profil

Sciaga - pojęcia

poleca 82% 712 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rynek jest to ogół stosunków wymiennych zachodzących pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.Przedmiotem rynku czyli przedmiotem wymiany są dobra ekonomiczne; wyroby gotowe, surowce, materiały lub towary oraz usługi .Podmiotem rynku czyli uczestnikami wymiany są sprzedający i kupujący występujący jako producenci , pośrednicy oraz konsumenci zbiorowi i indywidualni. Decyzje sprzedawców i nabywców są od siebie uzależnieni i kształtują podaż popyt oraz poziom cen .Podział rynku A) wg zasięgu terytorialnego -lokalne - krajowe- międzynarodowe -światowy- regionalneB) ze względu na rodzaj obrotu towarowego - skupu (produkty rolne)- zbytu (wyroby produkcji przemysłowej oraz importowa)-hurtowy (przedmiotem obrotu są towary przeznaczone na zaspokojenie potrzeb konsumentów zbiorowych i indywidualnych)- detaliczne (towary przeznaczone do zaspokojenia potrzeb indywidualnych)C) ze względu na przedmiot wymiany - dobra i usługi - rynek kapitałowy - rynekD) rynek sprzedawcy i rynek nabywcyFunkcje rynku - funkcja alokacyjna (kieruje rzadkie zasoby do tych podmiotów gospodarczy które je najefektywniej wykorzystają)- funkcja informacyjna (dostarcza informacji o zmianach cen dóbr i usług)Popyt- nazywamy zapotrzebowanie na konkretne Produkty w określonym czasie jakie zgłasza kupujący przy określonych cenach i w ramach posiadanego funduszu nabywczego.Podaż nazywamy konkretną ilość dóbr i usług zaoferowanych do sprzedaży przez producenta w danym czasie i przy określonej cenie.Przedsiębiorstwo, zespół osobowych, rzeczowych oraz finansowych czynników wytwórczych zorganizowanych i skoordynowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr oraz świadczeniem usług - a zatem podejmowanym przedsięwzięciem gospodarczym - i wytwarzania w ten sposób nowych wartości, tworzących w sumie dochód narodowy.Elementy otoczenia bezpośredniego przedsiębiorstwa; - firmy konkurencyjne- banki - agencje marketingowe- agencje doradcze - instytucje ubezpieczeniowe- pracownicy - dostawcy- nabywcyKontakty z otoczeniem bezpośrednim kształtują się na zasadzie partnerstwa, mają charakter rynkowy .np.:dostawy maszyn i urządzeń ; bank prowadzący rachunek : urząd skarbowy. Elementami otoczenia pośredniego są obowiązujące zasady działania ustalone przez organy władzy i administracji. Innym elementem jest kultura tradycyjna i religia społeczeństwa,np.:tradycja obdarowywania się prezentami gwiazdkowymi; gazeta zamieszczająca reklamy przedsiębiorstwa ; obowiązujący system prawny. Inny podział otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa to; - czynniki mikrootoczenia- makrootoczeniaGłównym kryterium tego rozróżnienia jest możliwość oddziaływania i kształtowania tych czynników przez przedsiębiorstwa.Najważniejsze czynniki mikrootoczenia które firma może kształtować: - nabywcy produktu przedsiębiorstwa- konkurenci oferujący produkty zaspokajające tę samą potrzebę- dostawcy środków produkcji wykorzystywanych dla wytwarzania towarów i świadczenia usług lub gotowych produktów w celu i sprzedaży.W makrootoczeniu przedsiębiorstwa wyróżnić można następujące czynniki;A)ekonomiczne i polityczneB)społeczne i kulturowe-trędy demograficzne-przemiany w hierarchii wartościC)technologiczne (postęp technologiczny w branży)D)prawne i etyczneMarketing jest to zespół zintegrowanych działań i instrumentów związanych z badaniem i kształtowanie rynku. Zadaniem marketingu jest optymalne satysfakcjonowanie nabywcy po przez jak najpełniejsze zaspokojenie jego potrzeb oczekiwań i preferencji. Miejsce marketingu jest pomiędzy produkcją a konsumpcją, a więc w sferze wymiany.Istota marketingu A)rozpoznać –potreby odbiorców B)przygotować -odpowiednią formę rynkową C)skoordynować –działania personelu i służb finansowych D)dostarczyć –satysfakcji odbiorcom E)osiągnąć –cel przedsiębiorstwa Marketing jest to szczególnie konieczny i przydatny w dziedzinach gospodarki których postęp techniczny jest szybki i owocuje wieloma nowymi produktami.Koncepcja(orientacja)produkcyjna jest to problem zwiększania produkcji przez przedsiębiorstwo. Pojawia się w tedy gdy przedsiębiorstwo mogą sprzedać wszystko co oferują klientom. Orientacja produkcyjna ma miejsce w sytuacji rynku sprzedawcy, a więc w sytuacji istnienia popytu nad podażą.Koncepcja (orientacja) dystrybucyjna powstaje w sposób zwiększania się liczby produktów oferowanych na rynku lub kłopotów ze sprzedażą dla tego ich działanie koncentruje się nie tylko na produkcji lecz i na czynnościach związanych ze wzrostem sprzedaży. Koncepcja marketingowa polega na zaspokojeniu potrzeb konsumentów i zrealizowania celu działania przedsiębiorstwa. Podejmowanie decyzji przedsiębiorstwa zależy od klienta i polega na jak najlepszym zaspokojeniu jego potrzeb.Rynek dóbr konsumpcyjnych:-Nabywcami są konsumenci-wiedza rynkowa konsumentów jest często znikoma co daje przewagę sprzedawcy nad nabywcą -ostatecznym celem produkcji jest konsumpcja-w przypadku konsumentów możliwości zmiany celów i planów nabywców jest znacznie większa-substytucja celow zakupu a więc zmiany planów nabywczych jest znacznie większa .duża rolę odgrywają motywy pozaekonomiczne moda prestiż walory estetyczne . konsumenci kupują dobra i usługi które służą bezpośrednio w zaspokojeniu ich potrzeb.-ceny na rynku są stałe konsument ma większe możliwość i rezygnacji z zakupu lub zastąpienia innym wobec wzrostu cen.-promocja jest prowadzona na większą skalęniż na rynku instytucjonalnym ;w reklamie większą rolę odgrywają środki masowego przekazu.Rynek dóbr inwestycyjnych (instytucjonalnych) -nabywcami są przedsiębiorstwa które kupują w celach produkcyjnych lub handlowych, konsumenci zbiorowi np.: (szkoły, instytucje państwowe, wojsko organizacje polityczne)-na rynku instytucjonalnym uczestniczą profesjonaliści towaroznawczy , technicy .prawnicy ,zapewnia to równowagę wiedzy i umiejętności obydwu stronom transakcji.
-popyt na srodki produkcji jest pochodny w stosunku do popytu na produkty konsumpcyjne.-kryteria wyboru dostawcy przez nabywcę są racjonalne głównie ekonomicznie i technologicznie np. szybkość i punktualność dostaw.-cele i plany działalności stosowane technologie produkty zawarte kontrakty na dostawę determinują cele zakupu dokonywanych przez nabywców instytucjonalnych ,możliwości substytuowania celów zakupu w krótkim okresie jest ograniczona, Przedmiotem obrotu są przede wszystkim środki produkcji i usługi przemysłowe ; surowce materiały , linie technologiczne, usługi transportowe.-ceny są często negocjowane , nabywca może uzyskać rabaty ilościowe , sezonowe gotówkowe . Cenowa elastyczność popytu jest mniejsza (popyt jest sztywny)-dystrybucja na rynku charakteryzuje się krótszymi kanałami (mniej jest pośrednich handlowców)Potrzeba to poczucie braku czynnika niezbędnego człowiekowi dla dobra samopoczucia fizycznego , psychicznego.Piramida potrzebPotrzeby samorealizacji i samo rozwojuPotrzeby uznania i szacunku w pozycji społecznejPotrzeby bezpieczeństwaPotrzeby fizjologicznePotrzeby fizjologiczne – głód pragnienie, potrzeba ciepła, ubrania, zamieszkaniaPotrzeby podstawowe- potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa.Potrzeby społeczne- przynależności do grupy, potrzeba miłości, koleżeństwa, przyjaźni.Potrzeby uznania społecznego-(dal swojej osoby)Potrzeby pozycji społecznej- (status zawodowy, społeczny .polityczny.Potrzeby samorealizacji i samo rozwoju- zaspokajanie przez przystąpienie wiedzy .obcowanie z dziełami sztuki (literatura, dzieła plastyczne) przyrodą lub poprzez własną działalność artystyczną i naukową.1.Wewnętrzne uwarunkowania procesu zakupu.a)podstawowym warunkiem prowadzenia skutecznej walki konkurencyjnej jest poznanie potrzeb i zachowań potencjalnych nabywcówMotywy racjonalne- to takie które zaspokajają potrzeby podstawowe i ważna jest ich trwałość , wydajność i przydatność oraz wygoda użytkownika i dokonywania zakupu. Motywy emocjonalne- to takie które zaspokajają potrzeby wyższego rzędu ; związane są one z dążeniem do wyróżnienia się w grupie, podkreślenia swoich osiągnąć czy wydłużenie czasu wolnego.2. Wpływ czynników socjologicznych kulturowych na decyzje konsumentów.-czynniki kulturowe oddziałują na każdego i dotyczą systemu wartości zasad współżycia społecznego ,kryteriów cen estetycznych i moralnych.Czynniki socjologiczne- oddziałujące na ludzi wynikają z tego ,że każdy człowiek żyje w określonym społeczeństwie na które składają się różne grupy społeczne.3.Na zachowania nabywców wpływają czynniki ekonomiczne . psychologiczne , przyrodnicze oraz socjologiczne i kulturowe.Na decyzje nabywców wpływają ;-motyw postępowania a więc potrzeby odczuwane dostatecznie intensywnie by skłonić jednostkę do poszukiwania sposobów ich zaspokojenia-hierarchia wartości -wartości to rzeczy materialne , idee, cechy ludzi i rzeczy wysoko cenione w danej społeczności . Typowe wartości to pieniądz , posiadanie dóbr materialnych , czas wolny , środowisko naturalne , zdrowie.-cechy osobowe konsumentów ; wiek, płeć, etap cykl życia gospodarczego, domowego , dochód(demograficzne),wyposażenie gospodarstwa (ekonomiczne) , postawy, style życia , zamiłowania, -środowisko społeczne konsumenta-bezpośredni wpływ mają grupy pierwotne (rodzina, koledzy, sąsiedzi) oraz grupy wtórne (organizacje społeczne). Wpływ na konsumenta mają gr. Aspiryczne (gr. na których konsument się wzoruje.Sposób i stopień komplikacji podejmowania przez konsumentów decyzji nabywczych różni się w przypadku produktówA) rutynowych.B) problemowychProdukty rutynowe to z reguły produkty o niskiej cenie jednostkowej głównie żywnościowe, chemiczne gospodarstwa domowego , higieniczne , papierosy , prasa, , benzyna , usługi telekomunikacyjne . Ryzyko nabywania tych produktów jest niewielkie przy zakupie , klient poświęca niewiele czasu i namysłuProdukty problemowe są z reguły kupowane sporadycznie , a ich cena jest wysoka. W procesie podejmowania decyzji nabywczych konsumenta możemy wyróżnić kilka typowych etapów. Bodźce skłaniające do podjęcia decyzji to:-głód pragnienie , potrzeba informacji -podróż (zakup napoju jedzenia)- czynniki sezonowe(nadejście jesieni, zimy –zapotrzebowanie na odzież)-reklama -wzrost dochodów konsumenta-zmiana mieszkania(stwarza zapotrzebowanie na wiele dóbr)-narodziny dziecka (kreuje nowe potrzeby)-kolejne etapy życia konsumenta (ubezpieczenie)


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut