profil

Senat Rzeczypospolitej

poleca 75% 55 głosów

Senat Rzeczypospolitej jest drugą izbą polskiego parlamentu. Powoływany jest na drodze wyborów zarządzanych przez Prezydenta w tych samych terminach co wybory do Sejmu.

Ordynacja wyborcza do Senatu różni się od ordynacji sejmowej tylko zasadą większości względnej. O ile do © Adam Chełstowski / FORUMSejmu wchodzą posłowie według zasady proporcjonalności, o tyle za wybranych do Senatu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnych głosów. Senat liczy 100senatorów, a jego struktura organizacyjna jest bardzo podobna do struktury Sejmu. Tworzą ją Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Senatu i komisje senackie.
Schemat struktury Senatu został przedstawiony na poniższym schemacie.

Schemat struktury senatu

Praca Senatu odbywa się podczas posiedzeń plenarnych oraz w komisjach senackich. Najczęściej przedmiotem obrad są projekty ustaw przedstawionych przez Sejm. Prace Senatu wynikają z zadań, jakie ma do zrealizowania druga z izb polskiego parlamentu.

Najważniejsze zadania Senatu
- opiniowanie ustaw uchwalanych przez Sejm, wnoszenie poprawek lub odrzucanie przedstawionych ustaw w całości,
- udział w powoływaniu organów państwa – Rzecznika Praw Obywatelskich, PrezesaNajwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Krajowej RadySądownictwa,
- inicjatywa ustawodawcza jest konstytucyjnym prawem Senatu do tworzenianowych ustaw.
Warto pamiętać

Senat liczy 100 senatorów. Jego praca odbywa się podczas posiedzeń plenarnych oraz w komisjach senackich. Do najważniejszych zadań Senatu należą: opiniowanie uchwalanych ustaw oraz udział w powoływaniu organów państwa.

Pojęcia

większościowa ordynacja wyborcza – polega na wyborze tego kandydata, który w danym okręgu wyborczym uzyskał największą liczbę głosów; większościowa ordynacja wielomandatowa jest stosowana w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej; w tej odmianie ordynacji mandat zdobywa kilka osób, które uzyskają najwięcej głosów

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta