profil

Materiały na mature z biologii

poleca 82% 1127 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Tkanki zwierzęce Pierwotniaki Fotosynteza Budowa komórki Mszaki

1. KOMÓRKA (systematyka)Korelacja budowy poszczególnych organelli komórkowych z pełnioną przez nie funkcją.· Teoria komórkowa· Kształt komórek· Wielkość komórek· Składniki komórki:błona komórkowa - funkcja- charakterystyka- budowa chemiczna- błona elementarna- mozaikowa budowa błony- warstwa powierzchniowa- plazmoliza, deplazmolizasiateczka śródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne ER) - charakterystykao budowa o siateczka śródplazmatyczna gładka, szorstkaaparat Golgiego - charakterystyka- budowa - funkcja lizosomy - ogólna charakterystyka- budowa -endocytoza (fagocytoza, ultrafagocytoza, pinocytoza) - funkcje - nekroza mitochondria - ogólna charakterystyka- budowa(np.błonazewnętrzna, błona wewnętrzna) - budowa chemiczna- DNA mitochondrialne - synteza białek mitochondrialnych rybosomy - ogólna charakterystyka- budowacytoplazma - rola cytoplazmy - budowa - ogólna charakterystyka o ruchy cytoplazmyo mikrotubuleo (przy okazji) szkielet komórki charakterystyka ściana komórkowa - ogólna charakterystykao budowawakuola - charakterystykao funkcjeo budowao porównanie wakuoli w komórkach zwierzęcych i roślinnychcentriole - ogólna charakterystykao budowao funkcjeplastydy - podziało budowao ogólna charakterystykao leukoplastyo chromoplastyo chloroplastyo funkcjejąderko - ogólna charakterystyka o budowa o funkcjeo (przy okazji) przebieg i znaczenie biologiczne miototycznego i mejotycznego podziału komórki 2. TKANKI ROŚLINNE · Przystosowania w budowie tkanek roślinnych do pełnionych funkcji.· Podział (twócze, stałe): Tkanki okrywające:· podział· budowa· rolaTkanki miękiszoweTkanki wzmacniająceTkanki przewodząceTkanki wydzielnicze3. TKANKI ZWIERZĘCE · Tkanka nabłonkowa · Tkanka łączna : rozszerzone o temat budowa krwi i rola jej składników · Tkanka mięśniowa · Tkanka nerwowa : rozszerzona o temat budowa neuronu i ich przystosowanie do odbioru bodźców i przewodzenia impulsów nerwowych 4. BAKTERIE (systematyka) · Ogólna charakterystyka (np. formy morfologiczne bakterii)· Budowa· Odżywianie bakterii (bakterie cudzożywne, samożywne, nitryfikacyjne)· Oddychanie (tlenowa, beztlenowe)Chemizm tlenowego oddychania bakterii· Rozmnażanie (bezpłciowe, płciowe)· Znaczenie, rola bakterii· (Przy okazji) Bakterie wiążące azot z powietrza· (Przy okazji) Sinice5. WIRUSY (systematyka) · Współczesne poglądy na budowę i istotę wirusów· Etapy i skutki infekcji komórek przez wirusy bakteryjne, roślinne, zwierzęce6. GLONY (systematyka) · Podział· Ogólna charakterystyka· Odżywianie· Rozmnażanie· Występowanie· Rola (znaczenie przyrodnicze i gospodarcze)Wiciowce:o Świdrowceo Bruzdniceo NocoświetlikZielenice:· Zielenice· Sprzężnice· Ramienice · Podział zielenic· Rozmnażanie (toczka)· RodzajeBrukatnice7. GRZYBY (systematyka) · Ogólna charakterystyka· Podział· Budowa· Odżywianie (saprofity, pasożyty,symbionty)· Mikoryza zewn., wewn.· Rozmnażanie (wegetatywne, bezpłciowe, płciowe)· Znaczenie· Porosty· Śluzowce· Pragrzyby· Grzyby właściwe· Workowce· Podstawczaki Ogólna charakterystyka· Glonowce· Lęgniowce· Skoczkowce· Sprzężniaki· Grzyby niedoskonałe· Grzyby pasożytnicze8. MSZAKI (systematyka) · Ogólna charakterystyka· Występowanie· Znaczenie· Wątrobowce· MchyOgólna charakterystyka· Torfowce· Mchy właściwe9. PAPROTNIKI (systematyka)Ogólna charakterystyka z zaznaczeniem budowy, przemiany pokoleń, przystosowaniem do życia· Cykl rozwoju paprotnika jednako ?różnozarodnikowego· Zaznaczenie paprotników kopalnych i współcześnie żyjących w gosp. człowieka10. ROŚLINY NASIENNE · Korzeńo Ogólna charakterystykao Budowao Systemy korzenioweo Strefy korzenioweo Rodzaje korzenio Przyrost wtórny na grubośćo Mikoryza· Łodygao Rodzaje tkanek w łodydzeo Budowa pierwotnao Budowa wtórnao Przyrost łodygi na grubośćo Funkcjao Rodzaje· Liścieo Ogólna charakterystykao Budowa morfologiczna anatomicznao Liście a światłoo Funkcje· Kwiatyo Budowa i funkcje kwiatów roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowycho Wytwarzanie i budowa gametofitów roślin nasiennycho Różnorodność nasion i owoców (jako wynik przystosowania roślin okrytonasiennych do rozprzestrzeniania się)o Budowa owocuo Rodzaje owocuo Podział ze względu na złorznośćo Budowa nasiono Kiełkowanieo Rodzajeo Zapylanie, zapłodnienie, wytwarzanie nasion i owoców u roślin okrytonasiennycho Cykl rozwojowy sosnyo Znaczenie roślin nasiennych (w przyrodzie i gosp. człowieka) 11. PIERWOTNIAKI · Ogólna charakterystyka· Klasyfikacja· Wrażliwość· Odżywianie· Oddychanie· Wydalanie· Rozmnażanie· Pokrycie ciała · Sporowce· Zarodziowe· OtworniceOgólna charakterystyka· Promienice· Orzęski12. JAMOCHŁONY · Czynności życiowe jamochłonów z uwzględnieniem sposobów rozrodu polipa i meduzy· Odżywianie· Oddychanie· Wydalenie· Układ krążenia· Rozmnażanie· Porównanie budowy i trybu życia polipa i meduzy13. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY STUŁBIOPŁAWÓW, KRĄŻKOPŁAWÓW, KORALOWCÓW14. PŁAŹIŃCE · Układ nerwowy· Układ pokarmowy· Układ wydalniczy· Przywry· Tasiemce· Obleńce (cykl rozwojowy glisty ludzkiej) Ogólna charakterystyka· Porównanie płazińców i obleńców15. PERŚCIENICE · Charakterystyka ogólna· Specyficzne cechy budowy, trybu życia i rola w przyrodzie skąposzczetów, pijawek, wieloszczetów.16. STAWONOGI · Ogólna charakterystyka· Układ nerwowy· Układ pokarmowy· Układ wydalniczy· Układ krwionośny· Układ oddechowy· Układ dokrewny· Zróżnicowanie budowy wewnętrznej i trybu życia skorupiaków, wijów, pajęczaków.17. MIĘCZAKI · Charakterystyka ogólna· Cechy · Budowa - Ślimaki, Małże, Głowonogi· Strunowce charakterystyka ogólna - Bezszczękowce18. KRĘGOWCE · Ogólna charakterystyka np. kształt ciała, szkielet, pokrycie ciała· Odżywianie· Przewód pokarmowy· Oddychanie· Wydalenie i osmoregulacje· Rozród19. RYBY · Ogólna charakterystyka, wraz z budową· Układ krwionośny· Układ mięśniowy· Układ nerwowy· Układ pokarmowy· Układ krwionośny· Narządy wydalanie 20. PŁAZY · Ogólna charakterystyka, wraz z budową· Układ krwionośny· Układ mięśniowy· Układ nerwowy· Układ pokarmowy· Układ krwionośny· Narządy wydalanie 21. GADY o Ogólna charakterystyka, wraz z budowąo Układ mięśniowyo Układ nerwowyo Układ pokarmowyo Układ krwionośnyo Układ wydalniczyo Układ rozrodczy 22. PTAKI o Ogólna charakterystyka, wraz z budowąo Układ mięśniowyo Układ nerwowyo Układ pokarmowyo Układ oddechowyo Układ krwionośnyo Układ wydalniczyo Układ rozrodczy 23. SSAKI o Ogólna charakterystykao Budowa (szkielet)o Układ mięśniowyo Układ nerwowyo Układ pokarmowyo Układ oddechowyo Układ krwionośnyo Układ wydalniczyo Układ rozrodczy 24. ISTOTA I PRZEBIEG FOTOSYNTEZY · Faza świetlna· Faza bezpośrednio niezależna od światła· Czynniki decydujące o intensywności procesu fotosyntezy· Znaczenie procesu fotosyntezy· Przystosowania roślin do przeprowadzenia fotosyntezy· Rola krwi w transporcie O2 i CO2· Istota procesu chemosyntezy i jego znaczenie gospodarcze25. ODŻYWIANIE ZWIERZĄT, WYMAGANIA POKARMOWE26. ODDYCHANIE TLENOWE27. BIAŁKA · Budowa· Rodzaje· Rola· Znaczenie· Biosynteza białek28. WĘGLOWODANY · Rodzaje· Budowa· Rola29. TŁUSZCZE · Budowa· Podział· Występowanie· Rola 30. SUBSTRATY I GŁÓWNE ETAPY

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut