profil

Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia.Cykl rozwojowy mszaków

poleca 83% 1064 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mszaki

Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia.
-skórka (epiderma) – co rozwiązało problem szybko parującej wody na lądzie, zapobiegała wysuszeniu organizmu, skórka została pokryta nieprzepuszczalną warstwą kutikuli zawierającą substancje tłuszczowe.
-aparaty szparkowe – umożliwiające wymianę gazową i fotosyntezę
-chwytniki lub korzenie – aby pobierać wodę z gleby
-tkankę przewodzącą- do transportu wody
-tkankę wzmacniającą – aby roślina nie uległa uszkodzeniu na silnym wietrze
czynniki przez które autotrofy opuściły środowisko wodne:
-wzrost konkurencji
-większa dostępność substancji mineralnych
-większa dostępność światła

Cykl rozwojowy mszaków
U mszaków występuje wyraźna i regularna przemiana pokoleń. Produkujący komórki rozrodcze gametofit może być jednopienny lub dwupienny. O roślinie jednopiennej mówimy wtedy, gdy męskie i żeńskie organy rozrodcze (gametalgia) występują na tym samym osobniku. U roślin dwupiennych na danej roślinie mogą występować tylko gametalgia albo męskie, albo żeńskie. Gdy plemniki dopływają do rodni, dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej. Z zygoty rozwija się sporofit, który wrasta w gametofit. U mchów (z wyjątkiem torfowców) występuje czepek – ochronny kapturek dla tworzącej się na szczycie sety zarodni Gdy haploidalne, nieróchliwe spory dojrzeją, zarodnia się otwiera, a zarodniki wysypują się na podłoże, kiełkują, formując najpierw splątek, będący młodocianą formą gametofitu. Ze splątka wyrasta najczęściej kilka odrębnych łodyżek. Na nich znów powstają gametalgia i cały proces rozpoczyna się od nowa.

Tkanki;
1)Twórcze; komórki tworzące tkanki merystematyczne mają charakter embrionalny; są drobne, mają cienkie ściany komórkowe, gęstą cytoplazmę z małymi wodniczkami i proporcjonalnie duże jądro. Komórki tk. Twórczej maja zdolność do podziałów; dzięki czemu są miejscem tworzenia się nowych komórek, które się różnicują i przekształcają w komórki tkanek stałych.
Rodzaje merysystemów;
*wierzchołkowe; tworzą stożki wzrostu łodygi i korzenia, występują na szczycie rosnącej łodygi i korzenia.
*wstawowe (interkalarne); powodują przyrost na długość, występują u roślin które szybko tworzą na szczycie kwiatostany co uniemożliwia przyrost łodygi w tym miejscu.
*boczne; biorą udział we wtórnym przyroście łodygi i korzenia na grubość, są ich 2 rodzaje ; 1)Kambium ( miazga twórcza) 2)Fellogen (miazga korkotwórcza)
*przyranne;( kallus); powstają w miejscach zranienia rośliny z okolicznych kom tk miękiszowej.
*archesporialne; różnią się od innych, gdyż w ich kom zachodzą podziały mejotyczne, występują w zbrodniach a ich działalnością są haploidalne zarodniki.
*zarodkowe; z nich zbudowane są zarodniki
*pierwotne; wywodzą się z zarodkowego i powodują przyrost pierwotny rośliny.
*wtórne; powstają z kom tk stałych, które utraciły zdolność do podziału ale maja zdolność do przyjęcia formy embrionalnej zdolnej do podziałów.
2)Stałe; niezdolne do podziałów, większe od kom merystematycznych, mają grubszą ściankę kom, dużą wakuolę i plastydy; rodzaje tk stałych;
*okrywająca; tw zewn powł rośliny, chromi ją przed niekorzystnymi wpływami czynników środowiska zewn i przed nadmiernym parowaniem wody. Dzielimy ją na ;
-pierwotną i wtórną; pierwotna wyst u roślin zielnych i w młodych org drzew i krzewów, ma postać jednowarstwowej skórki ( na górze epiderma, na dole ryzoderma)
^Aparaty szparkowe; niezbędne do przewietrzania rośliny i kontrolowania parowania wody (transpiracji)
^Włoski; są tworami 1 lub wielokomórkowymi, spełniają różne funkcje, można wyróżnić włoski silnie rozgałęzione tworzące grubą powłokę na liściach i łodygach tzw KUTNER.
-czepne; zaopatrzone w różnego rodzaju haczyki pozwalające przytwierdzać się do podłoża.
-parzące; pełnia funkcję ochronną
-wydzielnicze; produkujące olejki zapachowe lub enzymy trawienne w wypadku roślin owadożernych.
^Kolce; tworzy je skórka i leżąca poniżej tk miękiszowa. W przeciwieństwie do cierni kolce nie mają własnej wiązki przewodzącej.
^Włośniki; tworzone przez skórkę korzenia w jego szczytowej części. Są 1-kom, ich rolą jest zwiększanie powierzchni, przez która korzeń pobiera wodę i sole mineralne.
*miękiszowa; buduje wnętrze rośliny, jej kom są duże, mają duże wakuole i cienką ściankę kom.
^asymilacyjny; ma liczne soczewkowate chloroplasty, ma największy udział w fotosyntezie, jego formy;
-gąbczasty; z dużymi przetworami kom ( liście roślin 1 lub 2 liściennych i paprotników).
-palisadowy; zbudowany z kom cylindrycznych o małych przestworach (górna cz liści 2 liściennych i paprotników)
-wieloramienny; kom mają silnie pofałdowana powłokę (igły niektórych nagonasiennych)
^spichrzowy; brak chloroplastów, posiada liczne ziarna materiałów zapasowych (skrobia, tłuszcze) wyst w organach spichrzowych; bulwy ziemniaka, korzeń marchwi.
^wodonośny; służy do magazynowanie wody
^powietrzny; ma rozwinięte przestwory międzykom tworzące „kanały wentylacyjne” którymi gazy przemieszczają się w obrębie rośliny
*wzmacniająca; przystosowana do obciążeń mechanicznych występujących w środowisku lądowym, jej kom maja zgrubiałe ścianki są 2 rodz tej tkanki;
^kolenchyma; (zwarcica) żywe kom;
-katowa; w narożnikach kom
-płatowa; na stycznych pow kolejnych warstw kom.
^sklerenchyma; (twardzica) martwe kom.
*przewodząca; służy do transportu subst w obrębie ciała rośliny, transp ten odbywa się w 2 przeciwnych kierunkach; woda i sole min os korzenia do liści, a produkty fotosyntezy od liści po całej roślinie.
^ Drewno;(ksylem) transportuje wodę, zbudowane jest z kom martwych, starsze kom zwane są cewkami, maja wrzecionowaty kształt i liczne jamki lejkowate, składa się z 2 lejków odwróconych do siebie szerszymi stronami, po środku jamki jest krążek –TORUS (zatyczka)
^Łyko; (floem)przewodzi produkty fotosyntezy jest zbudowane z żywych kom, ich pierwotną forma są kom sitkowe które na swej pow mają pola sitowe. Bardziej zaawansowana forma łyka są rurki sitowe.
*wydzielnicza; nie zawsze tworzy wielokom struktury, często są to wyspecjalizowane kom, wydzielające określone subst, dzielimy je na 2 grupy;
^Powierzchniowe; produkują wydzieliny na zewnątrz rośliny, do tej gr zaliczamy włoski gruczołowe, miodniki (produkujące nektar) i wypotniki.
^wewnętrzne; odkładają wyprodukowane substancje wewnątrz ciała rośliny, do nich zaliczmy rury mleczne (ich wnetrze wyp sok mleczny), innym przykładem struktur wewnętrznych są kanały żywiczne wyst one w roślin iglastych a wypełnia je żywica – subst zabezpieczająca roślinę przed infekcją.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut