profil

Czym jest władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej?

poleca 68% 37 głosów

Naród będący, zgodnie z konstytucją, najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu. Sejm i Senat stają się tym samym przedstawicielami narodu.

Art. 95.1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]

Istnienie dwuizbowego parlamentu nie oznacza, że pozycja izb jest równa. Niewątpliwie większe znaczenie posiada Sejm. On decyduje o kierunku polityki państwa i o losach rządu; on także ostatecznie uchwala ustawy.

Znacznie mniejsza jest rola drugiej izby – Senatu. Bierze on udział w uchwalaniu ustaw i w podejmowaniu niektórych decyzji, wyrażając zgodę na akty prawe wydawane przez Sejm lub prezydenta. Senat może obradować w wyjątkowych sytuacjach wspólnie z Sejmem, tworząc Zgromadzenie Narodowe – organ państwa uprawniony do podejmowania przewidzianych prawem decyzji. Zgromadzenie Narodowe może zwoływać Marszałek Sejmu, który przewodniczy jego obradom. Powołania Zgromadzenia Narodowego dokonuje się w celu: zaprzysiężenia nowego prezydenta,uznania niezdolności do sprawowania władzy przez prezydenta, rozpatrzenia sprawy postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu i wysłuchania orędzia prezydenta. Czasami Sejm i Senat odbywają wspólne posiedzenia, co wiąże się z wizytami wybitnych osobistości lub z obchodami ważnych rocznic wydarzeń historycznych.

 

Warto pamiętać

Organami władzy ustawodawczej Rzeczypospolitej są Sejm i Senat. Mogą one tworzyć Zgromadzenie Narodowe, które zbiera się w nadzwyczajnych sytuacjach,np. gdy zostaje zaprzysiężony nowy prezydent. Wyjątkowo, gdy np. odbywa się wizyta ważnych osobistości lub dla uczczenia ważnych wydarzeń historycznych,Sejm i Senat mogą odbywać wspólne posiedzenie.

Pojęcia

- Zgromadzenie Narodowe – nazwa jedno - lub dwuizbowego parlamentu albo jednej z jego izb,występująca w wielu państwach świata; w Polsce nazwa Zgromadzenie Narodowe funkcjonuje na określenie wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu; zasiada w nim 460 posłów i 100 senatorów; zbiera się pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub Senatu, najczęściej w celu: przyjęcia ślubowania prezydenta, uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia lub uchwalenia nowej konstytucji

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści