profil

Władza ustawodawcza

poleca 85% 1241 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Parlament - naczelny organ ustawodawczy władzy państwowej, wybierany z reguły w wyborach powszechnych.

Sejm - składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach pięcioprzymiotnikowych: powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i przeprowadzonych w głosowaniu tajnym.

Mandat - pełnomocnictwo do sprawowania urzędu obywatelskiego.

Zasady prawa wyborczego:
- powszechności - oznacza zakaz stosowania cenzusów wyborowych.
- Równości - oznacza, że każdy wyborca dysponuje jednakową ilością głosów, a więc każdy głos ma równą wagę i znaczenie
- Bezpośredniości - oznacza, że wyboru posła czy senatora dokonuje bezpośrednio sam wyborca
- Proporcjonalności - oznacza, iż każda z partii zgłaszających listy kandydatów otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów
- Tajności - umożliwia nam swobodne podejmowanie decyzji o wyborze.

Senat - składa się ze 100 senatorów, wybranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Senatorem może zostać obywatel polski, który ukończył 30 lat i ma prawo wybierania.

Sejm i senat wybierane są na czteroletnie kadencje. Kadencja rozpoczyna się z dniem pierwszego po wyborach posiedzenia nowo wybranego sejmu.

Kadencja - przewidziany ustawowo czas pełnienia urzędu lub funkcji pochodzących z wyboru.

Posłowie i senatorowie są przedstawicielami całego narodu. Mandat przedstawicielski jest:
- generalny (poseł wyraża wolę narodu, czyli w swojej działalności w parlamencie ma się kierować interesami ogółu narodu)
- niezależny ( posła nie obowiązują instrukcje wyborcze)
- nieodwołalny (wyborcy nie mogą odwołać posła lub senatora)

Immunitet parlamentarny - polega na nietykalności osobistej członków parlamentu.

Organami sejmu są:
- marszałek sejmu
- prezydium sejmu
- Konwent seniorów
- Komisje sejmowe

Funkcje parlamentu:
- ustrojodawcza
- ustawodawcza
- kontrolna

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
- posłom
- senatowi
- prezydentowi
- Radzie Ministrów
- Grupie co najmniej 100 tys. obywateli

Wotum zaufania - uchwała parlamentu wyrażająca poparcie dla polityki lub programu działania rządu.

Wotum nieufności - jest to odmowa poparcia dla dotychczasowego rządu lub konkretnego ministra, prowadząca do dymisji rządu.

Expos - wypowiedź szefa innego członka rządu na temat programu rządu.

Absolutorium - zatwierdzenie działalności finansowej rządu.

Zapytania i interpelacje poselskie - żądanie urzędowych wyjaśnień od członków Rady Ministrów.

Funkcja kreacyjna - możliwość tworzenia przez sejm i senat różnych organów państwowych.

Wakat - nieobsadzone stanowisko, urząd, funkcja.

Konstruktywne wotum nieufności - wyrażone rządowi, wskazujące jednocześnie kandydata na nowego premiera.

Do zadań rady ministrów należy:
- zapewnienie wykonania ustaw
- wydanie rozporządzeń
- kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie
- ochrona interesów skarbu państwa

Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa:
- policja - zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i utrzymanie porządku publicznego
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu - zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego
- Władza sądownicza - rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy.

Apelacja - odwołanie się do wyroku sądu pierwszej instancji do sądu odwoławczego, najczęściej w wypadku naruszenia przepisów proceduralnych.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

Bardzo ciekawe :D

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata