profil

Władza ustawodawcza Rzreczypospolitej Polskiej

poleca 84% 1762 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WŁADZA USTAWODAWCZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Rola Sejmu i Senatu
• Sejm i Senat są organami władzy ustawodawczej, jedynymi organami przedstawicielskimi które posiadają przywileje bezpośredniego podejmowania w jego imieniu decyzji.

2. Wybory do Sejmu i Senatu.
• Sejm liczy 460 posłów, Senat 100 senatorów,
• Wybory zarządza Prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji obecnego parlamentu,
• Wyboru do obu izb odbywają się jednego dnia,
• Obie izby wybierane są na czteroletnia kadencję,
• W podziale mandatów poselskich uczestniczą partię polityczne, które w skali kraju zdobyły co najmniej 5% głosów (w wypadku koalicji 8%),
• Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu obywatelowi Polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat,
• Bierne prawo wyborcze do Sejmu(21), do Senatu (30),
• Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partię polityczne i obywatele,
• Wybory przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza oraz Obwodowa Komisja Wyborcza,
• Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 h przed dniem wyborów i trwa aż do zakończenia wyborów,
• Każdy obywatel może wnieść do sądu najwyższego protest przeciwko ważności wyborów,
• ważności lub nieważności wyborów decyduje sąd najwyższy,
• Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.

3. Posłowie i senatorowie.
• Mandat parlamentarny ma charakter generalny (wyraża wolę całego narodu), nieodwołalny (parlamentarzystów nie można odwołać), niezależny (posła nie obowiązują instrukcje wyborcze),
• Parlamentarzyści dysponują immunitetem parlamentarnym (przywilej uniemożliwiający pociąganie ich do odpowiedzialności karnej),
• Posłowie i senatorowie tworzą koła i kluby poselskie. Klub może tworzyć 15 posłów lub 7 senatorów, a do utworzenia koła wystarczy 3 parlamentarzystów,
• Koła i kluby dzielą się na koalicyjne (rząd i tworzące je zaplecze parlamentarne) oraz opozycyjne (sprzeciwiające się polityce rządu).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata