profil

Czasowniki nieregularne - Irregular Verbs

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czasowniki Nieregularne z opisem - Irregular Verbs
Pełna lista gotowa do wydruku

I forma
Infinitive (Base from) II forma
Past simple tense III forma
Past participle Wybrane znaczenie słowa
A
abide abode/abided abode wytrzymywać, trwać
arise arose arisen powstawać, nadarzać się
awake awoke / awaked awoken obudzić, wzbudzić
B
be was / were been być
bear bore born / borne Nosić, znosić
beat beat beaten / beat bić, bębnić
become became become stawać się, zostawać czymś
befall befell befallen zdarzać się
begin began begun rozpoczynać, zaczynać się
behold beheld beheld ujrzeć, zobaczyć, spostrzec
bend bent bent giąć, zginać, naginać
bet bet / betted bet / betted zakładać się
bid bid / bade bid / bidden rozkazywać, licytować
bind bound bound związać, przywiązać
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown eksplodować, dmuchać
break broke broken złamać, przerwać
breed bred bred hodować, rodzić, rozmnażać
bring brought brought przynieść, przyprowadzić
broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted nadawać przez radio, transmitować
browbeat browbeat browbeaten zastraszać, onieśmielać
build built built budować, tworzyć
burn burnt / burned burnt / burned spalić, poparzyć
burst burst burst eksplodować, wybuchać, wysadzać
bust busted / bust busted / bust aresztować
buy bought bought kupować
C
can could - móc
cast cast cast rzucać, odrzucać
catch caught caught łapać, chwytać
choose chose chosen wybierać
cling clung clung przylegać, przywrzeć
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
creep crept crept pełzać, czołgać się
cut cut cut ciąć, skaleczyć się
D
deal dealt dealt handlować, rozdawać
dig dug dug kopać, wbijać
dive (scuba diving) dived dived nurkować
dive (jump head-first) dove dived ostro opadać (pikować)
do did done robić
draw drew drawn ciągnąć, wyciągnąć
dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed marzyć, śnić
drink drank drunk pić
drive drove driven kierować
dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled mieszkać, przebywać
E
eat ate eaten jeść
F
fall fell fallen upaść, spaść
feed fed fed karmić, żywić
feel felt felt czuć
fight fought fought bić się, walczyć
find found found znaleźć, odkryć
fit (to be right size) fit fit pasować
fit (to tailor,change size) fit / fitted fit / fitted dopasowywać
flee fled fled uciekać
fling flung flung czmychnąć, uciec
fly flew flown lecieć
forbid forbade forbidden zakazywać, zabraniać
forecast forecast / forecasted forecast / forecasted prognozować, przewidywać, zapowiadać
forego (also forgo) forewent foregone poprzedzać
foresee foresaw foreseen przewidzieć
foretell foretold foretold przepowiadać, wróżyć
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken porzucić, zaniechać
freeze froze frozen marznąć, zamarzać
G
get got got / gotten dostawać
give gave given dawać
go went gone iść, jechać
grind ground ground mielić, rozkruszać
grow grew grown rosnąć, sadzić
H
hang hung hung powiesić, zawieszać
have had had posiadać, mieć
hear heard heard słuchać, dowiadywać się
hide hid hidden chować się, ukrywać
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt boleć
I
input input input wprowadzać (dane)
inset inset inset wstawiać
interbreed interbred interbred krzyżować (gatunki)
interweave interwove interwoven przeplatać
K
keep kept kept zachować, trzymać
kneel knelt / kneeled knelt / kneeled klęczeć
knit knit / knitted knit / knitted robić na drutach
know knew known wiedzieć, poznać
L
lay laid laid położyć, kłaść
lead led led dowodzić, kierować, prowadzić
lean leaned / leant leaned / leant pochylać, opierać się
leap leapt / leaped leapt / leaped skakać
learn learned / learnt learned / learnt uczyć się
leave left left zostawić, opuszczać
lend lent lent pożyczać (komuś)
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit / lighted lit / lighted świecić, oświetlać
lose lost lost gubić, tracić
M
make made made zrobić, wyprodukować
mean meant meant znaczyć, mieć na myśli
meet met met spotkać, poznawać
mishear misheard misheard przesłyszeć się
mislay mislaid mislaid zapodziać, zagubić
mislead misled misled zmylić, zwieść
misread misread misread błędnie odczytywać
misspell misspelled / misspelt misspelled / misspelt błędnie pisać
mistake mistook mistaken być w błędzie, pomylić się
misunderstand misunderstood misunderstood nie zrozumieć, mylnie zrozumieć
mow mowed mowed / mow kosić
O
outbid outbid outbid przelicytować
outdo outdid outdone przewyższać, prześcignąć
outgrow outgrew outgrown prześcignąć, wyrosnąć
outrun outran outrun zdystansować
outsell outsold outsold przewyższać pod względem sprzedaży
overcast overcast overcast chmurzyć się
overcome overcame overcome pokonywać, przezwyciężać
overdo overdid overdone przesadzać, za daleko się posunąć
overdraw overdrew overdrawn przekroczyć konto
overeat overate overeaten przejadać się, objadać
overhang overhung overhung zwisać nad czymś, wystawać
overhear overheard overheard podsłuchiwać
overlay overlaid overlaid nakładać warstwę, pokrywać
overlie overlay overlain pokrywać
overpay overpaid overpaid przepłacać
override overrode overridden lekceważyć, nadużyć, przekroczyć
overrun overran overrun opanowywać, najeżdżać, pustoszyć
oversee oversaw overseen nadzorować
oversell oversold oversold sprzedawać w nadmiarze
overshoot overshot overshot przeholować
oversleep overslept overslept zaspać
overtake overtook overtaken dogonić, wyprzedzać
overthrow overthrew overthrown obalać, niweczyć
P
partake partook partaken wziąć udział
pay paid paid płacić
plead pled / pleaded pled / pleaded bronić w sądzie
pre-set pre-set pre-set wstępnie ustawić
proofread proofread proofread korygować tekst
prove proved proven / proved udowadniać
put put put kłaść
Q
quit quit / quitted quit / quitted rezygnować
R
read read (sounds like ?red?) read (sounds like ?red?) czytać
rebind rebound rebound związać ponownie
rebuild rebuilt rebuilt przebudować, odbudowywać
recast recast recast ponownie obsadzić, przetapiać, przerabiać
redo redid redone przerabiać
re-lay re-laid re-laid przekazywać
remake remade remade robić ponownie
repay repaid repaid spłacić długi, odwdzięczać
rerun reran rerun przebiec ponownie
resell resold resold odsprzedawać
reset reset reset wstawić, nastawiać
rethink rethought rethought przemyśleć
rewind rewound rewound przewijać
rewrite rewrote rewritten przepisywać
rid rid rid uwolnić, pozbywać się
ride rode ridden ujeżdżać
ring rang rung dzwonić
rise rose risen powstawać, wschodzić
run ran run biec
S
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought poszukiwać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set ustawiać, umieszczać
sew sewed sewn / sewed szyć
shake shook shaken wstrząsać
shear sheared shorn / sheared strzyc, odzierać
shed shed shed zrzucać, pozbywać się
shine shined / shone shined / shone świecić, błyszczeć
shit shit / shat shit / shat J
shoot shot shot strzelać, polować
show showed shown / showed pokazywać
shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken kurczyć się, wzdrygać się
shut shut shut zatrzaskiwać, zamknąć
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siadać
slay slew slain zgładzić, zabić
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać
sling slung slung podwieszać, rzucić, zarzucić
slit slit slit poderżnąć, rozciąć
smell smelled / smelt smelled / smelt pachnieć, cuchnąć, wąchać
speak spoke spoken mówić
speed sped / speeded sped / speeded pędzić
spell spelled / spelt spelled / spelt przeliterować
spend spent spent spędzać, zużywać
spill spilled / spilt spilled / spilt rozlewać, rozsypać
spin spun spun kręcić się
spit spit / spat spit / spat pluć, parskać
split split split dzielić, rozdwoić
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt psuć, niszczyć
spoon-feed spoon-fed spoon-fed karmić łyżką
spread spread spread rozprzestrzeniać
spring sprang / sprung sprung skoczyć
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wetknąć, wbić
sting stung stung użądlić
stink stank / stunk stunk śmierdzieć, cuchnąć
strew strewed strewn / strewed posypać, porozrzucać
stride strode stridden kroczyć, przekraczać
strive strove striven starać się
strike (delete) struck stricken usuwać
strike (hit) struck struck / stricken uderzać, strajkować
string strung strung wiązać, napinać
strive strove striven walczyć o coś, usiłować
swear swore sworn przysięgać, kląć
sweep swept swept zamiatać, przesuwać się
swell swelled swollen, swelled puchnąć, nadymać, powiększać się
swim swam swum pływać
swing swung swung huśtać, kołysać się
T
take took taken brać
teach taught taught nauczać
tear tore torn rwać, szarpać
tell told told mówić, opowiadać
think thought thought myśleć, uważać coś
throw threw thrown rzucać się, miotać
thrust thrust thrust pchać
tread trod trodden / trod stąpać, deptać
U
unbind unbound unbound rozwiązać, rozpuszczać
underlie underlay underlain leżeć
understand understood understood rozumieć
undertake undertook undertaken podejmować się, zobowiązać się, przedsięwziąć
underwrite underwrote underwritten poręczać
undo undid undone niweczyć, zniszczyć
unwind unwound unwound odwijać
uphold upheld upheld podtrzymywać
upset upset upset denerwować, niepokoić, przewrócić
W
wake woke / waked woken / waked budzić się
wear wore worn nosić coś na sobie, być ubranym
weave wove woven tkać
wed wed / wedded wed / wedded pobierać się, poślubić
weep wept wept płakać
wet wet / wetted wet / wetted zmoknąć
win won won wygrać
wind wound wound nawijać, zwijać, owijać
withdraw withdrew withdrawn wycofywać się
wring wrung wrung ukręcać, wykręcać
write wrote written pisać

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut

Gramatyka