profil

Kilka informacji nt. Unii Europejskiej

poleca 85% 294 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych państw europejskich, której celem jest współpraca na rzecz pokoju i dobrobytu. Unia nie jest państwem, które ma zastąpić istniejące kraje, ale jednocześnie jest czymś więcej niż tylko organizacją współpracy na szczeblu międzynarodowym. UE jest tak naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Państwa Członkowskie Unii ustanowiły wspólne instytucje, którym przekazały część swojej suwerenności, aby decyzje w konkretnych kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane demokratycznie na poziomie europejskim.
Historyczne korzenie Unii Europejskiej sięgają II wojny światowej. Idea integracji zrodziła się z determinacji Europejczyków, by na zawsze zapobiec podobnym zbrodniom i zniszczeniom. W pierwszych latach współpraca odbywała się między sześcioma krajami i koncentrowała się głównie na zagadnieniach handlowych i gospodarczych. Obecnie UE obejmuje 27 krajów i 480 milionów ludzi i zajmuje się szerokim zakresem zagadnień mających bezpośrednie znaczenie dla naszego codziennego życia.
Europa to kontynent wielu tradycji i języków, lecz również kontynent wspólnych wartości takich jak demokracja, wolność i sprawiedliwość społeczna. UE stoi na straży tych wartości i wspiera współpracę między narodami Europy.
Dziś, w coraz bardziej współzależnym świecie XXI wieku, bardziej niż kiedykolwiek wymagana jest współpraca każdego obywatela europejskiego z ludźmi z innych krajów, w duchu ciekawości, otwartości i solidarności.
Unia Europejska opiera się na systemie instytucji, spośród których fundament stanowią:
Komisja Europejska Jest to organ wykonawczy UE, składający się z 25 komisarzy, po jednym z każdego kraju członkowskiego. Większość z nich to politycy z państw członkowskich. Kadencja Komisji trwa 5 lat. Komisja proponuje akty ustawodawcze, wydaje samodzielne akty prawne, czuwa nad przestrzeganiem prawa, zarządza budżetem i funduszami strukturalnymi.
Rada Europejska Są to spotkania szefów państw i rządów krajów członkowskich UE. Oprócz nich w dyskusjach uczestniczy przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska wytycza kierunki polityki UE, ustala priorytety polityki i rozwiązuje problemy sporne.
Rada Unii Europejskiej Są to spotkania ministrów poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich UE. Rada pełni funkcję organu decyzyjnego i prawodawczego UE. Przewodniczą jej kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku.
Parlament Europejski Jest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Po rozszerzeniu UE o Bułgarię i Rumunię składa się z 785 deputowanych, reprezentujących wszystkich obywateli Unii. Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy wykonawczej. Jego uprawnienia są stopniowo powiększane. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Comiesięczne sesje plenarne odbywają się w Strasburgu.
Trybunał Sprawiedliwości Jest to organ orzekający UE. Dokonuje wykładni prawa europejskiego i interpretacji traktatów. Składa się z 27 sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie na sześcioletnią kadencję. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu.
Trybunał Rewidentów Księgowych
Komitet Społeczno-Ekonomiczny Doradcy przebywają w Brukseli cztery lata - tyle trwa kadencja Komitetu. Mogą jednak być wybrani po raz drugi.
Komitet Regionów Rolą Komitetu jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komitet wykonuje to zadanie, wydając opinie na temat propozycji Komisji.
Europejski Bank Centralny EBC kieruje zarząd - zwany Dyrektoriatem - mianowany przez ECOFIN (Radę Ministrów Gospodarki i Finansów). Prócz prezesa i wiceprezesa w jego skład wchodzi czterech członków - mianowanych przez państwa eurolandu.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Bank, utworzony w 1991 roku z zadaniem wsparcia budowy gospodarki wolnorynkowej w krajach postkomunistycznych, ma 62 udziałowców.
Europejski Bank Inwestycyjny

Flaga europejska to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE.
Unia Europejska ma również swoje święta. 5maja na pamiątkę powstania Rady Europejskiej w 1949r. obchodzony jest Dzień Europy. 9 maja jest dniem, w którym obchodzi się Święto Unii Europejskiej. Tego dnia, w 1950r. Robert Schuman zaproponował utworzenie pierwszej z europejskich wspólnot: Wspólnotę Węgla i Stali.
Oda do radości jest hymnem nie tyle samej Unii Europejskiej co Europy w jej szerokim znaczeniu. Melodia pochodzi z Dziewiątej Symfonii skomponowanej przez Ludwiga Van Beethovena w 1823. W 1985, został on także przyjęty przez głowy i premierów państw członkowskich jako oficjalny hymn Unii Europejskiej. Bez słów, w uniwersalnym języku muzyki, hymn ten wyraża ideały wolności, pokoju i solidarności, które Europa reprezentuje.
“Zjednoczona w różnorodności” to motto Unii Europejskiej. Pojawiło się ono około roku 2000, zaś po raz pierwszy użyto go oficjalnie w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, podpisanym w 2004 r. Przesłanie tego hasła jest takie, że poprzez UE Europejczycy są zjednoczeni w wysiłkach na rzecz pokoju i dobrobytu oraz że mnogość kultur, tradycji i języków w Europie jest jej ważnym atutem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty