profil

Władza ustawodawcza i wykonawcza

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-19
poleca 82% 3399 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WŁADZA WYKONAWCZA


Skład:
- Prezydent
- Rząd

NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE PREZYDENTA
1. Uprawnienia głowy państwa
- reprezentowanie państwa na zewnątrz
- mianowanie ambasadorów Polski i przyjmowanie nowo mianowanych ambasadorów innych państw w Polsce
- ratyfikowanie umów międzynarodowych
- nadawanie odznaczeń
- nadanie obywatelstwa polskiego
2. Funkcje wykonawcze
- zwierzchność nad siłami zbrojnymi
- desygnowanie premiera, możliwość powoływania rządu oraz przyjmowanie dymisji
- powoływanie niektórych najwyższych urzędników państwowych
- wydawanie rozporządzeń
3. Uprawnienia ustawodawcze:
- prawo zgłaszania własnych projektów ustaw
- prawo weta, czyli sprzeciwu w stosunku do ustaw uchwalonych przez parlament (z wyjątkiem ustawy budżetowej)
- rozwiązanie parlamentu w ściśle określonych przypadkach
4. Uprawnienia w zakresie władzy sądowniczej:
- powoływanie sędziów
- możliwość korzystania z prawa łaski (to znaczy zmniejszenia lub darowania skazanemu części lub całości kary)

RZĄD
Skład:
- Rada Ministrów (premier i ministrowie)
- wicepremierzy (zastępcy premiera)
- premier
- minister finansów
- minister infrastruktury
- minister rolnictwa i rozwoju wsi
- m. Spraw zagranicznych
- m. Spraw wew. i administracji
- m. Obrony narodowej
- m. Gospodarki, pracy i polityki społecznej
- m. Skarbu państwa
- m. Środowiska
- m. Sprawiedliwości
- m. Zdrowia
- m. Edukacji narodowej i sportu
- m. Nauki
- m. kultury

Zadania:
- zajmuje się bieżącą polityką państwa (wewnętrzną i zewnętrzną)
- wykonuje ustawy uchwalone przez parlament
- wydaje rozporządzenia
- negocjuje i zawiera umowy międzynarodowe
- kieruje administracją rządową
- musi zapewniać zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo państwa
- kieruje wszystkimi sprawami związanymi z obroną kraju
- zasadnicze decyzje podejmuje na posiedzeniach rządu
- zgłasza własne projekty ustaw
- przygotowanie budżetu na nowy rok (plan dochodów i wydatków)

WŁADZA USTAWODAWCZA


Skład: - Parlament:
- sejm
- senat

Główne zadania parlamentu:
- nadanie ustroju przez uchwalenia lub zmianę konstytucji
- stanowienie praw przez uchwalanie ustaw
- decydowanie o finansach państwa
- powoływanie i odwoływanie rządu
- kontrola rządu przez zgłaszanie interpelacji i pytań do ministrów i premiera

Poszczególne części parlamentu i ich zadania:
- marszałek sejmu i senatu – kierują pracami izb parlamentu
- prezydium sejmu – marszałek i wicemarszałkowie
- konwent seniorów – marszałek i wicemarszałkowie oraz liderzy wszystkich klubów

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata