycki (NATO)

NATO jako organizacja polityczno-militarna jest współcześnie ważnym czynnikiem porządku i bezpieczeństwa, przejawia jednocześnie dużą skuteczność działania. Geneza NATO wiąże się z zimnowojenną sytuacją po zakończeniu II wojny światowej. Potrzeba zagwarantowania Europie Zachodniej bezpieczeństwa i ochrony przed ekspansją komunizmu doprowadziła do podpisania w 1949 roku w Waszyngtonie Paktu Północnoatlantyckiego. NATO jako organizacja polityczno-militarna jest współcześnie ważnym...

Podoba się? Tak Nie