profil

Biologia - zanieczyszczenia

poleca 85% 1057 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powietrze:
1.Źródła zanieczyszczeń-pochodzenia naturalnego(pożary,burze piaskowe,huragany,proces rozkładu mat.org.,bagna,wybuchy wulkanow),pochodzenia antropogenicznego(pyły,gazy,zakłady produkujące en.cieplną i elektryczną,zakłady fabryczne,pojazdy mech.,sektor komunalno-bytowy)
2.Zanieczyszczenia gazowe-zw.siarki(dwutl.siarki),zw.azotu(amoniak),zw.węgla(CO2),weglowodory arom.
3.Podział pyłów ze względu na działanie-toksyczne(powodują szybkie zatrucie org.;zawierają metale ciężkie(np.Pb);radioaktywne,azbestowe,fluorki),szkodliwe(działanie pylicotwórcze lub uczulające;rozpuszczają się w płynach ustrojowych;rozpuszczają białko,odkładają się w płucach;zawierają krzemionkę,pyły drewna,bawełny),neutralne(działanie drażniące-pyły żelaza,wapienia,węgla;nierozpuszczalne;blokują powierzchnię ochronna płuc)
4.Polskie miasta o dużej skali zanieczyszczeń(emisja)-Konin,Rybnik,Jaworzno,Warszawa,Kraków
5.Zjawiska wywołane zanieczyszczeniem atmosfery:smog-powstaje w wyniku połączenia dymu i mgły(lub pary wodnej);klimat tropikalny-duża emisja spalin samochodowych,zawierająca węglowodory,czad(tl.węgla)-w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego;smog siarkowy(londyński)-wielkie aglomeracje,klimat umiarkowany,duża wilgotność powietrza przy dużej emisji siarki,koncntracja sadzy i CO2 ;kw.deszcze=deszcz,śnieg produkty przemian tl.azotu,dwutl.siarki i węgla(zakwaszają glebę,wody powierz.,niszczą budowle,podrażniają oczy i górne drogi oddechowe);dziura ozonowa-zanieczyszczenie atm.zw.reagującymi z ozonem(freony-tl.azotu,bromek i chlorek metylu);efekt cieplarniany-wzrost temp.planety spowodowany zwiększoną koncentracją CO2(lub innych gazów nieprzezroczystych dla prom.podczerwonego-gazów cieplarnianych).
Woda:
1.Zanieczyszcznia:naturalne-powierzchniowe,podziemne;sztuczne(antropogeniczne)-biologiczne(spowodowane obecnością patogenów-bakterie,grzyby,glony,pierwotniaki),chemiczne(zmiana odczynu Ph-oleje,benzyna,smary,ropa,detergenty,pestycydy,nawozy,węglowodory arom.-benzopiren,silne kw.i zasady,fenole)
2.Ścieki-mieszaniny zużytej wody oraz różnych subst.(płynnych,stałych,gazowych,radioaktywnych)o ciepla;sa usuwane z miast i zakładów przem.
3.Podział ze względu na pochodzenie:bytowo-gospodarcze-z otocznia człowieka;opadowe-kw.deszcze,topnienie śniegów;przem.-zakłady produkcyjne i usługowe(przem.metalurgiczny,włókienniczy,elektromaszynowy)
5.Woda:temp.-0-25C;smak-słony,gorzki,słodki,kwaśny;zapach-brak(skala 0),b.słaby,słaby,średni,silny(rośl.,wz.org.,powstanie pleśni,butwiejące szczątki);pH-8,5-6,5;twardość:b.miękka,miękka,średnio twarda,twarda.b.twarda);mętność(nierozp.w wodzie zw.org.i nieorg.);utlenialność(potrzebna ilość tlenu do utlenienia subst.występujących w wodzie)
6.Wskaźniki czystości wód:fizyko-chem.-cechy fizyczne,chem.,biol.;tlenowe-BZT-wskaźnik określający ilość tl.użytego do rozkładu zw.org.w temp.20C w określonym czasie przy udziale mikroorg.;CHZT-wskaźnik jakości wód wyrażający ilość zużytego tl.w procesie utl.zw.org.i nieorg.w warunkach otoczenia;Wskaźniki biologiczne:miano Coli-najmniejsza ilośc wody wyrażonej w cm3 w której znajduje się 1bakteria z gr.Coli;indeks saprobowości-
7.Klasy czystości wód:I-wody czyste,nadają się do picia,wykorzystane przez przem.spoż.,farmaceutyczny,do hodowli ryb(łososiowatych);II-nadają się do chowu zwierząt gosp.i do celów rekreacyjnych;III-zaopatrywanie zakładów przem.,nawadnianie pól
8.Sposoby ochrony wód:mechaniczne-usunięcie zanieczyszczeń nierozp.przy pomocy urządzeń rozdrabniających i cedzących;chem.-wytrącanie zw.rozp.lub ich neutralizacja za pomocą procesów koagulacji,sorbcji;biol.-zmineralizowanie zanieczyszczeń dzięki działaniu mikroorg.(bakterie tl.i beztl.)
Gleba:
1.Czynniki degradujące glebę:naturalne-erozja,pożary,trzęsienia ziemi;antropogeniczne-przem.-chemiczne wywołane metalami ciężkimi(ołów,kadm),kwaśnymi składnikami org.i nieorg.występującymi w nawozach,zw.azotowymi,ropą i jej pochodnymi,chemizacja rolnictwa(nawozy mineralne powodują degradację struktury gleby,chem.środki ochrony roślin kumulują się w kom.tk.roślin),odkrywkowa i podziemna eksploatacja kopalni,techniczna zabudowa.
2.Sposoby ochrony gleby:zespół czynników zmierzających do minimalizacji erozji,przeciwdziałania chem.degradacji gleb,zasuszaniu i zawadnianiu gleb,zachowaniu gleb o walorach ekonomiczno-produkcyjnym,ograniczenia przejmowania gruntów pod zabudowę techniczną.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty