profil

PARLAMENT RADA MINISTRÓW PREZYDENT WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

poleca 85% 377 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeParlament w Polsce jest dwuizbowy. Składa się z Sejmu (460 posłów) i z Senatu (100 senatorów) wybieranych drogą wolnych wyborów odbywających się zgodnie z zasadami powszechności, równości, tajności, bezpośredniości. Parlament, a przede wszystkim Sejm, pełni funkcję ustrojodawczą, ustawodawczą, kreacyjną i kontrolną. wybory do Sejmu i Senatu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej. Zakłada ona wolność wyborów, tzn. umożliwia partiom politycznym i innym organizacjom, a także indywidualnym osobom, wysuwać kandydatury do parlamentu. Jest to jeden z elementów demokratycznego państwa prawnego. Ordynacja ustala zasady wyborów:

• powszechnych, • równych, • tajnych,• bezpośrednich. Zasada powszechności przyznaje obywatelom prawo głosowania, czyli czynne lub bierne prawo wyborcze.czynne prawo wyborcze oznacza możliwość wybierania innych osób przez wszystkich obywateli, którzy ukończyli 18-ty rok życia. Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość kandydowania i bycia wybranym do organów władzy, przyznane jest obywatelom, którzy co najmniej od pięciu lat mieszkają w Polsce i ukończyli dwadzieścia jeden lat. W przypadku wyborów prezydenckich bierne prawo wymaga od kandydatów na ten urząd ukończenia trzydziestego piątego roku życia. Równość wyborcza oznacza, że głos każdego wyborcy jest jednakowo ważny, w myśl zasady: jedna osoba to jeden głos. Tajność wyborów nic pozwala sprawdzać, na kogo dany wyborca oddał glos. Tajność zapewniają zapieczętowane urny i kabiny do głosowania.
bezpośrednie kiedy wyborcy głosują osobiście.

Funkcje parlamentu sejm wyjątkowych senat tylko w wyjątkowych wypadkach łączą się w Zgromadzenie Narodowe. Wspólnie pełnią natomiast funkcje:
ustrojodawcze,• ustawodawcze • kreacyjne • kontrolne
Funkcje parlamentu-Sejm i senat uchwalają ustawy i budżet państwa Sejm kontroluje wykonanie budżetu może także powoływać komisje śledcze a posłowie mogą wystepować do rządu z zapytaniami Sejm uczestniczy w procesie powoływania rządu. ustrojodawcze realizuje prezydent i rządale także parlament decyduje o kształcie ustaw zasadniczej (konstytucji). Ta określa podstawowe przepisy i zasady prawne organizacji państwa, czyli jego ustrój. Ustawodawcze , konstruowane przez ustawodawcę, regulują wiele spraw państwowych. Wyłącznie ustawą mogą być unormowane między innymi takie kwestie, jak ustalenie przychodów i wydatków państwa w skali roku (ustawa budżetowa) kreacyjna. parlament ma uprawnienia do powoływania innych organów państwowych kontrolna przyznane jest mu prawo nadzoru nad władzą wykonawczą W tym zakresie Sejm ma decydujący wpływ na ustalenie składu osobowego rządu, może też spowodować jego odwołanie Uchwalenie ustawy budżetowej-projekt ustawy składa Rada ministrów –ustawa uchwalana jest co roku –jeżeli sejm nie uchwali w terminie ustawy Prezydent może rozwiązać parlament

Prezydent, zadania-sprawując część władzy wykonawczej, ma również pewne uprawnienia z zakresu władzy ustawodawczej i sądowniczej. Do zadań prezydenta należy: •współuczestniczenie w kierowaniu polityką zagraniczną kraju, •czuwanie nad obronnością państwa • powoływanie urzędników na wyznaczone stanowiska •w sytuacjach zagrożenia wprowadzanie stanu wojennego lub wyjątkowego •występowanie z inicjatywą ustawodawczą i stosowanie prawa weta •współudział w powoływaniu premiera i rządu,
• rozwiązywanie parlamentu w przewidzianych prawem sytuacjach, • stosowanie prawa łaski • nadawanie odznaczeń i obywatelstwa polskiego. wybierany jest na okres pięcioletni. Ponownie na urząd ten może być wybrany tylko jeszcze raz. Zgodnie z konstytucją w określonych sytuacjach Sejm jest w stanie odwołać prezydenta przed upływem jego kadencji. Funkcje prezydenta sprawuje wówczas Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu.Konstytucja przyznaje mu uprawnienia o charakterze wykonawczym, ustawodawczym i sądowniczym.


Rada ministrów czyli rząd- jest naczelnym organem wykonawczym RP W jej skład wchodzą: Prezes Rady Ministrów, czyli premier, wicepremierzy, ministrowie, oraz wskazani przez ustawę Przewodniczący Komisji i Komitetów. Rada Ministrów jest organem wieloosobowym i tworzy rząd.
Powoływanie Rady Ministrów odbywa się według określonej procedury zapisanej w Małej Konstytucji. Jeśli w jej wyniku nie uda się wyłonić rządu, Prezydent może rozwiązać Sejm i doprowadzić do nowych wyborów parlamentarnych. Funkcje Rząd podejmuje decyzje dotyczące zarówno polityki wewnętrznej jak i zagranicznej państwa z wyjątkiem tych, które zastrzeżone są do rozpatrzenia przez inne organy władzy • wprowadza w życie ustawy,
•opracowuje budżet (plan przychodów i wydatków państwa),•posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, •utrzymuje stosunki i zawiera umowy z rządami innych państw, •zapewnia bezpieczeństwo państwa •kieruje organami administracji państwowej. Uprawnienia premiera-kieruje pracami rady ministrów –wydaje rozporządzenia- koordynuje i kontroluje pracę członkom Rady ministr –reprezentuje Radę Minist –sprawuje nadzór nad samorządami terytorialnymi –jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej

Wymiar sprawiedliwości jest to specyficzna forma aktywności państwowej polegająca na rozpoznawaniu i rozstrzyganiu sporów prawnych przez podmiot nie uczestniczący w sporze na podstawie prawa i w trybie przewidzianym prawem Struktura sądownicza sąd najwyższy podlega mu apelacyjny –okregowy –rejonowy Zasady wymiaru sprawiedliwości - Zasada jednolitości systemu organów sądowych - zasada niezawisłości sędziów-zasady prawdy obiektywnej i swobodnej oceny dowodów przez sędziego-zasada instancyjnści –zasada udziału ławników w orzekaniu chociaż się do niej nie sprowadza -zasada jawności zasada gwarancji prawa oskarżonego do obrony

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty