profil

Informacje o UE

poleca 90% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

1. Symbole UE


Flaga - gwiazdy tworzące koło na niebieskim tle; gwiazd jest 12- symbol doskonałości i jedności, jest to także odniesienie do chrześcijańskich tradycji Europy- do gwiazd maryjnych (12 gwiazd tworzy wieniec wokół głowy Maryi).

Hymn - „Oda do radości” z 9 symfonii Ludwika von Beethovena.
Dzień Europy - 9 maja; tego dnia w 1950r. francuski minister - spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił plan, który dał początek integracji europejskiej.
Dewiza Unii Europejskiej - tj. motto z łac. In varietate concordia (Jedność w różnorodności lub Zjednoczona w różnorodności).

Waluta UE - euro; znakiem graficznym euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami (€)- symbol korzeni cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej.
Paszport europejski

2. Instytucje UE


a) Rada UE – najwyższy organ decyzyjny i prawodawczy Unii; co pół roku inny kraj przewodniczy w Radzie; spotkania odbywają się w Brukseli lub w Luksemburgu; ministrowie tworzący Radę UE reprezentują interesy państw członkowskich.
Rada Europy – organ UE, organizacja międzynarodowa; przewodniczącym rady jest przedstawiciel państwa sprawującego w tym momencie przewodnictwo, który zmienia się, co pół roku; zbiera się średnio3- 4 razy w roku w Brukseli; siedziba- Pałac Sprawiedliwości w Strasburgu; cel – popieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego państw członkowskich; do Rady mogą należeć tylko demokratyczne państwa europejskie.
Komisja Europejska – władza wykonawcza pełni funkcję rządu wspólnoty; składa się z 27 komisarzy; przygotowuje akty prawne, prowadzi politykę UE, pośredniczy w załatwianiu sporów, utrzymuje stosunki dyplomatyczne; siedziba w Brukseli; Komisja nie reprezentuje państw członkowskich.
Parlament Europejski - organ UE; składa się z 732 eurodeputowanych, każde państwo może w nim obsadzić określoną liczbę miejsc; pełni funkcję opiniodawczą i kontrolną, bierze udział w procesie decyzyjnym, uchwala budżet, sprawuje nadzór nad pozostałymi instytucjami Unii; siedziba w Strasburgu i Brukseli; współdecyduje o prawie europejskim.

b) Europejskie Trybunały
Trybunał Sprawiedliwości – niezależny od państwa członkowskich i instytucji unijnych; zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego; siedziba w Luksemburgu.
Trybunał Obrachunkowy –kontroluje dochody i wydatki UE; siedziba w Luksemburgu.
Trybunał Praw Człowieka- organ Rady Europy; orzeka w sprawach przestrzegania Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które podpisały wszystkie państwa w Radzie Europy; siedziba w Strasburgu.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – organ ONZ; orzeka w sprawach o przestrzeganie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
Międzynarodowy Trybunał Karny – organ ONZ; zajmuje się przypadkami ludobójstwa, zbrodniami wojennymi i przeciwko ludzkości; siedziba w Hadze.

3. Rozszerzalność UE (państwa członkowskie)


25 marca 1957 – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Niemcy
1 stycznia 1973 - Dania, Irlandia, Wielka Brytania
1 stycznia 1981 - Grecja
1 stycznia1986 - Hiszpania, Portugalia
1 maja 2004 - Cypr. Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry, Polska
1 stycznia 2007- Bułgaria, Rumunia

4. Filary UE


Zgodnie z postanowieniami traktatu z Maastricht konstrukcja UE opiera się na trzech filarach
Filar I - współpraca gospodarcza Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Wspólnota Europejska; realizuje politykę rolna, handlową, przemysłową, transportową, strukturalną, regionalna itp.
Filar II – wspólna polityka zagraniczna; koordynacja działań państw członkowskich w sprawach bezpieczeństwa, utrzymania pokoju, obrony praw człowieka, wspierania demokracji i pomocy krajom spoza UE.
Filar III - koordynacja spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; powołał Urząd Policji Europejskiej dla przeciwdziałania terroryzmowi, przestępczości, a także współpracy sądownictwa w sprawach cywilnych i karnych.

5. Cele UNII EUROPEJSKIEJ


- promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi;
- dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii;
- wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej;
- rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych;
- ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów;
- powiększenie standardów życia.

6. Społeczeństwo Unii Europejskiej


a) Obywatelstwo- obywatelem Unii Europejskiej jest każdy kto posiada obywatelstwo jednego z krajów członkowskich; obywatelstwo UE nie zastępuje krajowego, a jedynie je uzupełnia; uprawnienia (swobodne poruszanie się i pobyt w państwach UE , czynne i bierne prawo wyborcze, prawo petycji i skargi oraz inne prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych)

b) Kultura - Unia Europejska szanuje różnorodność kulturową krajów członkowskich; wspiera wymianę kulturową- projekt Europejskie miasta kultury;

c) Nauka i edukacja- Unia Europejska pozostawia swoim członkom znaczną swobodę w kreowaniu polityki edukacyjnej, jedynie pomaga im zrealizować programy przez wsparcie finansowe.

7. Programy edukacyjne UE


Sokrates- wspiera rozwój w zakresie edukacji i kształcenia na wszystkich poziomach; poszerza wiedzę o krajach europejskich oraz poszerza poziom kształcenia dzieci i dorosłych; celem jest promowanie „europy bez granic i barier” w zakresie edukacji;
Młodzież- program kierowany do młodych ludzi, którzy uczestniczą w różnych formach kształcenia poza szkołą, dlatego wsparcie mogą uzyskać domy kultury, instytucje pozaszkolne; umożliwia wymianę młodzieżową, propaguje wolontariat europejski i inicjatywy przyczyniające się do likwidacji stereotypów lub uprzedzeń;
Leonardo da Vinci- wspiera projekty mające na celu kształcenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; cel- podniesienie przygotowania zawodowego pracowników, zwiększenie ich mobilności zawodowej; dofinansowanie otrzymują instytucje prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne;
eTwinning (Europejska współpraca Szkół)- program edukacyjny dla uczniów realizowany głownie za pomocą Internetu.

8. Finanse UE


a) jednolity rynek europejski- stanowi najważniejszy element filaru i UE, który został wprowadzony w 1993. Ma wpływać na poprawę wyników gospodarczych państw członkowskich, umożliwienie zwiększenia skali produkcji , osiągnięcia płynących z tego korzyści, zapewnienie swobody konkurencji, zachęcanie do inwestowania. Rynek ten jest największym na świecie zintegrowanym obszarem zróżnicowanych gospodarek narodowych i bez granic wewnętrznych, opierających się na czterech zasadach: swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału;

b) europejskie fundusze- społeczny- przeciwdziała bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich; finansuje szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki, doradztwo itp., rozwoju regionalnego- likwiduje dysproporcje regionalne; finansuje inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego, zatrudnienia, infrastruktury, turystyki, inwestycje w dziedzinie kultury, ochronę i poprawę stanu środowiska, rozwój społeczeństwa informacyjnego;

c) instytucje finansowe – Europejski Bank Centralny, Bank Inwestycyjny, Fundusz Inwestycyjny.

9. Geografia Unii Europejskiej


- Unię zamieszkuje 498.8 mln obywateli – 3. miejsce na świecie; zajmuje obszar 4 422 773 km²; 7. miejsce pod względem powierzchni; największym miastem Londyn, a obszar miejski Zagłębie Ruhry.

10. Podmiotowość i osobowość prawna


UE nie ma osobowości prawnej i podmiotowości prawno międzynarodowej. Podmiotowość i osobowość prawną Unia Europejska ma zyskać dopiero po ratyfikacji Traktatu reformującego.

11. Prawo wspólnotowe i prawo unijne


14 listopada 1991 r. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że TWE należy pojmować jako konstytucyjną kartę ustanawiającą podstawowe zasady prawa wspólnotowego. Prawo wspólnotowe: pierwotne (traktaty założycielskie, traktaty modyfikujące, traktaty akcesyjne) i wtórne (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie, zalecenia); pomiędzy pierwotnym a wtórnym należy umieścić umowy międzynarodowe zawierane przez Wspólnotę Europejską (po Traktacie lizbońskim przez Unię Europejską). Nad realizacją i przestrzeganiem prawa wspólnotowego czuwa system sądownictwa i administracja państw członkowskich. Prawo pierwszego, drugiego i trzeciego filaru stanowi łącznie prawo unijne. Terminologię uporządkuje Traktat lizboński (Traktat Reformujący); planowo miał wejść w życie 1 stycznia 2009 – zniknie podział na Wspólnotę (prawo wspólnotowe) i Unię (prawo unijne) oraz nada UE osobliwość prawną.

12. Kompetencje Unii po Traktacie Lizbońskim


- wyłączone: funkcjonowanie rynku wewnętrznego, wspólna polityka handlowa, unia celna, polityka monetarna krajów, które przyjęły walutę euro, zasoby morskie i polityka rybołówstwa;
- dzielone: wspólny rynek, polityka społeczna (w zakresie spraw wymienionych w Traktacie), spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna, rolnictwo i połów ryb (wyłączając morskie zasoby), ochrona środowiska i konsumencka, transport, sieci, drogi i połączenia transeuropejskie, energia, Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne (w zakresie spraw wymienionych w Traktacie);
- wspomagające: ochrona i polepszanie ludzkiego zdrowia, przemysł, kultura, turystyka, edukacja, młodzież, sport i doradztwo zawodowe, ochrona obywatelska, współpraca administracyjna.

13. Historia integracji europejskiej


Po II wojnie światowej, która przyniosła Europie ruinę gospodarczą, zaczęto poszukiwać nowych form współpracy międzynarodowej zapewniającej pokój i bezpieczeństwo. W 1949 r. powstała pierwsza organizacja międzyrządowa integrująca kraje zachodnioeuropejskie – Rada Europy. 18 kwietnia 1951 Belgia, , Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy podpisały w Paryżu traktat tworząc Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Celem było utrzymanie trwałego pokoju między krajami europejskimi poprzez międzynarodowe powiązanie przemysłu węglowego i stalowego, niezbędnych wówczas do prowadzenia wojny. Powodzenie Wspólnoty zaowocowało przyjęciem dwóch Traktatów Rzymskich podpisanych 25 marca 1957 r. w Rzymie. Pierwszy ustanawiał Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), a drugi Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958 r. W Latach 60, i 70. XX wieku proces integracji pogłębił się. W 1967 wszedł w życie Układ o fuzji, na mocy którego utworzono Komisję europejską i Radę ministrów . W 1979 zostały przeprowadzone pierwsze wybory do parlamentu oraz wprowadzono Europejski System Walutowy z Europejską Jednostką Walutową (ECU). Kolejnym etapem integracji był układ z Schengen w 1985 podpisany przez 5 państw (Francja, RFN, Belgię, Holandię, Luksemburg), który przewidywał stopniowe znoszenie cel na granicach.- wszedł w 1995. Przyjęty w 1987 Jednolity Akt Europejski (JAE) wprowadził istotne zmiany do traktatów założycielskich. 7 lutego 1992 r. został podpisany Traktat z Maastricht, na mocy którego 1 listopada 1993 r. powstała Unia Europejska. Traktat zmienił nazwę EWG na Wspólnota Europejska, określił nowe formy współpracy. Kolejnym ważnym traktatem był też Traktat amsterdamski z 1997 roku, który częściowo zmienił i jednocześnie rozszerzył wcześniejsze ustalenia z Maastricht. Pod koniec 2000 r. parafowano Traktat Nicejski reformujący instytucje unijne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania po kolejnym rozszerzeniu UE. Na szczycie w Nicei proklamowano również Kartę Praw Podstawowych, mającą gwarantować prawa człowieka i swobody obywatelskie. Obecnie trwa ratyfikacja Traktatu lizbońskiego.

14. Krytyka Unii Europejskiej


UE jest krytykowana za przerost biurokracji i nieprzemyślane decyzje, cały system dopłat bezpośrednich dla rolników, możliwość zakupu od 1 maja 2009 bez ograniczeń administracyjnych przez obywateli innych państw UE w Polsce działek rekreacyjnych, mieszkań i domów oraz w przyszłości ziemi rolnej, zbyt wysokie podatki, antychrześcijaństwo, narastający socjalizm, próbie zbudowania państwa, które pozbawiłoby suwerenności obecnych państw członkowskich.

15. Polska a Unia Europejska


a) wejście do Unii - Po 1989 integracja europejska była jednym z głównych celów polskiej polityki. Polska we wrześniu 1988 r., nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotami. 19 września 1989 roku podpisano umowę Polska- EWG. 25 maja 1990 złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy(Umowa Europejska) o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi została podpisana 16 grudnia 1991 roku, a weszła w życie 1 lutego 1994 roku (część handlowa – 2 lata wcześniej).W 1993 r. na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze ustalono polityczno- ekonomiczne kryteria (kryteria kopenhaskie), jakie musiały spełnić państwa Europy Środkowo- Wschodniej, aby mogły ubiegać się o przystąpienie do Unii. Oficjalny wniosek o członkostwo Polska złożyła 8 kwietnia 1994 roku w Atenach. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. zapadła decyzja o podjęciu negocjacji członkowskich z sześcioma państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem – tzw. grupa luksemburska. Polska rozpoczęła negocjacje 31 marca 1998 roku. Negocjacje w imieniu rządu prowadził Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej ( marzec 1998 Jan Kułakowski, październiku 2001 Jan Turoszyński, 2002 rząd Leszka Millera). 16 kwietnia 2003 r. Polska podpisała traktat akcesyjny. Referendum w sprawie członkostwa odbyło się w dniach 7- 8 czerwca 2003. W jego wyniku Polska, razem z pozostałymi z dziewięcioma innymi krajami, wstąpiła do Unii 1 maja 2004 roku.

b) Co daje nam członkostwo?
Duże polskie koncerny w rejonie Europy koncernów - PKN Orlen, Polsat, Grupa ITI. rozwiniecie sieci drogowej – budowa autostrad, modernizacji kolei, Polska największym kwotowo odbiorcą unijnych dotacji spośród nowo przyjętych, najwyższy wzrost gospodarczy w Europie ( PKB na poziomie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch z początku lat 80., a Hiszpanii z początku lat 90., turystyka- naturalność polskiego krajobrazu i niskie uprzemysłowienie rejonów turystycznych oraz zabytki: stare miasta, jak Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa czy Wrocław, nowe zakłady przemysłowe: Łódź - fabryka komputerów Dell , producenci samochodów FSO, Volkswagen i Opel , Stocznia Gdańska), spadek bezrobocia, obawy przed możliwością wykupu taniej polskiej ziemi przez Niemców, Polacy w unijnych instytucjach i wiele korzyści politycznych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

c) Za czy przeciw?
Nie wszyscy są zgodni, co do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki członkostwu w Unii włączymy się w system gospodarczy, który przynosi dobre efekty. Dzięki otwarciu granic wzrośnie konkurencja, a więc potanieją towary. Jednocześnie firmy, które nie sprostają konkurencji, będą pewnie musiały upaść. To samo dotyczy rolnictwa: potanieją produkty spożywcze, ale będą też takie ~gospodarstwa, które nie będą dawały sobie rady. Jednocześnie Unia wspomaga rolników — przyznaje im dotacje. Młodzież skorzysta na tym, że łatwiej będzie wyjechać, uczyć się i pracować w innych krajach. Natomiast wprowadzenie norm unijnych obciąży budżet państwa. Z innej strony, Unia wspiera finansowo słabiej rozwinięte regiony. Innym problemem jest kwestia suwerenności. Prawo unijne jest nadrzędne wobec prawa krajów członkowskich. Jedni mówią, że ogranicza to niezależność i samodzielność państw. Inni nazywają to „łączeniem suwerenności".
Motywy głosowania za przystąpieniem: dobro kraju, poprawa sytuacji gospodarczej, na rynku pracy, korzyści gospodarcze, możliwość swobodnego podróżowania, integracja jest i tak nieuchronna, wzrost znaczenia Polski na świecie, dotacje UE, bezpieczeństwo, popieranie współpracy międzynarodowej.
Motywy głosowania przeciwko przystąpieniu: zagrożenie gospodarcze, nieprzygotowane Polski, negatywna opinia o procesie integracyjnym, obciążenia dla kraju, ujemny bilans zysków i strat, sytuacja w rolnictwie, bezrobocie, zagrożenie rynku pracy, niższy status po przystąpieniu, pogorszenie materialnych warunków życia, utrata suwerenności, wyprzedaż ziem cudzoziemcom.

16. Ważne definicje i określenia


PHARE - rozpoczęty w 1990; bezzwrotna pomoc UE dla krajów Europy Środkowej; wspiera przemiany gospodarcze w krajach środkowych;

Euroland- obszar tych krajów, na których od 1 stycznia 2002 obowiązuje euro; obecnie w kilkunastu krajach płaci za pomocą euro; wyjątkiem są trzej członkowie- Wielka Brytania, Dania, Szwecja, które nie zgodziły się na wprowadzenie u siebie euro; Euroland obejmuje państwa, które nie należą do Unii, np. Monako, Andora ;

Region- W UE jest to jednostka administracyjno- terytorialna mniejsza od państwa a większa od gmin czy powiatów;

NATO (North Atlantic Treaty Organization)- w 19498 państwa Ameryki północnej i Europy Zachodniej podpisały Pakt Północnoatlantycki; jest najsilniejszy sojusz obronny na świecie; do NATO należą: Belgia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska(1999), Portugalia, USA, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; siedzibą NATO jest Bruksela;

Euroregiony- ich idea narodziła się w Europie Zachodniej; Pierwszy utworzony został na granicy holendersko- niemieckiej w 1958; opierają się na wzajemnej współpracy: rozwój gospodarki, infrastruktury, turystyki, kultury, edukacji, budowa ścieków, dróg, mostów, przejść granicznych, znakowania szlaków turystycznych, zwalczanie klęsk żywiołowych; wspierane i dofinansowane przez UE.

Korzyści polityczne:
- Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowić będzie najlepszą gwarancję ( obok członkostwa w Sojuszu Północnoaltaltyckim) utrwalenia w naszym kraju demokratycznego i rynkowego ustroju;
- odmienne niż dotychczas postrzeganie Polski przez inne kraje (również kraje UE) – świadome, iż mają do czynienia z państwem – uczestnikiem wielkiego ugrupowania politycznego i gospodarczego;
- określenie swojej pozycji w UE jako państwo, wokół którego koncentruje się współpraca regionalna w Europie Środkowej i Wschodniej;
- zwiększenie stabilności, zarówno wewnętrznej, jak i w regionie;
- wzrost poziomu bezpieczeństwa RP i całego kontynentu europejskiego;
- możliwość realizacji najważniejszych interesów geopolitycznych, ( prawidłowy rozwój państwa polskiego, wzmocnienie jego pozycji na arenie światowej, udział w kreowaniu unijnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony;
- stanie się znacznie silniejszym państwem w stosunkach z krajami trzecimi;
- rozwinięcie i zacieśnienie kontaktów;
- kontrole celne na granicach w krajach UE zostały zniesione, co ułatwia transport towarów i podróżowanie;
- możliwość wpływania na kształt i założenia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz kształtowanie filaru wojskowego organizacji;
- udział polskich przedstawicieli w wyznaczaniu kierunków rozwoju unijnej polityki i we wspólnotowym procesie decyzyjnym (Parlamencie Europejskim Polacy pełnią ważne pod względem politycznym i prestiżowym funkcje);
- możliwość wpływania na podejmowane przez organizację decyzje polityczne i prawne, a także na modyfikowanie stanowisk i opinii w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, np. w kształtowaniu zapisów nowego traktatu założycielskiego Unii Europejskiej (tzw. traktat lizboński), stanowisko RP miało zasadniczy wpływ na przyjęte rozwiązania instytucjonalne.

Korzyści społeczne:
- wyższe jakości rozwojowe polskiej nauki (poprawa jakości kształcenia, uzyskanie nowych możliwości kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych prowadzących do zwiększenia specjalizacji i profesjonalizacji, dostosowanie edukacji do standardów światowych, europejskich;
- rozwój edukacji wpływa pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki i zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego kraju (m.in. większa część polskiej gospodarki opiera się na wiedzy i usługach);
- ośrodki naukowo- badawcze uzyskały możliwość finansowania działalności z unijnych funduszy przeznaczanych na badania i rozwój;
- nieograniczony dostęp do najnowszej infrastruktury badawczej i nowoczesnych technologii badawczych;
- zwiększenie mobilności pracowników naukowych, przyspieszenie publikacji rezultatów ich badań i wcielenia ich w życie;
- pozytywne zmiany na rynku zatrudnienia;
- wzrost ochrony konsumentów – w szczególności ich zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych;
- bezwizowe poruszanie się po terytorium wspólnoty w ramach strefy Schengen - swobodne przemieszczania się obywateli polskich po całym terytorium Unii Europejskiej;
- walka z nielegalną imigracją, przestępczością zorganizowaną czy przemytem broni, ludzi i narkotyków;
- możliwość otrzymywania emerytur i rent przyznanych w kraju, z którego się pochodzi.

Korzyści ekonomiczne:
- członkostwo w Unii Europejskiej pozwala Polsce na zdecydowane przyspieszenie wzrostu gospodarczego;
- należy oczekiwać wzrostu inwestycji kapitałowych zarówno z państw należących do Unii Europejskiej, jak i z pozostałych krajów wysoko uprzemysłowionych.
- zaostrzona konkurencja wymusi poprawę jakości towarów i usług oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa;
- dzięki funduszom strukturalnym UE złagodzone zostaną koszty społeczne związane z transformacją gospodarczą- w istotny sposób może zostać zmniejszone bezrobocie. Szczególną pomocą zostaną objęte te regiony, w których średni poziom PKB* jest niższy niż 75% średniego poziomu PKB Unii Europejskiej (obecnie wymóg ten spełniają wszystkie polskie województwa);
- w sposób szczególny (ale jedynie po spełnieniu szeregu warunków) na integracji zyskuje polskie rolnictwo (ponad 40% całego budżetu Unii pochłania Wspólna Polityka Rolna). Restrukturyzacja i modernizacja wsi zapewnia rolnikom spełniającym unijne wymogi szybki i stabilny wzrost ich dochodów;
- polscy pracownicy stopniowo uzyskują dostęp do unijnego rynku pracy oraz prawo do swobodnego osiedlania się na terytorium całej Unii Europejskiej. 5zczególnie istotne jest wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji;
- przystąpienie do unii walutowej spowoduje stabilizację finansów publicznych, zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie prowizji od wymiany walut i ryzyka zmian kursów walut. Niższy koszt kredytów i większa stabilność rynku finansowego będą dodatkowymi czynnikami przyspieszającymi wzrost gospodarczy.

Korzyści ekologiczne:
Wdrożenie europejskich norm ekologicznych przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 18 minut