profil

Przestrzenne zróżnicowanie hodowli zwierząt w Polsce.

poleca 83% 1558 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zwierzęta hodowlane i główne cele chowu:
• Bydło – mleko, mięso
• Trzoda chlewna – mięso, tłuszcz
• Owce – wełna
• Konie – siła pociągowa
• Kozy – mleko
• Kury – jaja, mięso
• Kaczki i gęsi – mięso, pierze
• Króliki – mięso, futerka
• Lisy, szynszyle, nutrie – futerka

Podstawowym czynnikiem przyrodniczym warunkującym rozwój hodowli w Polsce jest:
- baza paszowa
- produkcja roślinna ( trawa, siano, rośliny pastewne, ziemniaki)

BYDŁO:
• w 1994 roku pogłowie bydła wynosiło 7696 sztuk co stanowi 27% pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce
• najwyższe pogłowie odnotowano w roku 1980 wynosiło ono 12,6 mln.sztuk
• powierzchnia pastwisk wynosi 13% ogólnej powierzchni pastwisk
• zdecydowana większość bydła hodowanego w kraju przypada na gospodarstwa indywidualne(ponad 91%)
• główne rejony hodowli bydła to:
- Karpaty
- Podkarpacie
- północno wschodnia część Mazowsza
- Podlasie
- Kujawy
- południowa Wielkopolska

zróżnicowanie pogłowia bydła:
- najwyższe:
* woj. podlaskie (głównym źródłem utrzymania ludzi jest rolnictwo)
* woj. Małopolskie (mała przeciętna wielkość gospodarstwa)
- najniższe:
* woj. Lubuskie, zachodniopomorskie (znaczny odsetek użytków rolnych w państwowych gospodarstwach)

• takiej strukturze przestrzennej decydują:
- baza paszowa( Karpaty, Podkarpacie, Polska PN- wsch.)
- zapotrzebowanie na mleko i przetwory mleczne w dużych aglomeracjach miejskich (Mazowsze, Podlasie, Kujawy)
- rozwinięty kierunek mięsny hodowli powiązany z licznymi zakładami przetwórstwa spożywczego (Mazowsze, Wielkopolska)
- znaczne rozdrobnienie gospodarstw i duże zasoby siły roboczej (Karpaty, Podkarpacie)

• roczny udój krów wynosi 3215 kg ( kraje UE od 4000-6000kg)

TRZODA CHLEWNA:
• stanowi 68% ogólnego pogłowia zwierząt gospodarskich z czego 86% przypada na gospodarstwa indywidualne
• pogłowie obecnie wynosi 19,5 mln sztuk, polska należy do pierwszej dziesiątki hodowców na świecie
• wystepowanie związane jest z wystepowaniem paszy – kiszonki, ziemniaków
• rejony hodowli

- Wielkopolska
- Kujawy
zróżnicowanie pogłowia świń:
- najwyższe: (obszary o wysokiej kulturze rolnej)
* woj. Wielkopolskie, kujawsko- pomorskie
- najniższe (tereny o znacznym, udziale gór)
* woj. Podkarpacie, małopolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie

popularności trzody chlewnej w Polsce decyduje:
- znaczne spożycie wieprzowiny,
- duży udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów i
- duże walory świń jako zwierząt hodowlanych

CHÓW OWIEC
• chów owiec w Polsce nastawione jest głównie na produkcję wełny i skór, produkcja mleczna i mięsna na dużą skalę rozwinęła się tylko w Karpatach i na Podkarpaciu
• inne rejony hodowli owiec, to:
- Górny Śląsk
- Podlasie
- Wielkopolska
- na Wysoczyźnie Piotrkowskiej

• większa koncentracje chowu owiec obserwuje się na terenach z dużym odsetkiem użytków zielonych
• o takiej strukturze przestrzennej decydują głównie warunki paszowe oraz zapotrzebowanie na wełnę
• najwięcej owiec było w latach 80-90 i wynosiło 4,2 mln. sztuk
• pogłowie owiec stanowi 3% pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce
• obecnie pogłowie owiec maleje, a to za sprawą zmniejszenia się rynku zbytu, wynosi:
- 400tyś sztuk
zróżnicowanie pogłowia owiec:
- najwyższe:
* woj. śląskie, małopolskie
- najniższe:
* woj. Mazowieckie, opolskie

KONIE
• w Polsce głównie są zwierzętami pociągowymi, hodowane są również dla celów sportowych i na mięso
• rejony hodowli:
- Karpaty
- Podkarpacie
- Podlesie
- Polesie
- wschodnia część niziny Mazowieckiej
- wyżyna Małopolska

• pogłowie koni w Polsce jak również w innych krajach systematycznie maleje, głównym tego powodem jest masowy eksport koni na rzeź głównie do Włoch i Francji
• w 1998 roku pogłowie koni wynosiło: 0,6 mln. sztuk co daje 1,0% udziału w światowym pogłowiu
• konie hodowane są głównie w małych gospodarstwach
• zróżnicowanie pogłowia koni
- najwyższe: (do 10 sztuk/ 100ha użytków rolnych)
* woj. Świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie
- najniższe
* woj. Zachodniopomorskie, lubuskie

DROBIARSTWO
• w Polsce drobiarstwo jest stosunkowo młodym działem hodowli
• w chowie drobiu dominujące miejsce zajmują kury
• ilość hodowanych kur przekracza 50 mln.sztuk
• wyraźnie wyodrębniły się dwa kierunki produkcji
- mięsny
- jajczarski
• chów drobiu wykazuje ścisły związek z rozmieszczeniem dużych rynków zbytu – aglomeracji miejskich

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata