profil

PROCEDURA TWORZENIA I ELEMENTY PLANU MARKETINGOWEGO

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Marketing decyduje o prowadzeniu firmy na rynku. Jakość działań marketingowych, z uwzględnieniem kilku innych czynników określa stopień sukcesu lub porażki firmy.
Istotnym elementem skutecznego marketingu jest znajomość upodobań, antypatii oraz oczekiwań potencjalnych klientów. Identyfikując te elementy możemy opracować strategię marketingu, która pozwoli rozwinąć i zaspokoić ich potrzeby.

Kluczową częścią każdego planu biznesowego jest plan marketingowy, który funkcjonuje na dwóch poziomach:
• Strategiczny plan marketingowy
• Taktyczny plan marketingowy

Plany marketingowe składają się z wielu części składowych.
1. Streszczenie dla kierownictwa – stanowi krótki przegląd proponowanego planu, przedstawiający kierownictwu jego zasadnicze założenia
2. Bieżąca sytuacja marketingowa – przedstawia podstawowe dane dotyczące rynku, wyrobu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia
• Sytuacja rynkowa
• Sytuacja w zakresie produktu
• Sytuacja w zakresie konkurencji
• Sytuacja w zakresie dystrybucji
• Środowisko makroekonomiczne
3. Analiza możliwości i problemów – określa główne możliwości /zagrożenia, siły/ słabości oraz problemy, które mogą wystąpić na rynku danego produktu
• Analiza możliwości i zagrożeń
• Analiza silnych i słabych stron
• Analiza problemów
4. Cele – określa cele planu w dziedzinie wielkości sprzedaży, udziału w rynku oraz zysków
• Cele finansowe
• Cele marketingowe
5. Strategia marketingowa – przedstawia szeroko rozumiane narzędzia marketingowe, które będą zastosowane w celu realizacji planu
6. Plany operacyjne – odpowiedzi: Co zostanie wykonane?, Kto będzie nad tym pracował?, Kiedy zostanie to wykonane?, Ile będzie to kosztować?
7. Prognoza rachunku strat i zysków – prognozy przewidywanych wydatków finansowych na podstawie planu
8. Kontrola – wskazuje na sposoby kontroli wykonania planu

Plan marketingowy koncentruje się na rynku i produkcie. Składa się on ze szczegółowych strategii i programów osiągnięcia celów na rynku docelowym. Plany marketingowe są centralnym instrumentem kierowania i koordynowania działań marketingowych.
Proces sporządzania planu marketingowego składa się z pięciu faz: analizy możliwości rynkowych, badania i wyboru docelowych rynków działania, projektowania strategii marketingowych, sporządzania programów marketingowych oraz organizacji, wdrażania i kontroli działań marketingowych.
W wyniku procesu planowania powstaje plan marketingowy. Jest on dokumentem zawierającym następujące części: streszczenie dla kierownictwa, bieżąca sytuacja rynkowa, analiza możliwości i problemów, cele, strategia marketingowa, plany operacyjne, prognoza zysku i strat oraz zasady kontroli.
Aby skutecznie planować, kierownicy do spraw marketingu muszą rozumieć podstawowe związki między wydatkami na marketing mix a sprzedażą i poziomem zysków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty