profil

Rolnictwo ekologiczne

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Funkcje i cele rolnictwa ekologicznego:
Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego IFOAM wyznacza następujące cele dla rolnictwa ekologicznego:
· wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych i w dostatecznej ilości;
· działanie wspierające wszelkie procesy życiowe zachodzące w systemach przyrodniczych, zamiast prób zdominowania przyrody;
· podtrzymywanie i wzmacnianie cykli biologicznych w gospodarstwie;
· maksymalne wykorzystanie odnawialnych zasobów przyrody w oparciu o regionalną organizację produkcji rolniczej;
· dążenie do zamknięcia obiegu materii organicznej w obrębie gospodarstwa;
· stosowanie materiałów nadających się do wielokrotnego wykorzystania;
· zapewnienie zwierzętom gospodarskim warunków zgodnych z ich potrzebami bytowymi (m.in. zakaz bateryjnego chowu kur i tuczu gęsi na stłuszczone wątroby);
· unikanie jakichkolwiek form skażenia i zanieczyszczenia środowiska w następstwie działalności rolniczej;
· zapewnienie producentom godnego życia w ONZ-owskim rozumieniu praw człowieka, odpowiednich dochodów oraz satysfakcji wynikającej między innymi z udziału w ochronie przyrody;
· zwrócenie uwagi na pozaprodukcyjne aspekty rolnictwa;
· utrzymywanie genetycznej różnorodności wszystkich żywych składowych gospodarstwa rolnego i jego otoczenia.
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa. Opiera się na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nie przetworzonych technologicznie.
utrzymanie i podwyższanie żyzności gleby poprzez stosowanie płodozmianu, właściwe nawożenie,
- poprzez uprawę międzyplonów utrzymanie właściwej okrywy roślinnej a tym samym ochrona gleby przed erozją,
- obieg zamknięty gospodarstwa ekologicznego co daje równowagę produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- zwierzęta gospodarskie chowa się warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do tych jakie panują w przyrodzie uwzględniając przy tym ich wrodzone reakcje i podstawowe potrzeby poszczególnych gatunków, żywienie opiera się na nieskażonych paszach wytwarzanych zasadniczo w danym gospodarstwie,
- utrzymanie różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt,
- tworzenie i utrzymanie bogatego krajobrazu rolniczego.
Wzrost gospodarczy, który nastąpił w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX wieku zaowocował wielkimi zmianami w rolnictwie. Doprowadziło to do utworzenia nowego modelu rolnictwa tzw: przemysłowego, dla którego charakterystyczne są: duża koncentracja ziemi, zwiększenie powierzchni gospodarstw, chemizacja i technizacja procesów produkcji rolniczej oraz jej wysoka specjalizacja. drastyczny spadek zatrudnienia bezpośrednio w rolnictwie. Następstwem tych zmian jest wzrost skażenia środowiska, eutrofizacja wód, zubożenie gatunkowe przyrody a także spadek cen żywności przy wysokich kosztach produkcji rolniczej. Doprowadziło to także do zmian społecznych w środowisku wiejskim: mieszkańcy wsi nie są zainteresowani kultywowaniem swoich tradycji lecz przejmują miejski styl życia. W wyniku intensyfikacji rolnictwo przestało być stylem życia a stało się nastawionym na maksymalne zyski biznesem
.
Obecnie presja społeczeństw państw Europy Zachodniej, zaniepokojonych postępującą degradacją środowiska i nadprodukcją w rolnictwie, wymusza zmiany w polityce rolnej. W tej sytuacji rządy wielu państw (np Austria, Szwajcaria, Dania) przygotowują i wprowadzają programy rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego.
Rolnictwo ekologiczne jest szansą dla Polskiego rolnictwa, które aktualnie nie jest konkurencyjne dla innych krajów zachodnich gdyż nie osiągnęło odpowiednio wysokiego poziomu intensyfikacj. Mały stopień chemizacji, umaszynowienia, oraz specyficzna struktura agrarna mogą stać się atutem naszych gospodarstw, jeśli zdecydują się one na produkcję ekologiczną.
Żywność wyprodukowana metodami ekologicznymi
Żywność ekologiczna jest produkowana w gospodarstwach ekologicznych posiadających stosowny atest potwierdzający sposób produkcji..
Ekologiczne przetwory sś sporzśdzane na bazie produktów pochodzścych z gospodarstw atestowanych przy zastosowaniu naturalnych i tradycyjnych biotechnologii zapewniajścych maksymalnś ochronę wartości odżywczych.
Jakość żywości ekologicznej
O wartości żywności ekologicznej decydują nie tylko węglowodany, białka, witaminy i inne składniki występujśce w korzystnych proporcjach ważne dla przemiany materii, lecz także swoiste właściwości biologiczne wpływajśce korzystnie na stan zdrowia. Jakość żywności ekologicznej można porównać do produktów, które powstawały wiele lat temu w nieskażonym środowisku bez stosowania syntetycznych środków produkcji.
Produkty rolnictwa ekologicznego sa :
- pełnowartościowe
- wolne od chemicznych zanieczyszczeń, syntetycznych konserwantów, sztucznych barwników i innych (poza naturalnymi) dodatków odpowiednio przechowywane i konfekcjonowane

Żywność ekologiczna posiada wysokś jakość i szczególnś wartość, gdyż:
· jeszcze przed przekształceniem gospodarstwa na metody ekologiczne ocenia się stan środowiska w którym będzie prowadzona produkcja min: są przeprowadzane badania gleb na zawartość szkodliwych substancji tj.: metale ciężkie, pozostałości pestycydów, związki siarki, globalną aktywność beta, określa się ponadto jakość wody wykorzystywanej w produkcji rolniczej,
· proces transformacji gospodarstwa na metody ekologiczne trwa minimum dwa lata, co pozwala doprowadzić gospodarstwo do równowagi biologicznej,
· produkty finalne z gospodarstwa przed trafieniem do konsumenta są poddawane dodatkowym badaniom kontrolnym.
Gwarancją, iż produkt został wyprodukowany metodami ekologicznymi jest jego etykieta, zawierająca:
- nazwę produktu
- numer atestu
- adres producenta
- symbol jednej z organizacji atestujących :
1. Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
2.Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego PTRE

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty