profil

Rada Ministrów.

poleca 85% 270 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rada Ministrów-organ kolegialny,który tworzą prezes RM, wiceprezesi,ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawie komitetów
Rola prezesa RM(premiera):
*jest rzeczywistym kierownikiem prac rządu
*reprezentuje RM
*organizuje i kieruje pracami RM *koordynuje i kontroluje pracę członków rządu
*sprawuje zwierzchnictwo nad korpusem służby cywilnej
*nadzoruje działalność samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności jego działania
*stanowi prawo w formie rozporządzeń *kieruje pracą terenowej administracji rządowej
Sposób powoływania rządu:
Gł.rola w procesie powoływania rządu przypada prezydentowi i sejmowi. Prawo powołania rządu należy do prezydenta,który najpierw desygnuje prezesa RM,a następnie na jego wniosek powołuje członków RM w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia sejmu.Tak powołana RM musi uzyskać w ciągu 14 dni wotum zaufania sejmu. Premier przedstawia expas,w którym prezentuje program działania rządu i zwraca się o udzielenie mu wotum zaufania.Jeśli go nie uzyska,sejm przystępuje do wyłonienia rządu w ciągu 14 dni bezwzględną większością głosów.Do prezydenta należy wówczas tylko wręczenie nominacji członkom rządu i odebranie od nich przysięgi.Może się jednak zdarzyć,że sejm nie zdoła wyłonić nowego rządu.Wtedy prezydent w ciągu kolejnych 14 dni powołuje nowy rząd.W takim wypadku wystarczy już tylko zwykła większość w sejmie,aby uzyskał on wotum zaufania.Gdy jednak i ta próba się nie powiedzie,prezydent skraca kadencję sejmu i zarządza nowe wybory.
Okoliczności ustąpienia całości RM: *w wypadku ukonstytuowania się nowo wybranego sejmu
*rezygnacji członków Rady lub premiera z pełnienia funkcji *nieudzielenia przez sejm wotum zaufania rządowi
*złożenia wniosku o wotum nieufności dla rządu(wniosek co najmniej 46 posłów,wskazujący imiennie nowego kandydata na premiera-konstruktywne wotum nieufności)

Dymisję rządu składa prezes RM na ręce prezydenta.Prezydent w jednym tylko wypadku-rezygnacji prezesa RM-może odmówić przyjęcia decyzji. Odpowiedzialność RM Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna)przed sejmem,który negatywną ocenę jej działalności wyraża w uchwale o wotum nieufności.Odpowiedzialność polityczna może przybrać formę odpowiedzialności solidarnej całego rządu bądź indywidualnej poszczególnych jego członków. Członkowie RM ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trubunałem Stanu za naruszenie Konstytucji RP lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania,a także za popełnienie przestępstwa.Wniosek o pociągnięcie członka RM do odpowiedzialności przed Tryb.Stanu może zgłosić prezydent lub co najmniej 115 posłów,a uchwałę o pociągnięci do takiej odpowiedzialności podejmuje sejm większością 3/5 ustawowej liczby posłów,a więc co najmniej 276 posłów. Zadania RM:
*zapewnienie wykonania ustaw *wydawanie rozporządzeń *kierowanie,koordynowanie i kontrolowanie działalności całej administracji w państwie
*uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem *ochrona interesów skarbu państwa *zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa *sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności i stosunków międzynarodowych.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty