profil

Rośliny – autotroficzni zdobywcy lądu

poleca 75% 8 głosów

Rośliny przystosowały się do życia na lądzie, co uwidacznia się w ich budowie oraz funkcjach życiowych, zwłaszcza w ich rozmnażaniu się i rozwoju.
Charakterystycznymi cechami roślin jest autotrofizm, budowa tkankowa, zróżnicowanie ciała na organy /korzeń, łodygę i liście, a u niektórych kwiaty /, obecność chlorofilu /a oraz b/ jako głównego barwnika fotosyntetycznego oraz towarzyszących mu karotenoidów, materiał zapasowy w postaci skrobi oraz celuloza jako podstawowy składnik ścian komórkowych. W cyklu życiowym roślin występuje przemiana pokoleń, przy czym w rozwoju ewolucyjnym roślin obserwuje się stopniową redukcję gametofitu, co jest wyrazem przystosowania do środowiska lądowego. Rośliny dzielimy na trzy grupy: mszaki, paprotniki i rośliny nasienne. Najprymitywniejszą grupą są mszaki, które nie tworzą jeszcze typowych tkanek i organów charakterystycznych dla roślin wyższych.

poleca 74% 328 głosów

Tkanki roślinne

U roślin wyróżnia się tkanki twórcze i stałe. Tkanki twórcze odpowiadają za wzrost rośliny dając początek tkankom stałym. Te z kolei zbudowane są ze zróżnicowanych komórek i pełnią określone funkcje w organizmie. Tkanki twórcze Umożliwiają roślinie nieograniczony wzrost, który odbywa się w ściśle określonych miejscach, zwanych strefami merystematycznymi. Podział tkanek twórczych związany jest z ich pochodzeniem, a następnie z ich lokalizacją. Merystemy pierwotne wywodzą się z...

poleca 83% 39 głosów

Charakterystyka mszaków

Są to niewielkie rośliny lądowe, przystosowane do życia w siedliskach o dużej wilgotności. Występują na całej Ziemi. Nie posiadają korzeni, a tylko nitkowate chwytniki. Pokoleniem dominującym w ich cyklu życiowym jest gametofit /pokolenie haploidalne/, natomiast sporofit /pokolenie diploidalne/ jest znacznie mniejszy i całkowicie uzależniony od gametofitu. Gametofit na ogół ma postać ulistnionej łodyżki. W budowie wewnętrznej obserwuje się tylko tkankę miękiszową. Jedynie u grupy mszaków...

poleca 40% 45 głosów

Charakterystyka paprotników

Do paprotników zalicza się następujące typy: widłakowe, skrzypowe, paprociowe oraz wymarłe ryniofity /zwane dawniej psylofitami/. Rośliny te występują w środowiskach wilgotnych. Potrzebują wody do zapłodnienia. Mają łodygę, korzenie o charakterze przybyszowych oraz różnie wykształcone liście. W budowie wewnętrznej występują tkanki. Paprotniki są roślinami, u których pokoleniem dominującym jest sporofit, a gametofit jest zredukowany, ale samodzielny. Widłakowe mają sporofit składający...

poleca 24% 21 głosów

Rośliny nasienne

U roślin nasiennych nastąpiła dalsza redukcja gametofitu i jego całkowite uzależnienie od sporofitu. Natomiast sporofit stał się pokoleniem dominującym. Rośliny te uniezależniły się w pełni od środowiska wodnego w wyniku specjalizacji i zróżnicowania tkanek budujących ich organy, które osiągnęły bardzo dużą sprawność funkcjonalną i uległy różnym modyfikacjom. Drugim czynnikiem umożliwiającym ekspansję na lądzie było uniezależnienie procesu rozmnażania płciowego od środowiska wodnego i...

Podoba się? Tak Nie