profil

Komórka; cukrowce; tłuszczowce (lipidy); białka; cytoplazma; plazmalemma; Retikulum endoplazmatyczne (r.e); rybosomy; Aparat Golgiego; Lizosomy; Jądro komórkowe; Heterochromatyna; Mitochondrium; Plastydy

poleca 85% 269 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Cytoplazma

Komórka - podstawowa jednostka biologiczna; autonomiczna, samo powielająca się, zdolna do wzrostu, czerpiąca energię do utrzymania wysokiego stopnia organizacji materii w jej wnętrzu spoza układu (z zewnątrz) i zdolna do przemiany tej energii w pracę (synteza, ruch itp.) podstawowa jednostka strukturalna wszystkich organizmów. Do związków organicznych budujących komórkę zaliczamy cukrowce, tłuszczowce i białka


Cukrowce: ze względu na wielkość i budowę dzielimy je na cukry proste i złożone. pełnią one funkcje budulcową i energetyczną. Cukry proste(monosacharydy): bardzo łatwo ulegają krystalizacji i łatwo się rozpuszczają np. glukoza, ryboza, fruktoza. Cukry złożone dzielą się na disacharydy(dwucukry, zbudowane z 2 cząsteczek cukrów prostych) i polisacharydy(wielocukry, zbudowane z 3 i więcej cukrów prostych)


Tłuszczowce(lipidy) związki organiczne, nierozpuszczalne w wodzie. Największa grupa lipidów to estry kwasów tłuszczowych i glicerolu. Pełnią one funkcje energetyczną, budulcową i odżywczą.


Białka są to związki o skomplikowanej budowie. Podstawową jednostką białek są aminokwasy, w cząsteczce białka budują od kilkudziesięciu do 1000 aminokwasów. Najważniejszą grupą białek są enzymy pełnią funkcje katalizatorów tzn. przyspieszają reakcje chemiczne. Białka dzielimy na: proste(zbudowane wyłącznie z aminokwasów) aminokwasów złożone(mają oprócz aminokwasów grupy nabiałowe np. metale)


Cytoplazma – galaretowata masa, w której umieszczone są wszystkie elementy komórki. Cytoplazma otoczona jest błoną białkowo-lipidową –


Plazmalemma jest ona półprzepuszczalna tzn. woda w jedną i drugą stronę przechodzi swobodnie, natomiast do środka przenikają tylko niektóre substancje. Zbudowana jest z białek(60%) i tłuszczy(40%).


Retikulum endoplazmatyczne/r.e/(siateczka wewnątrzplazmatyczna) jest to zespół kanalików, banieczek lub pęcherzyków ograniczony błoną białkowo-lipidową. Obecność r.e pozwala na zachodzenie w sąsiedztwie różnych procesów biochemicznych wyróżniamy 2 rodzaje r.e: szorstkie(na jego powierzchni znajdują się rybosomy. Bierze udział w biosyntezie białka) i gładkie(bez rybosomów. Bierze udział w syntezie kwasów tłuszczowych)


Rybosomy zbudowane są z białek i RNA. W budowie fizycznej wyróżniamy 2 podjednostki rybosomów: małą i dużą są 2 rodzaje rybisomów a)związane z r.e b) wolne rybosomy(polirybosomy). Funkcja rybosomów: synteza białek.


Aparat Golgiego – zespół cystern otoczonych błoną białkowo-lipidową. Zawiera zwykle od 4-7 cystern. Są one lekko wklęsłe, mają kształt spodeczków nałożonych na siebie. Są ściśle przywiązane z r.e gładkim, lizosomami i plazmalemmą. Pełnią funkcje: wydzielniczą.


Lizosomy(0,05-0,5μ) – drobne pęcherzyki otoczone pojedynczą błoną białkowo-lipidową, pełniące funkcje trawienną.


Jądro komórkowe wielkość i kształt jądra mogą mieć różny. Jądro zbudowane jest z DNA, RNA i białka. DNA w połączeniu z białkiem tworzy na terenie jądra chromatynę.Jądro otoczone jest podwójną błoną białkowo-lipidową.Funkcje: powielanie materiału genetycznego, przekazywanie materiału gen. Z pokolenia na pokolenie, koordynacja procesów życiowych.


Heterochromatyna – forma bardziej zwarta i mniej aktywna. Euchromatyna – luźna postać chromatyny, jest aktywna.


Mitochondrium – organella o wysokiej specjalizacji. Otoczona jest podwójną błoną białkowo-lipidową. Ma kształt elipsoidalny, wielkość 0,3 – 5cm. Funkcja: centra energetyczne(wytwarzają energie w procesie oddychania komórkowego)budowa chem.: białka(60%) lipidy(30%) RNA DNA wnętrze mitochondrium wypełnia matrix zbudowane z ziarnek białkowych.


Plastydy – otoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową występują w komórkach roślinnych. Rodzaje plastydow: proplastydy(występują w młodych komórkach z nich rozwijają się pozostałe formy plastyków)leukoplasty(powstają z proplastydów w ciemności)chloroplasty(powstają z proplastydów w świetle zawierają chlorofil)chromoplasty(powstają z wszystkich rodzajów plastyków zawierają barwniki komórkowe.


w załączniku umieściłem plik .doc, w którym znajduje się sformatowany tekst w postaci ściągi(czcionka 4, tabela, kolory) gotowej do wydruku :)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty