profil

Premier i Rada Ministrów

poleca 74% 91 głosów

Rada Ministrów, czyli rząd, jest drugim organem władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej. Jest naczelnym organem administracji państwowej.

Radę Ministrów tworzą: Prezes Rady Ministrów (premier), który jest jej przewodniczącym, wiceprezesi (wicepremierzy), ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów działających jako organy opiniodawczo-doradcze.

Komitetom przewodniczą z reguły wiceministrowie, a w ich skład wchodzą także wskazani ministrowie. Niezwykle ważnymi komitetami działającymi przy Radzie Ministrów są Komitet Społeczny, Komitet Spraw Obrony, Komitet Ekonomiczny oraz Komitet Rozwoju Regionalnego.

Powołanie rządu odbywa się przy wykorzystaniu skomplikowanych procedur. W przypadku niepowodzenia pierwszego etapu możliwe są dwie kolejne próby formowania gabinetu.

Procedura tworzenia rządu RP
I etap:
1. Prezydent RP desygnuje kandydata na premiera spośród zaprezentowanych mu przez większość parlamentarną.
2. Wybrany kandydat przedstawia Prezydentowi skład przyszłej Rady Ministrów.
3. Prezydent powołuje cały skład Rady Ministrów z premierem na czele.
4. Sejm akceptuje rząd, uchwalając wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub odrzuca rząd i nie uchwala wotum zaufania. W takiej sytuacji rozpoczyna się II etap.
II etap:
1. Jeżeli powołanie rządu nie powiedzie się za pierwszym razem, inicjatywę przejmuje Sejm.
2. W ciągu 14 dni Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów i proponowanych przez niego ministrów bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
3. Prezydent powołuje wybrany rząd i odbiera przysięgę od jego członków. W razie niepowodzenia inicjatywy Sejmu następuje przejście do III etapu.
III etap:
1. Inicjatywa na tym etapie wraca do prezydenta, który powołuje premiera.
2. Rząd jest tworzony według identycznej procedury jak w I etapie, z tą różnicą, że do uzyskania wotum zaufania Sejmu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Fiasko powołania rządu z wykorzystaniem wszystkich trzech etapów upoważnia Prezydenta RP do skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów parlamentarnych.

Sejm może zostać odwołany przez prezydenta w wyniku: ustąpienia premiera, nieudzielania rządowi wotum zaufania lub uchwalenia wobec niego wotum nieufności. Zgłoszenie wotum nieufności wobec rządu może nastąpić po zgłoszeniu przez co najmniej 46 posłów, zaś wobec ministra przy poparciu takiego wniosku przez 69 posłów. Premier może ustąpić z zajmowanego stanowiska z własnej inicjatywy lub musi złożyć dymisję w dniu pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu.

Rada Ministrów działa kolegialnie. Zakres jej kompetencji jest dość szeroki i obejmuje kierowanie całością polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa oraz administracji rządowej.

Do zadań Rady Ministrów należy:

  • wykonywanie ustaw,
  • opracowanie projektu budżetu i czuwanie nad jego realizacją,
  • zapewnienie bezpieczeństwa państwa,
  • kierowanie utrzymaniem stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
  • ochrona interesów skarbu państwa,
  • kierowanie całością administracji państwowej, a tym samym sprawowanie nadzoru nad samorządami terytorialnymi,
  • oraz – niezwykle ważne uprawnienie! – prawo wnoszenia projektów ustaw do Sejmu; dzięki temu Rada Ministrów posiada prawo inicjatywy ustawodawczej.

 

Warto pamiętać

Radę Ministrów tworzą Prezes Rady Ministrów (premier), który jest jej przewodniczącym, wiceprezesi (wicepremierzy), ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów działających jako organy opiniodawczo-doradcze. Rada Ministrów działa kolegialnie. Zakres jej kompetencji jest dość szeroki i obejmuje kierowanie całością polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa oraz administracji rządowej.

Pojęcia

- komitety działające przy Radzie Ministrów – organy pomocnicze i opiniodawcze, działające przy Radzie Ministrów
- wotum nieufności (łac. votum – ślubowanie) – procedura stosowana w większości państw demokratycznych, polegająca na złożeniu przez posłów wniosku o braku zaufania do rządu lub określonego ministra; przyjęcie wniosku przez parlament powoduje dymisję organu wymienionego we wniosku; z państw europejskich jedynie w Szwajcarii nie można obalić gabinetu na drodze wotum nieufności; jego odmianą jest konstruktywne wotum nieufności, polegające na złożeniu wobec premiera wniosku o odwołanie z jednoczesnym wskazaniem kandydata na nowego premiera; decyzja parlamentu dotyczy wtedy odwołania i powołania nowego premiera; procedura konstruktywnego wotum stosowana jest między innymi w Niemczech, Hiszpanii, Polsce
- absolutorium rządowe (łac. absolutorium – zwolnienie) – decyzje, najczęściej parlamentu lub innego organu kolegialnego, o udzieleniu pozytywnej oceny z działalności finansowej rządu; w Polsce absolutorium udziela Sejm po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej oraz informacji o zadłużeniu państwa; sejm, po konsultacjach z Najwyższą Izbą Kontroli w ciągu 90 dni podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium; jeżeli rząd nie uzyska absolutorium,musi podać się do dymisji

poleca 43% 19 głosów

Prezes Rady Ministrów

Zakres kompetencji Premiera jest niezwykle rozległy: wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje pracę członków rządu, jest zwierzchnikiem administracji państwowej, kontroluje pracę wojewodów (ma moc ich powoływania i odwoływania), sprawuje również nadzór nad samorządem terytorialnym. Za naruszenie konstytucji lub nadużycia popełnione w trakcie urzędowania premier ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

poleca 14% 15 głosów

Rada Ministrów

Ministrowie kierują działaniami administracji rządowej. Podobnie jak premier, ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu. Za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa odpowiedzialny jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.Minister Spraw Zagranicznych zobowiązany jest do realizacji założeń polityki zagranicznej państwa. Innymi resortami występującymi w rządzie są m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty