profil

Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie. Matura ustna

poleca 85% 140 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wszystko jest w załącznikach. Do bibliografii należy dodać nr-y ISBN książek to jest plan prezentacji.

Temat prezentacji: Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie.
IV Ramowy plan wypowiedzi:
Teza: Wizja Sądu Ostatecznego w Apokalipsie św. Jana i jej różne ujęcia w literaturze i sztuce.
Określenie problemu.
Przykłady przedstawiania Sądu Ostatecznego przez twórców różnych epok.
Kolejność prezentowanych argumentów.
- Tajemniczość i symbolika w Apokalipsie św. Jana
Apokalipsa jako jeden s najstarszych utworów ukazujących wizję Sądu Ostatecznego
Apokalipsa czyli objawienie, odsłonięcie
Tajemnicza symbolika inspiracją dla myślicieli i twórców
Symbolika liczb: 7 liczba duchowości i tajemnicy symbolizuje porządek i równowagę
Jan ukazuje rzeczywistość poprzez następujące po sobie obrazy
W utworze Bóg jest najważniejszy, sprawiedliwy i bliski człowiekowi
Po unicestwieniu zła powstanie ?niebo nowe i ziemia nowa?
- Apokaliptyczny obraz rewolucji w dramacie Nie-Boska komedia Krasińskiego
Rewolucja jako krwawa katastrofa w dziejach ludzkości
Rewolucjoniści jako żądni krwi barbarzyńcy
Chłopi mszczą się na arystokracji za lata nędzy i wyzysku
Rewolucja skierowana jest przeciwko panom, Bogu, religii, filozofii i sztuce
Dojście rewolucjonistów do władzy to apokalipsa
Po śmierci hrabiego Henryka, Pankracy triumfuje i marzy o lepszym świecie
Ukazanie się Chrystusa
Pankracy umiera w poczuciu osamotnienia i rozpaczy
Konsekwencją grzechu może być tylko kara
Własna wizja filozofii dziejów nawiązująca do prowidencjonalizmu
- Ekspresjonizm i katastrofizm w hymnie Jana Kasprowicza Dies irae
Sąd poprzedzony katastroficznymi wydarzeniami
Ludzie doświadczają gniewu Bożego
Wydarzeniom rozgrywającym się na ziemi przypatruje się Bóg
Cierpiący ludzie błagają o litość i odpuszczenie win
Podmiot liryczny podejmuje spór z Najwyższym
Ekspresjonizm w utworze
- Dramat ludzkości ? Z. Herbert: U wrót doliny
Reinterpretacja przekazu biblijnego
Poetyckie ujęcie polegające na zetknięciu rzeczywistości biblijnej z XX-wieczną
Aniołowie ukazani jako żandarmowi
Osoba mówiąca w wierszu to świadek utożsamiający się z ludźmi
Bóg jest nieobecny, jawi się jako despota, tyran
Ludzie w wierszu budzą sympatię, są konkretni
Obraz dokonanej zagłady
Wiersz otwarty jest na skojarzenia z obozami zagłady
- ?Zwyczajna apokalipsa? ? Cz. Miłosz: Piosenka o końcu świata
Miłosz maluje słowami wizję czasów ostatecznych
Poeta twierdzi że koniec świata właśnie nadchodzi
Ten koniec świata jest zwyczajny i staje się już, tak po prostu
Żadne znaki nie wskazują na to że za chwile wydarzy się katastrofa
Śmierć jest końcem świata
Miłosz parafrazuje, przekształca i uwspółcześnia sens biblijnych zapowiedzi
- Sugestywna wizja Sądu Ostatecznego w obrazie H. Memlinga
- Pełna grozy i tragizmu wizja Michała Anioła (Sąd Ostateczny z Kaplicy Sykstyńskiej)
Wnioski.
- Sąd Ostateczny jako źródło inspiracji twórczej, punkt wyjścia do refleksji
- Motyw Sądu Ostatecznego ? temat bardzo popularny, o długiej tradycji, różnorodnych ujęciach, wyraźnych funkcjach dydaktycznych i refleksyjnych
- Nieuchronność- Sądu Ostatecznego i ostatecznego zwycięstwa Chrystusa

A to początek prezentacji zamieszczonej w załączniku:

"Temat Sądu Ostatecznego był bardzo często podejmowany przez twórców różnych epok. Jego popularność wynika z nieustającego zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią. Człowiek na przestrzeni wieków wielokrotnie zadawał sobie pytanie o sens ziemskiego życia i cierpienia. Wizje Sądu Ostatecznego przedstawiane były i są nadal zarówno w sztukach plastycznych jak i w literaturze. Sąd Ostateczny w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie rozumiany jest jako moment, w którym Bóg osądzi całą ludzkość. Nastąpi wtedy podział ludzi na zbawionych- idących do nieba oraz potępionych- strąconych w otchłanie piekła. Sąd Ostateczny najczęściej ma charakter apokaliptyczny, czyli budzący grozę, przerażający, zawiły i tajemniczy. Źródłem takiego ujęcia jest Biblia, z której wypływa pouczenie, że przeznaczeniem każdego człowieka jest Sąd Ostateczny.(...)"

Temat prezentacji: Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie.

Bibliografia:

I Literatura podmiotu:

Apokalipsa św. Jana, w: Pismo Święte Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1993.
Krasiński Z., Nie-Boska komedia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2004.
Kasprowicz J., Dies irae, w: Jan Kasprowicz Wybór poezji, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
Miłosz Cz., Piosenka o końcu świata, w: Krajobraz poezji polskiej, Kryda B., Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
Herbert Z., U wrót doliny, w: Wiersze zebrane, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1982.
Memling H., Sąd Ostateczny, Brugia(ok. 1472-1473) Muzeum Narodowe w Gdańsku
Anioł M., Sąd Ostateczny, Watykan (1536-1541) fresk na ścianie ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej

II Literatura przedmiotu:

Drabarek B. i in., Szkoła analizy tekstów kultury, Wydawnictwo edukacyjne Agmen, Warszawa 2000.
Dziurawa K., Literatura w motywach, Wydawnictwo Kram, Warszawa 2004.
Hutnikiewicz A., Hymny Jana Kasprowicza, Państwowe Zakłady Wydawnictwa Szkolnego, Warszawa 1973.
Poznański J., Interpretacje wierszy, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2004.

III Materiały pomocnicze:

Kartka z cytatmi

Jest to praca przykładowa na której można się wzorować.
Używacie jej na własną odpowiedzialność:):):):)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata