profil

Partie Polityczne

poleca 85% 370 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Partia polityczna-to dobrowolna organizacja która dąży do zdobycia i utrzymania władzy w państwie w celu realizacji swojego programu
Funkcje
funkcja kształtowania opini publicznej która przejawia sie przede wszystkim w działaniach mających na celu tworzenie swojego pozytywnego wizerunku i pozyskiwania zwolenników dla upowszechniania wartości głoszonych przez partię w swoim programie.
funkcja wyborcza partii w państwie demokratycznym polega na budowaniu programów wyłaniania kandytatów i organizowaniu kampani wyborczej, w państwach niedemokratycznych niema jej wogóle
funkcja rządzenia realizowana jest przez partie która wygrała wybory i samodzielnie lub w koalicji z innymi partiami sprawuje rządy w państwie. pozostałe partie tworzą opozycje.
Partie liberalne,konserwatywne,chrześcijańskie,socjaldemokratyczne
System partyjny to układ parti politycznych działających w państwie oraz zachodzące między nimi relacje a także stosunki międzynimi relacji a także stosunki między partiami i państwem (aparatem państwowym)
Systemy
system wielopartyjny- np,: w Belgi i w polsce.polega na tym że w państwie działa wiele parti które rywalizują ze soba o zdobycie władzy. ponieważ żadna partiia niemoże zdobyć większości mandatów rzeby rządzić samodzielnie tworzą koalicje.
system dwupartyjny- to taki w którym może działać wiele parti ale tylko dwie spośród nich uczestniczą w rywalizacji o władzę i mają realne szanse jej zdobycia ostatecznie wygrywa jedna z nich i tym samym sprawuje władze.
system jednopartyjny- władze sprawuje jedna partia rządząca. W państwie niedemokratycznymrządzi tylko jedna partia, działalność innych jest zakazana(np. państo faszystoskie)
Cele związków zawodowych
- Celem Związku jest reprezentowanie pracowników, a także obrona ich godności, pracy oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych
Fundacje
- forma aktywności społecznej obywateli są tworzone w celu realizacji zadań o charakterze publicznym np. fundacje naukowe.
cele- określone są w akcie założycielskim przez fundacje która przeznacza na ten cel odpowiednie fundusze.
Kultura polityczna:
Typ zaściankowy charakteryzuje się - ich zdaniem - małym zainteresowaniem zagadnieniami politycznymi, a w związku z tym małą aktywnością polityczną. Występuje on w społecznościach znajdujących się na niskim szczeblu rozwoju cywilizacyjnego, gdzie panuje model życia plemiennego
Typ poddańczy cechuje się uległością rządzonych wobec rządzących. Ludność nie widzi potrzeby angażowania się w politykę, akceptując, iż to zadanie należy do elity władzy
Typ uczestniczący oznacza gotowość do współudziału w życiu politycznym, w tym w sprawowaniu władzy. Ten rodzaj kultury jest charakterystyczny dla społeczności o ugruntowanej tradycji demokratycznej
Kultura polityczna - całokształt indywidualnych postaw politycznych członków danego społecze?stwa

MINIMUM
Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim (są korporacjami) i dlatego są zaliczane do organizacji społecznych, podobnie jak stowarzyszenia >, czy związki zawodowe .
Parlament - w pa?stwach o demokratycznych systemach władzy, jest to najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ w?adzy ustawodawczej
PO-Donald Tusk
PiS-Jarosław Kaczyński
LiD-Wojciech Olejniczak
PSL-Waldemar Pawlak

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty