profil

Konspekt zajęść z WDŻ - Funkcje Rodziny

poleca 85% 458 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Funkcje Rodziny


Cele:
• Uczeń wie co to są funkcje rodziny
• Uczeń zna funkcje rodziny i potrafi je wymienić


Przebieg zajęć

1) Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.
2) Ogólne wprowadzenie do tematu.
3) Nauczyciel zadaje pytania :

Jak myślicie, kiedy rodzina ma swój początek?

Wykorzystujemy metodę burzy mózgów.
Pytanie to ma na celu sprowokować dyskusję i wyłonić stwierdzenia :
=>wielopokoleniowość - ciągłość rodziny
=>rodzina naszego pochodzenia (nasz dom rodzinny)
=>rodzina którą prawdopodobnie sami założymy ( małżeństwo)

Z czym kojarzy się wam słowo Rodzina?

• Określenie „rodzina” pochodzi od słowa „rodzić”.
[Małżeństwo dwojga ludzi mężczyzny i kobiety staje się rodziną z chwilą poczęcia, a potem urodzenia pierwszego ich dziecka. Małżonkowie wówczas stają się rodzicami, ojcem i matką.]

W tym momencie następuje podanie tematy lekcji, oraz przejście do pierwszej funkcji rodziny a mianowicie do prokreacji Na tablicy lub na kartonie rysujemy słońce z jednym promieniem. Na promieniu wpiszemy słowo prokreacja. W ten sam sposób wypisujemy wszystkie dziewięć funkcji rodziny.

4) Podział na grupy ( dwie lub trzy)

W grupach wypiszą swoje propozycje Funkcji jakie powinna spełniać rodzina.
1. Funkcja prokreacyjna - Rodzina jest tą wspólnotą osób, która spełnia najkorzystniejsze warunki, aby w niej przyszedł na świat nowy człowiek i w niej przygotował się do samodzielnego życia
2. Funkcja miłości - rodzina powinna zaspokoić podstawowe potrzeby ludzkie miłości, bezpieczeństwa i przynależności. Każdy normalny człowiek odczuwa potrzebę posiadania kręgu bliskich osób.
3. Funkcja wychowawcza – jest to świadome działanie rodziców (członków rodziny) ukierunkowane na dobro dziecka.
4. Funkcja socjalizacyjna - zakłada uczenie się zachowań, norm i wartości uznawanych w danym społeczeństwie.
5. Funkcja ekonomiczna - Służy zaspokojeniu potrzeb materialnych (jedzenie, ubranie, mieszkanie). Każdy członek rodziny ma swój wkład w zasilanie domowego budżetu. Rodzice czerpią dochody przez pracę, dla dzieci z kolei to nauka jest swoistą inwestycją w przyszłość.
6. Funkcja opiekuńcza - chroni przed negatywnymi skutkami życia np. ucieczką w alkoholizm, narkomanię. Dobry przykład wyniesiony z domu zapobiega popełnianiu błędów życiowych i daje punkt odniesienia do tego co dobre, a co złe..
7. Funkcja kulturotwórcza - dom wprowadza dziecko w świat sztuki i pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań i talentów. Rodzina jest także szkołą języka, obyczajów, postaw i wzorów zachowań.
8. Funkcja religijna - wspiera rozwój moralno-religijny, jest swoistym kodeksem moralnym. Dzięki tej funkcji realizowany jest przekaz kultury religijnej, wierzeń i wartości.
9. Funkcja wspomagająca rozwój osobowości - przez osobowość należy rozumieć indywidualne właściwości psychiczne i duchowe danej osoby, kształtowane w ciągu całego jej życia. Na osobowość mają również wpływ: wiedza o sobie i świecie.. Wszyscy mają wpływ na wszystkich i takie wielokierunkowe zachowanie daje szansę na wzbogacenie własnej osobowości.
5) Podsumowanie
Na tablicy w kolumnach wypisujemy efekty pracy poszczególnych grup ( propozycje funkcji jakie powinna spełniać rodzina ). Powtarzające się elementy wpisujemy do narysowanego wcześniej słońca. Ewentualne braki są dopowiadane przez nauczyciela.

6) Wnioski końcowe


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy