profil

Komórki

poleca 85% 170 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Fotosynteza

Komórka bakteryjna i komórka eukarioty.
Podobieństwa: ściana komórkowa, błona komórkowa, cytoplazma podstawowa, rybosomy.Różnice: E jądro komórkowe – B posiada tylko obszar jądrowy |E mają cytoszkielet, mitochondrium,struktury Goldiego, siateczkę węwnątrzplazmatyczną i lizosomy –B nie mają.| Najpierwotniejsza grupa glonów jednokomórkowych to pełzaki czyli ameby. Charakterystyczną cechą pełzaków jest możliwość tworzenia wypustek plazmatycznych czyli tzw. nibynóżek. Służ one do poruszania się i do pobierania pokarmu. ; {Glony zaliczamy do plechowców, tzn. organizmów, które w budowie zewnętrznej nie wykazują zróżnicowania na organy takie jak liście, a w ich budowie wewnętrznej brakuje tkanek.}Rodzaje plech występujących u glonów: komórczakowe, nitkowate, plektenchymatyczne, tkankowe. Glony, które dały początek roślinom lądowym to zieleńce.|| U glonów występuje zmiana faz jądrowych.1 raz w momencie wytwarzania zarodników, a drugi raz w momencie zapłodnienia. Najdoskonalsze formy glonów jednokomórkowych to formy koloidalne; najwyżej zorganizowane glony mają mieć plechy plektenchymatyczne lub tkankowe. |{Plechą nazywamy słabo zróżnicowane wielokomórkowe ciało, w którym brak wysoko wyspecjalizowanych organów, takich jak liście, korzeń lub łodyga.}Różnice między plechą tkankową a tkanką: Plechy tkankowe są mało skomplikowane i dość jednorodne i choć swoją budową przypominają tkankę miękiszową roślin nasiennych, to jednak tkanki, jako zespół komórek o podobnej budowie i funkcjach, mają bardziej skomplikowaną budowę. Plechy tkankowe występują głównie w brunatnicach, zaś tkanki można znaleźć u wszystkich zwierząt i roślin. |||Sposoby rozmnażania glonów: 1.wegetatywne: a)podział komórki b)fragmentacja plechy c)kule potomne.; 2.bezpłciowo przez zarodniki: glony wytwarzają zarodniki a) poruszające się (aplanespory); b)z wiciami(zoospory).; 3. płciowo przez łączenie się gamet a) izogamia( łączenie się jednakowych gamet zaopatrzonych w wici); b)anizogamia(łączenie się niejednakowych gamet zaopatrzonych w wici); c)oogamia(ruchliwa i niewielka gameta męska i duża gameta żeńska). |||Znaczenie glonów: a)w przyrodzie: w procesie fotosyntezy produkują substancje organiczne będące bazą pokarmową dla roślinożerców wodnych ; produkują duże ilości O2 i wiążą duże ilości CO2 ; martwe glony tworzą ,,muł organiczny’’. b)w gospodarce człowieka: stanowią pokarm dla człowieka (chlorella, listownica) ; są wykorzystywane jako pasza dla zwierząt ; biorą udział w oczyszczaniu wód, stanowią bioindykator ich zanieczyszczeń ; są źródłem witamin, jodu, boru, miedzi, soli potasowych i jodowych ; są używane do produkcji agaru( na pożywki mikrobiologiczne, antybiotyków, waty alginowej, są wykorzystywane w cukiernictwie i piekarnictwie) ; szkodliwa rola glonów polega m.in. na powodowaniu zakwitów wód, hamowaniu rozwoju innych organizmów, nadmiernym obrastaniu dna statków. Bakterie Formy kolonijne bakterii jednokomórkowych to: sinice, gronkowce, pakietowce. Większość bakterii jest cudzożywna, a wśród samożywnych wyróżniamy chemosyntezujące wykorzystują energię z utleniania niektórych związków nieorganicznych, a fotosyntezujące energię świetlną do syntezy związków organicznych. Wśród bakterii fotosyntezujących są beztlenowe – wykorzystujące siarkowodór jako źródło atomów wodoru, oraz tlenowe (sinice) – wykorzystujące do tego celu wodę. Oddychanie wewnątrzkomórkowe może przebiegać w komórkach bakterii na sposób tlenowy lub beztlenowy. Oddychanie beztlenowe może być dwojakiego rodzaju: fermentacja oraz z nieorganicznym akceptorem elektronów innym niż tlen. Bakterie rozmnażają się bezpłciowo, najczęściej przez podział komórki. Do procesów płciowych należy koniugacja, gdzie po połączeniu się płciowo różnoimiennych komórek następuje wymiana DNA pozachromosomalnego – plazmidu i wbudowanie go do nukleoidu (powstają tzw. episomy). ||Odżywianie może być samożywne(autotroficzne) lub cudzożywne (heterotroficzne).| Bakterie chemosyntetyzujące czerpią energię z utleniania prostych związków nieorganicznych np. zw. azotowych, siarki, żelaza, wodoru, metanu itp. Różnica między fotosyntezą a chemosyntezą– źródła energii, a u fotosyntezy jest to światło. Fermentacja jest to proces oddychania tlenowego i beztlenowego, który pod względem miejsca występowania i reakcji występuje w oddychaniu tlenowym i beztlenowym.| Zarodniki powstają przez podział mejotyczny w specjalnych komórkach zwanych sperangiami. Gametangia jest to miejsce wytwarzania gamet przez podział mitotyczny.Przemiana pokoleń a)heteromorficzna- gametofit i sporofit się różnią (np. u maków dominuje gametofit, zaś u paprotników – sporofit). b)izomorficzna- oba pokolenia wyglądają tak samo ( np. w sałacie morskiej i dikcjotach – brunatnice).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty