profil

Przedimki- Articles

poleca 85% 122 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

e Indefinite Article

Przedimek
nieokreślony ma postać:
a przed wyrazem zaczynającym się (w wymowie) od spółgłoski a dog, a cat, a horse
an przed wyrazem zaczynającym się (w wymowie) od samogłoski an owl, an hour,
an umbrella

Podstawowe jego zastosowanie polega na używaniu go łącznie z rzeczownikami policzalnymi, występującymi w l. poj. wtedy, gdy mówimy o tych rzeczownikach po raz pierwszy.

Występuje on poza tym w następujących sytuacjach:

jako element orzecznika w zdaniach typu:
She is a dentist. He is an actor.
w wykrzyknikach (konstrukcjach what/such a...):
What a nice dress! Such a silly boy!
w pewnych wyrażeniach liczebnikowych i liczebnikach:
a pair, a couple, a dozen, a score, a hundred, a thousand, etc.
przy podawaniu ceny towaru, prędkości i częstotliwości występowania jakiejś czynności:
These apples are two pounds a kilo. The car went 50 miles an hours. We go to the cinema twice a month.
w zdaniach przeczących jako odpowiednik polskiego "ani jednego":
I didn't understand a word. I don't have a penny. I don't know a thing.
czasami przed nazwiskiem w znaczeniu "jakiś" lub "niejaki":
a Mr Wilson, a Mrs Brown.
w połączeniach z "little (trochę) / few (kilka)":
I have a few friends / a little time.
w pewnych stałych wyrażeniach:
to have a headache, to have a pain.

Przedimek Określony - The Definite Article

Przedimek określony the
może występować przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w l.poj. i l.mn.

Posiada on jedną formę graficzną 'the', ale dwie wymowy:

[i] przed wyrazami zaczynającymi się w wymowie od samogłoski, np.: the egg, the apple;
[∂] przed wyrazami zaczynającymi się w wymowie od spółgłoski, np.: the house, the book.
Podobnie, jak przedimek nieokreślony, jest on w zasadzie samodzielnie nieprzetłumaczalny. Ogólnie biorąc stosujemy go łącznie z rzeczownikami wtedy, gdy dokładnie wiemy, o kogo lub o co chodzi.

Stosujemy go w następujących sytuacjach:

jeśli o osobie / przedmiocie mówimy kolejny raz:
I have a dog. The dog is black.
jeśli rzeczownik jest jedyny (unikalny) w swoim rodzaju:
Look at the sun / sky / Pope / weather.
jeśli rzeczownik jest jedyny w swoim otoczeniu:
Give me the milk.
wtedy, gdy rzeczownik określany jest bliżej przez zdanie lub frazę:
She is the girl I met last week. He was the man in blue. Look at the teacher's desk.
przed nazwiskami osób, dla zaznaczenia, że chodzi o rodzinę lub małżeństwo:
the Smiths, the Browns, the Wilsons.
przed nazwami instrumentów muzycznych, gdy mowa o graniu:
I can play the piano / guitar / violin.
przed liczebnikami porządkowymi, przymiotnikami w stopniu najwyższym oraz słowem 'only' w znaczeniu 'jedyny':
the first, the largest, the best; He is the only son.
przed przymiotnikami oznaczającymi grupy osób:
the poor, the rich.
gdy rzeczownik reprezentuje całą kategorię:
The lion lives in Africa.
przed nazwami krajów, w skład których wchodzi rzeczownik pospolity:
the United States, the Republic of Poland, the United Kingdom.
także wtedy, gdy nazwa kraju występuje w l. mn.:
the Netherlands.
przed następującymi nazwami geograficznymi:
oceanów,
mórz,
rzek,
pustyń,
łańcuchów górskich (nie gór),
kanałów,
grup wysp,
wyjątkowo przed nazwami dwóch miast:

the Pacific Ocean

the Baltic Sea

the Thames

the Gobi

the Tatra

the Panama Canal

the Shetlands

the Hague, the Piraeus

przed następującymi nazwami własnymi:
budynków,
teatrów,
hoteli,
statków,
dzienników, tygodników, etc.

The Houses of Parliament

The Theatre Royal

The Victoria Hotel

The Batory

The Times

przed nazwami narodów użytymi w l. mnogiej:
The English, The Americans
często przed wyrazami typu:
cathedral, office, cinema, theatre

Przedimek Zerowy (Brak Przedimka) - No (Zero) Article

Przedimek zerowy jest to umowna kategoria gramatyczna, oznaczająca brak występowania jakiegokolwiek przedimka.

Przedimki nie występują przed (* zobacz wyjątki):

imionami oraz imionami w połączeniu z nazwiskami*:
Bob (I'm Bob), Molly, Mary Brown
nazwami państw, które wyrażone są rzeczownikiem własnym*:
Poland, Germany, England
nazwami miast*:
London, Warsaw, New York
nazwami dyscyplin sportowych:
football, tennis
rzeczownikami niepoliczalnymi, gdy mówimy o nich ogólnie:
tea, water, music
rzeczownikami policzalnymi w l. mn. (także wtedy, gdy stwierdzamy jakąś ogólną prawidłowość):
people, cars, lions
nazwami części ciała i ubrania (wtedy powinno się używać zaimków dzierżawczych):
Raise your right hand. He took of his coat.
nazwami środków transportu, które są poprzedzone słowem 'by':
by bus /car /air / post
nazwami posiłków:
dinner, lunch
niektórymi wyrażeniami czasowymi po przyimku at:
at night, at midnight
przed następującymi rzeczownikami policzalnymi używanymi jako nazwa miejsca wizyty (jako użytkownik, pacjent, etc.) zgodnie z ich przeznaczeniem pierwotnym (zwłaszcza w wyrażeniach: "to be at", "to go to"):
school, church, hospital, college, prison, chapel, market, bed, np.: He is at school. He goes to school. He was in prison. - ale - He was in the prison last week (on był w więzieniu jako osoba odwiedzająca).

Wyjątki:

nazwiska w l. mnogiej (dla oznaczenia rodziny), np.: The Johnsons, The Browns.
nazwy krajów, w skład których wchodzi rzeczownik pospolity (np. Kingdom, Republic), np.: The United Kingdom, The United States oraz nazwy krajów występujące w l. mn., np.: the Netherlands.
nazwy dwóch miast: the Hague, the Piraeus.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata