profil

Rolnictwo Ekologiczne

poleca 85% 1271 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Definicja
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, które nie zostały przetworzone technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Gospodarowanie metodami ekologicznymi aktywizuje naturalne zasoby gospodarstwa i zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, wysoką jakość biologiczną płodów rolnych. Ponadto rolnictwo ekologiczne umożliwia praktyczną realizację zasad ekorozwoju i dążenie do tego by nowoczesność i postęp nie oznaczały degradacji gleby, wody, krajobrazu, obniżenia zdrowia ludzi i zwierząt, a także marnotrawstwa nieodnawialnych zasobów przyrody.

Produkcja roślinna
W gospodarstwie ekologicznym dąży się do zrównoważenia produkcji roślinnej i zwierzęcej tak, by osiągnąć równowagę paszowo - nawozową. Dopuszczalne nawozy to kompost, obornik, gnojówka, mielone skały i nawozy zielone.

Produkcja zwierzęca
Zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym muszą być żywione paszami gospodarskimi i utrzymywane w warunkach, które odpowiadają ich naturalnym potrzebom. Konieczne jest zagwarantowanie wszystkim gatunkom możliwość ruchu przez cały rok, a także stosowanie naturalnej ściółki.

Środowisko
Gospodarstwa ekologiczne powinny znajdować się w nieskażonym środowisku, a więc z dala od źródeł zanieczyszczeń (przemysł, drogi).Troska o środowisko wyraża się przez utrzymywanie bogactwa roślinności miedz, łąk, pastwisk, zakładanie i pielęgnację zadrzewień śródpolnych, ochronę strumieni i oczek wodnych, ograniczenie skażeń gleby i wody

Przestawienie gospodarstwa
Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi jest realizowane co najmniej przez dwa lata, lecz nie powinno trwać dłużej niż trzy. W przypadku chowu zwierząt okres ten wynosi od dwunastu miesięcy dla produkcji bydła na mięso i koni, do sześciu tygodni dla kur niosek. Właściciel gospodarstwa powinien pisemnie zgłosić chęć przestawienia do jednej z jednostek kontrolujących.

Atest
Produkty rolnictwa ekologicznego muszą mieć atest, który oznacza, że zostały one wytworzone zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego.
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata