profil

Rolnictwo i wyżywienie ludności

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PLON - jest to masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola, czyli z hektara

ZBIóR - jest to całkowita masa zebrana z jakieś powierzchni, np. gospodarstwa lub województwa

CHóW ZWIERZąT - polega na zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwoju i utrzymania wysokiej produkcji zwierzęcej

HODOWLA - są to wszystkie prace związane z ulepszaniem ras zwierząt lub gatunków roślin przez sztuczne krzyżowanie i doświadczenia genetyczne.

CZYNNIKI WPłYWAJąCE NA ROZWóJ ROLNICTWA:
* klimat
* opady
* dobre gleby

CZYNNIKI SPOłECZNO-EKONOMICZNE WPłYWAJąCE NA ROZWóJ ROLNICTWA:
* wielkość gospodarstw rolnych, dla Polski min 15ha
* -towary i samozaopatrzeniowy typ rolnictwa

UPRAWA ROśLIN - zapewnienie odpowiednich warunków do ich rozwoju

AGROKLIMAT - klimat badany z punktu widzenia wpływu na rozwój i plony roślin uprawnych.

NAWADNIANIE - zabieg, którego celem jest uzupełnianie zasobów wody w glebie

OKRES WEGETACYJNY - okres w którym roślinność może sie rozwijać

Na obszarach o klimacie suchym stosuje się sztuczne nawadnianie

PRZYDATNOść ROLNICZA TERENU ZALEżY PRZEDE WSZYSTKIM OD NASTęPUJąCYCH CZYNNIKóW:ylabel('Alpha')
* długość trwania okresu wegetacyjnego
* długość okresu bez przymrozku
* ilość i rozkład opadów w okresie wegetacyjnym

PRODUKCJA TOWAROWA - produkcja rolna przeznaczona na sprzedać

PRODUKCJA KONSUMPCYJNA - przeznaczona tylko i wyłącznie do użytku własnego

MONOKULTURA - uprawa tych samych roślin

PLANTACJA - uprawa roślin wieloletnich, stanowiący przedmiot handlu światowego, np. herbata, kawa

KOMASACJA - scalanie gruntów

Długość okresu wegetacyjnego w Polsce wynosi od 6 do 7 miesięcy

W POLSCE WYSTęPUJą TRZY FORMY WłASNOśCI UżYTKóW ROLNYCH:
* gospodarstwa indywidualnego
* własność Skarbu Państwa
* spółdzielnie rolnicze

ROśLINY UPRAWNE:
a) rośliny żywieniowe
* ryż
* kukurydza
* pszenica
b) rośliny pastewne
* koniczyna
* lucerna
* burak pastewny
* marchew pastewna
* trawy i zioła
c) używki
* kawa
* kakao
* tytoń
* herbata
d) rośliny przemysłowe
* kauczukylabel('Alpha')
* burak cukrowy
* len
* konopie
* słonecznik
* orzeszki

SADOWNICTWO - specyficzna forma produkcji roślinnej


PROBLEMY żYWIENIOWE LUDNOśCI śWIATA:

Wyróżniamy na świecie trzy obszary:
a) wyżywienia obfitego - ponad 2100 kcal i powyżej 80 g białka na dobę. Należą do niej wszystkie kraje wysoko i średnio rozwinięte, także Polska.

b) wyżywienia skromnego, ale wystarczającego - od 2300 do 2700 kcal i od 50 do 80 gram białka na dobę. Należą do niej np. Brazylia, Chony, Tajlandia

c) wyżywienia niedostatecznego - poniżej 2300 kcal i mniej niż 50 g białka na dobę. Należą do niej np. Nigeria, Indie, Filipiny

ZIELONA REWOLUCJA - polega na znacznym wzroście plonów w krajach słabo rozwiniętych.

Głodującym ludziom można pomóc poprzez:
* zbiórkę żywności
* zbiórkę pieniężną
* akcje harytatywne

REGIONY ROLNICZE śWIATA:

Kraje europy zachodniej i północnej
* wysoka mechanizacja
* wysokie plony roślin
* duże nawożenie

Główne uprawy:
* buraki cukrowe
* kukurydza
* pszenica

BASEN MOżA śRóDZIEMNEGO
uprawy:
* owoce cytrusowe
* winorośl
* kukurydza
* bawełna

AZJA WSCHODNIA I POłUDNIOWO-WSCHODNIA
* niska mechanizacja
* nakłady pracy ręcznej

Uprawy:
* prawie wszystkie rośliny
* pszenica
* kukurydza
* tytoń
* herbata

AZJA POłUDNIOWA
Uprawy:
* palmy daktylowe
* owoce
* warzywa

GłOWNE PRODUKTY PRODUKCJI ROLNEJ:
* podział roślin ze względu na ich zastosowanie żywieniowe i przemysłowe

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata