profil

Zagadnienia- chemia

poleca 83% 762 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mi to bardzo pomogło na początku liceum aby przypomnieć sobie informacje podstawowe.

Sole są związkami chemicznymi o ogólnym wzorze chemicznym MnRm, gdzie M oznacza metal, a R resztę kwasową.
np. azotowy(V) - azotan(V).
Wodorotleki-to związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i grupy wodorotlenkowej OH
Zasady-to takie wodorotlenki które w roztworz wodnym dysocjuja na kationy metalu i aniony reszty kwasowej.
Dysocjacja jonowa-jest to rozpad cząsteczek zwiazku chemicznego na jony(kationy i aniony) pod wpływem czasteczek wody.
Elektroiza-to całokształt procesów zachodzących na elektrodach pod wpływem pradu stałego.
Weglowodory-związki węgla z wodorem.

Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym
CnH2n 2
Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy dłuższy o grupę -CH2-
Alkeny - węglowodory nienasycone, które posiadają w swojej budowie wewnętrznej wiązania wielokrotne (podwójne)
CnH2n
Alkiny - węglowodory nienasycone, które posiadają w swojej budowie wewnętrznej wiązania wielokrotne (potrójne)
CnH2n-2
Polimeryzacja-to reakcja tworzenia z pojedynczych czastek zwanych monomerami,zwiazku chemicznego wielocząsteczkowego produktu-POLIMERU.
Alkohole-sa to takie pochodne weglowodorów które w swoich czasteczkach zawieraja grupe funkcyjną OH zwana grupą hydrocylowa.
Kwasy karboksylowe czyli organiczne to takie pochodne węglowodorów które w cząsteczkach zawieraja grupe karboksylowa COOH
Estry są to związki chemiczne pochodne węglowodorów produkty reakcji estryfikacji zawierajace grupe funkcyjna COO
Aminy są to takie PW które w cząstewczkach zawieraja grupe aminową NH2.Tworzą one szereg homologiczny.
aminokwasy zawieraja grupe cooh inh2

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta