profil

Funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

poleca 85% 652 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wstęp:

Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych.
Organizacje międzynarodowe istniały już w starożytności i w średniowieczu, jednakże większość z nich miała na celu inne zadania niż te współczesne organizacje.
Ale cechą wspólną bez względu na czas ich powstawania jest cel, w jakim zostają tworzone. Wspólnym celem jest i było zaspokajanie jakichś potrzeb, występujących w skali ponadnarodowej.

W pracy zostaną omówione takie zagadnienia jak:
-Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych
-Międzynarodowe organizacje rządowe
-Międzynarodowe organizacje pozarządowe
-Organizacje Transnarodowe
-Międzynarodowe organizacje rządowe poza systemem ONZ

Termin ?organizacja? jest często wywodzony z dwóch słów: greckiego organon oraz łacińskiego, organum, z których pierwsze oznaczało narządzie, narząd, a drugie - narzędzie. Jednak najbliższy współczesnemu terminowi organizacja jest średniowieczny łaciński termin organisatio, przez który rozumiano urządzenie, układ, budowę organizmu.
Przez organizacje międzynarodowe rozumiemy zrzeszenia bądź to państw ,bądź też innych osób fizycznych z różnych krajów ,powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie. Powstały gdyż państwa w pojedynkę
Niedostatecznie radziły sobie z problemami przekraczającymi granice polityczne.
Bardzo istotny jest podział organizacji międzynarodowych, gdyż to on świadczy właśnie o funkcji i znaczeniu danej organizacji. Funkcje bowiem nie są przypisane takie same do każdego rodzaju organizacji.
Współczesne słowniki i encyklopedie tłumaczą termin organizacja na wiele sposobów. W znaczeniu czynnościowym organizacja to organizowanie, a więc podporządkowanie, urządzanie, zakładanie, układanie regulowanie itd. W znaczeniu atrybutowym organizacja to cecha przedmiotu (obiektu), którą nazywa się zorganizowaniem, będąca skutkiem organizowania. W tym przypadku zwraca się uwagę na ?ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności?, a więc strukturę. W znaczeniu przedmiotowym organizacja to obiekt zorganizowany .
W odniesieniu do sfery międzynarodowej termin organizacja jest stosowany we wszystkich trzech znaczeniach. Służy on do określenia zarówno działań porządkujących regulujących stosunki między państwami, jak również ich efektów. Jednak tylko nieliczne zabiegi organizacyjne w stosunkach międzynarodowych dają rezultat w postaci utworzenia ściśle rozumianej organizacji międzynarodowej.

Podstawę prawną organizacji stanowi statut (czasem noszący nazwę konstytucji). Uznaje się, że organizacje międzynarodowe funkcjonują wg trzech typów funkcji :
1. funkcje regulacyjne, polegające na ustanawianiu norm i wzorców o charakterze moralnym, politycznym, prawnym, mających odpowiednio kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych;
2. funkcje kontrolne polegające na ustalaniu stanu faktycznego oraz na konfrontowaniu go z treścią norm i wzorców w celu przystosowania do nich postępowania uczestników stosunków międzynarodowych;
3. funkcje operacyjne polegające na bezpośrednim świadczeniu przez organizację różnych usług na podstawie jej własnych decyzji, za pomocą jej zasobów.

Międzynarodowe organizacje rządowe (IGOs- International Govemment Organizations) są organizacjami powstającymi w wyniku porozumienia trzech lub więcej państw, reprezentowanych przez ich rządy. Członkami tych organizacji mogą być w zasadzie tylko państwa w wyjątkowych sytuacjach mogą być nimi również : obszary nie rządzące się samodzielnie, organizacje ruchów narodowowyzwoleńczych lub wyznaczone przez państwo osoby prawne. Podstawy prawne ich działalności określa prawo międzynarodowe, dlatego tez powołanie takiej organizacji oraz przyjęcie statusu następuje w drodze zawarcia umowy międzynarodowej.

Głównym tematem pracy są funkcje i znaczenie organizacji międzynarodowych. Należy więc wyjaśnić czym jest pojęcie funkcji.
Funkcje to procesy, sposoby, metody, formy procesów realizacji celów i zadań organizacji.
Wyróżniamy 5 kategorii funkcji organizacji międzynarodowych;
Pierwsza z nich to funkcja normotwórcza (punkt wyjścia do realizacji wszystkich funkcji) - wypracowanie i uchwalanie przez organizacje norm, zasad i wzorców mających charakter prawny, polityczny lub moralny, których zadaniem jest regulowanie postępowania i zachowania się państw we wzajemnych stosunkach. Z tą funkcją związane jest uchwalanie konwencji, które stanowią podstawę prawną regulującą funkcjonowanie państw w danej organizacji; jest ona ratyfikowana i posiada, moc normy prawnej.
Bardzo ważna jest również funkcja kontrolna czyli ustalenie przez odpowiednie organy stanu faktycznego, zgodności, lub niezgodności prawa międzynarodowego i z wzorcami i z zasadami organizacji. To ustalenie zgodności, lub niezgodności powoduje ustalenie zaleceń. Może kontrolować stosowanie konwencji na szczeblu państw, w państwach nie będących członkami organizacji. Kontroluje sytuacje w państwach prowadząc różne misje (misje nadzoru np. wyborów).
Kolejną funkcją jest funkcja sądowa , podobna do kontrolnej. Ustala stan faktyczny, porównuje go z obowiązującymi normami, ustala winnego naruszenia norm, wydaje wyrok, rozstrzyga spory zaistniałe między państwami członkowskimi lub między organizacjami, a jej personelem.
Nie można zapomnieć również o funkcji operacyjnej ? wykonywanie zadań organizacji nie przez państwa członkowskie lecz przez samą organizację. Prowadzi analizy, przeglądy, dokonuje raportów; prowadzi szkolenia, badania naukowe, udziela pomocy finansowej, kształci kadry, wysyła specjalistów do rejonów ?specjalnych?; prowadzi również operacje militarne na rzecz utrzymania pokoju.
Istnieje również funkcja administracyjna - wypełnianie nadzoru nad majątkiem a także organizowanie życia organizacji.
Funkcje organizacji różnią się w zależności od jej rodzaju, podziałów jest wiele ,zostaną omówione w kolejnych częściach pracy natomiast teraz użyje tego najbardziej oczywistego i jako pierwsze opisze funkcje organizacji rządowych. Zalicza się do nich funkcje regulacyjne ? czyli ustanowienia norm i wzorców o charakterze moralnym , politycznym lub prawnym, funkcje kontrolne- czyli konfrontowanie postępowania państw z ustalonymi wzorcami i normami.
Funkcje operacyjne polegające na świadczeniu usług na podstawie własnych decyzji przy użyciu zasobów ludzkich i materiałowych znajdujących się w dyspozycji danej organizacji.
Można się spotkać również z podziałem na funkcje typu forum tzn. organizowania spotkań i dyskusji oraz funkcje typu usługowego. Większość z organizacji pełni funkcje obu typów .
W obrębie funkcji typu forum ma miejsce proces konsultacyjny polega on na tym iż państwa przekazują sobie wzajemnie informacje i zajmują stanowiska które maja oddziaływać na postępowanie innych państw .Aby określić funkcję danej organizacji stosuje się często kryterium przedmiotowe inaczej zwane tez funkcjonalnym. Wyróżniamy wtedy :
Organizacje o kompetencjach ogólnych- do tej kategorii zaliczamy organizacje zajmujące się całokształtem spraw międzynarodowych . Mogą to być organizacje zajmujące się całym światem przykładem może być ONZ lub takie które dotyczą danego regionu np.; Liga Państw Arabskich lub Nordycka Rada Ministrów.
Organizacje o kompetencjach wyspecjalizowanych- są to organizacje zajmujące się ściśle określoną dziedziną spraw międzynarodowych, w tej grupie wyróżnić można organizacje ; polityczno-wojskowe np.: NATO , gospodarcze np.; OPEC(Organizacja Eksporterów Ropy Naftowej) , naukowe i kulturalne np.; UNESCO jako agenda NZ ds. Nauki, Oświaty , i Kultury) , oraz ochrony zdrowia np.; WHO( Światowa Organizacja Zdrowia).
Możemy wyróżnić kolejny podział organizacji międzyrządowych , bardzo ważne dla uzyskania danego celu są organizacje koordynacyjne :
Organizacjami koordynacyjnymi nazywamy organizacje które współpracują ze sobą by zacieśnić wzajemne związki oraz mają na celu intensyfikację wzajemnych relacji w danej dziedzinie . Do tych organizacji zalicza się większość organizacji międzypaństwowych np.: Rada Europy.
Istnieją również organizacje integracyjne:
Są to organizacje , w przypadku których współpracują ze sobą by dążyć do ścisłej integracji przede wszystkim , chodzi tu o integracje gospodarek państw członkowskich i stworzenie w przyszłości wspólnej przestrzeni ekonomicznej lub politycznej np.: Unia Europejska.

Organizacje międzynarodowe prowadzą swoją działalność za pomocą odpowiednich organów . powinny mieć one charakter organów stałych , istnieje możliwość powołania również organów tymczasowych .
Struktury wielu organizacji maja dużo cech wspólnych , ich organy są przeważnie trójstopniowe. Są nimi :
-Organy plenarne-jest to zebranie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich noszące nazwę :Zgromadzenia Ogólnego, Kongresu , Konferencji Ogólnej lub inną , która odpowiadała by warunkowi powszechności. Organ ten jest wyposażony w najogólniejsze kompetencje i zbiera się stosunkowo rzadko.
-Organy zarządzające ? Stanowi je Rada lub Komitet, zbierający się częściej tzn. kilka razy w roku . Stanowi go najczęściej ograniczona liczba członków ,jednak są oni przedstawicielami wszystkich członkowskich państw. Organ ten jest bardzo ważny gdyż posiada kompetencje wykonawcze.
-Organy administracyjne- występują najczęściej pod nazwą sekretariatu lub biura.
Organ ten składa się z funkcjonariuszy międzynarodowych ,urzęduje permanentnie i spełnia przede wszystkim czynności techniczne i biurowe. Generalnie jest tak iż siedziba organu administracyjnego jest jednocześnie siedzibą danej organizacji międzynarodowej . W organizacjach o szerokim zakresie i rozległej działalności może istnieć kilka siedzib danej organizacji ,ale zawsze musi posiadać siedzibę główną . Przykładem może być ONZ znajduje się w Nowym Jorku ale część sekretariatu w Wiedniu i Genewie .
Istnieją również organizacje , które posiadają oprócz wymienionych jeszcze innymi organami np.: Unia Europejska , która dysponuje również organami sądowymi , doradczymi i parlamentarnymi.

Rodzaje członkostwa w Organizacjach rządowych można podzielić na kilka rodzajów.
W większości organizacji międzynarodowych występuje członkostwo pełne lub niepełne.
Członkostwo pełne może być pierwotne, czyli takie które posiadają je państwa założycielskie daną organizacje .Rozumieć przez o należy iż uczestniczyły w konferencji założycielskiej oraz podpisały i ratyfikowały statut przed jego wejściem w życie i ukonstytuowaniem się organizacji.
Członkostwo może być również nabyte ,posiadają je państwa przyjęte do organizacji po jej ukonstytuowaniu się ,na mocy decyzji większości lub jednomyślnej decyzji wszystkich członków organizacji. Warto wspomnieć iż istnieje 5 rodzajów procedury głosowania:
1 zasada jednomyślności ? najbardziej korzystna, gwarantuje poszanowanie suwerenności i równości wszystkich członków, obowiązuje w około 20% organizacji międzynarodowych, na ogół w:
- organizacjach polityczno-wojskowych(NATO, UZE)
- organizacjach gospodarczych (OECD)
2 zasada większości kwalifikowanej ? najczęściej stosowanym wymogiem jest dwie trzecie obecnych na Sali, ale nie koniecznie.
3 zasada większości bezwzględnej
Dwie odmiany tej procedury:
- absolutna większość członków
- absolutna większość w trakcie głosowania
4 zasada większości zwykłej
Procedura ilościowa ? liczba głosów większa od głosów przeciwnych
Procedura ilościowo? jakościowa ?w większości muszą być głosy szczególne
5 zasada głosowania ważonego
Niektóre państwa dysponują różną liczbą głosów nie koniecznie jednym.
Jednomyślność względna oznacza że jeden głos sprzeciwu nie oznacza braku jednomyślności. Nieobecność jednego członka nie burzy jednomyślności.

Członkostwo niepełne ?najbardziej zaawansowaną formą tego członkostwa jest członkostwo stowarzyszone .Może to znajdować swoje zastosowanie w odniesieniu do wybranych dziedzin lub do wszystkich dziedzin właściwych dla danej organizacji .
Państwo będące członkiem może zostać zawieszone w prawach członkowskich oczywiście w określonych ściśle sytuacjach . W ostateczności może zostać nawet wykluczone na podstawie odpowiedniej klauzuli statutu.
Każde państwo posiada również możliwość samodzielnego wystąpienia z organizacji , najczęściej kwestię tą reguluje odpowiednia klauzula wystąpienia , w przypadku gdy taka nie istnieje państwo może wystąpić z tytułu ich suwerenności .
Obok wcześniej wymienionych kategorii istnieje również status obserwatora. Daje prawo do posiadania oficjalnych przedstawicieli przy siedzibie organizacji oraz do ich uczestniczenia w sesjach i posiedzeniach jej organów. Państwom tym przysługuje prawo do zabrania głosu lub rozprowadzenie informacji w formie pisemnej jako oficjalnych dokumentów organizacji. Status ten daje również prawo do dostępu do oficjalnej dokumentacji organizacji międzynarodowej. Ważne jest to by pamiętać ,że obserwatorem może być nie tylko państwo ,ale także organizacje międzynarodowe
Lub nawet organizacje krajowe ,których działalność ma znaczenie w sprawach należących do kompetencji danej organizacji międzynarodowej.
Do najważniejszych organizacji rządowych zaliczamy :
-Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (1945)
ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.
-Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury, UNESCO
Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy: działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty.
-Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO
Cele FAO są następujące: polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa; podnoszenie poziomu wyżywienia narodów; polepszenie warunków życia ludności wiejskiej; zapewnienie niezbędnego kredytu rolnego; popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.
-Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO)
Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia śmiertelności niemowląt.
-Bank Światowy nie jest bankiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną ? obecnie wszystko do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin życia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska czy też rozbudowa infrastruktury. W zamian za to wymaga jednak pewnych działań politycznych, takich jak walka z korupcją, rozwój demokracji, czy też najważniejszego ? rozwoju sektora prywatnego.
Istnieje jeszcze wiele innych organizacji pełniących wiele zróżnicowanych od siebie funkcji min:
-Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, IAEA
-Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywlinego, ICAO (2006)
-Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF)
-Rada Europy, (Council of Europe, CoE) (1949)
Obok nich występują również organizacje o charakterze gospodarczym oraz polityczno-wojskowym.

Międzynarodowe organizacje pozarządowe powstają w wyniku porozumień osób fizycznych lub prawnych, stanowią one celowe zrzeszenie uczestników stosunków międzynarodowych. Ich powstanie nie jest jednak następstwem zawartej umowy międzynarodowej. Podstawy tworzące organizacje pozarządowe muszą pochodzić z co najmniej trzech państw.
Organizacje te również posiadają statuty określające regulacje prawne ,określające cele, prawa i obowiązki członków ale również strukturę, zasady podejmowania decyzji. Należy pamiętać że w swojej działalności wykraczają one poza granice jednego państwa.
Organizacje pozarządowe powinny być zasadniczo otwarte i tak najczęściej jest ,grupy zamknięte są wykluczone .
Organizacje te są strukturami non-profit ,czyli oznacza to iż nie są nastawione na osiąganie zysków finansowych ,lecz na realizacje określonych zadań w sferze społecznej, kulturowej czy gospodarczej. Swoje fundusze potrzebne do realizacji celów mogą uzyskiwać w różny sposób np.: przychody z publikacji choć są stosunkowo niewielkie lub z datków dobrowolnych (na konkretne programy, misje pokojowe). Mogą wykonywać swoje zadania bezpośrednio lub pośrednio , oddziałując na rządy i międzynarodowe lobby w stosunkach międzynarodowych.
Liczną grupę organizacji pozarządowych stanowią takie o celach pacyfistycznych i humanitarnych. Najczęściej stawiają one sobie za cel pokojowe załatwianie sporów ,obecnie stanowią przede wszystkim forum dla kontaktów miedzy parlamentarzystami różnych państw.
Wiele organizacji pozarządowych realizuje zadania społeczno- kulturalne i społeczno gospodarcze. Ważna grupę stanowią organizacje gospodarcze zrzeszające międzynarodowe koncerny, korporacje ,kartele, porozumienia bankowe, ich wpływ na politykę międzynarodową jest bardzo poważny.
Funkcje spełniane przez organizacje pozarządowe są bardzo różne w niektórych dominują czynniki kształtowania opinii publicznej, inne chcą ułatwić kontakty między danymi grupami społecznymi i profesjami. Niektóre z nich są potężnymi grupami nacisku na rządy poszczególnych państw. Istnieją jednak i takie które wspierają działalność rządu w wielu dziedzinach .Działalność organizacji pozarządowych stanowi często nieoficjalną stronę stosunków międzynarodowych ich rola nadal wzrasta. Obecnie istnieje wiele organizacji pozarządowych zaliczamy do nich min:
Amnesty International ? międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie ? od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.
Greenpeace ? założona w roku 1971 w Kanadzie międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska, działająca w 40 krajach w Europie, Azji, Oceanii i obu Amerykach. Skupia ona ok. 2,8 mln członków z całego świata. Jest finansowana całkowicie przez indywidualnych członków i sympatyków, nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność. Oraz wiele innych organizacji pozarządowych na całym świecie.

Kolejnym typem organizacji międzynarodowych są organizacje transnarodowe (TNOs) , są one stosunkowo najmłodszym elementem systemu międzynarodowego , wchodzi on bowiem w skład grupy niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych .Organizacje te tworzą podmioty prawne lub fizyczne z co najmniej dwóch państw. Przyjmuje się w tym przypadku dodatkową restrykcje mówiącą iż przynajmniej jeden z członków omawianej organizacji nie może być rządem danego państwa. Są to organizacje w odróżnieniu od pozostałych nie ,które nie są skierowane na bezpośrednie oddziaływanie na zachowanie państw i ich politykę. Dysponują bowiem środkami pośrednimi :ekonomicznymi, finansowymi oraz technicznymi. Do ich głównego celu należy maksymalizacja zysków.
Istnieje wiele rozbieżności co do definiowania istoty i charakteru organizacji transnarodowych. Najczęściej są postrzegane jako zinstytucjonalizowane interakcje transnarodowe ,wykraczające poza granice państwa z których jeden uczestnik przynajmniej nie jest przedstawicielem organizacji rządowej lub międzyrządowej.
Istnieje również taki pogląd iż jest to zorganizowana i centralnie zarządzana administracyjna struktura międzynarodowa , która oferuje relatywnie ograniczony zares działań wyspecjalizowanych, przekraczających granice jednego lub więcej państw z ich świadomym pominięciem.
Wśród korporacji mających znaczący wpływ na środowisko międzynarodowe zdecydowanie największa rolę odgrywają firmy będące na rynku globalnym od wielu lat np.: Microsoft- jest jedną z największych na świecie firm branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Spółka publiczna z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton. Założona w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. Obecnym szefem firmy jest, po wycofaniu się Gatesa, Steve Ballmer.
Inne równie znane firmy to: General Electric, IBM, Citygroup, DaimlerChrysler.
Warto przyjrzeć się również organizacją rządowym poza systemem ONZ. Organizacją tego typu jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego(NATO). Jest to organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR. Obecnie głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie - środkami politycznymi i militarnymi - wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim. Do osiągnięcia tego celu NATO wykonuje podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa:
-zapewnia fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego na rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów;
-zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego państwa członkowskiego;
-rozwija bezpieczeństwo międzynarodowe poprzez stałą i aktywną współpracę ze wszystkimi państwami partnerskimi należącymi do programu Partnerstwo dla Pokoju (PdP) oraz Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa;
-wysyła swoje misje wojskowe do państw, na terytorium których toczy się konflikt zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu

Do takich organizacji zaliczamy z pewnością Unie Europejską. Jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu (od 1 stycznia 2007 r.) demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będący zarazem największą, najprężniejszą i unikatową formą tego typu na świecie. Według podpisanego w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej podstawowymi celami Unii są:
-promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
-wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
-dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
-rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.
Do tego typu organizacji zaliczyć należy również ; Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Organizacje Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ,Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ,Unia Zachodnioeuropejska, Rada Nordycka, Liga Państw Arabskich, Organizacja Jedności Afrykańskiej ,Organizacja Państw Amerykańskich , Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- Wschodniej .

Wnioski:
Powyższa praca pozwoliła mi zrozumieć jak ważne funkcje i role odgrywają organizacje międzynarodowe i jak bardzo różnią się od siebie pod względem wielu kategorii do ,których możemy je zaliczyć. Trafnym wnioskiem byłoby powiedzenie iż organizacje otaczają nas ze wszystkich stron. Organizacje istnieją po to by zrobić to czego jednostki nie potrafią zrobić osobno. Mają ogromne znaczenie polityczne, poprzez stwarzanie ram strukturalnych dla współpracy państw w określonych obszarach. Organizacje międzynarodowe stanowią istotną płaszczyznę w komunikacji. Odgrywają znaczącą role również dla prawa międzynarodowego poprzez zbieranie i udostępnianie informacji (UNTS, ICJ Reports) , przygotowują projekty aktów prawnych oraz monitorują wypełnianie zobowiązań międzynarodowych. Osobiście uważam, iż współczesny świat nie potrafił by funkcjonować już bez istnienia organizacji międzynarodowych odgrywają bowiem tak znaczącą role.Bibliografia:

?Prawo międzynarodowe publiczne ? Remigiusz Bierzanek , Janusz Symonides
Wydawnictwo Prawnicze LexisNesis wyd.7

?Stosunki międzynarodowe? Radosław Zenderowski

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe, Założenia, cele, działalność, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 19 minut

Typ pracy