profil

Literatura polska. Przegląd wszystkich epok literackich. Najważniejsze zagadnienia z zakresu całej literatury. Najwybitniejsi poeci i ich nieprzeciętna twórczość literacka.

poleca 83% 1105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spis treści

STAROŻYTNOŚĆ

1. Przedstaw gatunki literackie, jakie były używane w starożytności.
2. Na przykładzie dziejów Syzyfa przedstaw pojęcie archetypu.
3. Na przykładzie mitu o Edypie wyjaśnij pojęcie fatum.
4. Omów zasady rządzące dramatem antycznym.

ŚREDNIOWIECZE

5. Uniwersalizm i teocentryzm w literaturze średniowiecza.
6. Wizja człowieka i świata w literaturze średniowiecznej.
7. Wzorzec osobowy rycerz świętego w literaturze średniowiecza.
8. Geneza i artyzm "Bogurodzicy".
9. Postać św. Franciszka i franciszkanizm w kulturze epoki i czasów późniejszych.
10. Śmierć i cierpienie w literaturze średniowiecznej.

ODRODZENIE

11. Wyjaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm i reformacja.
12. Konflikty społeczne w "Krótkiej rozprawie..." Mikołaja Reja.
13. Obywatelska postawa i odpowiedzialność w twórczości J. Kochanowskiego.
14. Tematyka i wymowa "Pieśni..." Kochanowskiego.
15. "Fraszki" Kochanowskiego jako liryczny pamiętnik poety.
16. "Treny" Kochanowskiego jako czyn bólu ojcowskiego i traktat filozoficzny.
17. Ideał człowieka renesansu ujęciu autorów epoki.
18. Wieś polska w sielankach Szymonowica.

BAROK

19. Świat dworski i ziemiański w poezji polskiego baroku.
20.Hasła sprawiedliwości społecznej i moralnego doskonalenia się w twórczości A. Frycza Modrzewskiego.
21. Na przykładzie twórczości J. A. Morsztyna i Daniela Naborowskiego ukaż podział tematów w baroku dworskim.
22. Obraz życia staropolskiego w "Pamiętnikach" J. Ch. Paska.
23. Dwa nurty polskiego baroku - dworski i ziemiański.
24. Barokowa koncepcja poety i poezji.
25. Twórczość Potockiego jako moralisty i satyryka.

OŚWIECENIE

26. Zaprezentuj charakterystyczne dla oświecenie gatunki literackie.
27. Komedia obyczajowa oświecenia.
28. Wyjaśnij pojęcia: racjonalizm, sentymentalizm, empiryzm i sensualizm.
29. Publicystyka Sejmu Wielkiego - Staszic, Kołłątaj i Jezierski.
30. Pierwsza polska powieść nowożytna - "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki".
31. Życie kulturalne w Polsce za panowania Stanisława Augusta.
32. "Monachomachia" Krasickiego jako przykład poemat heroikomicznego.
33. "Powrót posła" Niemcewicza jako komedia polityczna.
34. Krytyka władz społecznych w bajkach i satyrach Ignacego Krasickiego.
35. Funkcje satyry w literaturze oświecenia.

ROMANTYZM

36. "Ballady i romanse" jako manifest polskiego romantyzmu.
37. Kult młodości w romantyzmie
38. Świat nadprzyrodzony i fantastyka w literaturze romantycznej.
39. Wyjaśnij pojęcia: mesjanizm, prometeizm i wallenrodyzm.
40. Etyka i tragizm w poetyckiej powieści "Konrad Wallenrod".
41. Dzieje Jacka Soplicy - koncepcja romantycznego bohatera.
42. "Pan Tadeusz" jako epopeja szlachecka.
43. Kordian jako marzyciel i spiskowiec
44. Wzory miłości w literaturze polskiego romantyzmu.
45. Ewolucja bohatera w "Dziadach" Mickiewicza.
46. "Kordian" Słowackiego jako polemika z III częścią "Dziadów" Adama Mickiewicza.
47. Dramat rodzinny i społeczny hrabiego Henryka w "Nie - boskiej komedii".
48. Romantyczny pejzaż.
49. Krytyka szlachetczyzny w "Grobie Agamemnona" Juliusza Słowackiego.
50. Na czym polega nowatorstwo twórczości Cypriana Kamila Norwida.

POZYTYWIZM

51. Omów pozytywistyczne hasła.
52. Twórczość poetycka Adama Asnyka.
53. Powieść historyczna polskiego pozytywizmu.
54. Ewolucja postawy Kmicica w Potopie" Sienkiewicza.
55. Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista?
56. "Chłopi" Reymonta jako dzieło naturalistyczne i epopeja.
57. Funkcja motywu mogiły powstańczej i mogiły Jana i Cecylii w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.
58. "Nad Niemnem" Orzeszkowej jako pozytywistyczna epopeja.
59. Nowela okresu pozytywizmu: źródła, tematy, bohaterowie i problemy.
60. Obraz wsi w twórczości pisarzy pozytywizmu

MŁODA POLSKA

61. Omów twórczość poetycką J. Kasprowicza.
62. "Wesele" Wyspiańskiego jako dramat sprawy narodowej.
63. Pesymizm i dekadentyzm w twórczości polskich modernistów.
64. Klasycyzm i franciszkanizm poezji Leopolda Staffa.
65. Tatry i góralszczyzna w twórczości autorów Młodej Polsce.
66. Dlaczego G. Zapolska określiła „Moralność Pani Dulskiej” jako "tragifarsę kołtuńską"?

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

67. Awangardy poetyckie w XX-leciu międzywojennym.
68. Poeci i założenia "Skamandra".
69. Wizja "szklanych domów" a rzeczywistość w "Przedwiośniu".
70. Polskie śmieszności i słabości w twórczości Gąbrowicza.
71. Omów główne założenia estetyczne Czystej Formy Witkacego.
72. Poezja Broniewskiego - myśl przewodnia i inspiracje.
73. Problematyka moralna w "Granicy" Nałkowskiej.
74. Bohater Stanisława Żeromskiego w konflikcie ze sobą i światem.
75. Dezintegracja osobowości i formy literackiej w literaturze polskiej po roku 1945 (na wybranym przykładzie).
76. Obozy zagłady w prozie Nałkowskiej i Borowskiego.
77. Dosłowność i metafora w poezji K.K. Baczyńskiego.
78. Twórczość poetycka Czesława Miłosza.
79. "Porażenie wojną" w twórczości Tadeusza Różewicza.


LITERATURA POLSKA

80. Rodzaj i gatunek literacki. Kryteria podziału na rodzaje literackie.
81. Motyw wesela w literaturze polskiej.
82. Komedia i komizm - podaj znane ci przykłady z literatury polskiej i obcej.
83. Poetycka moralistyka Z. Herberta.
84. Drzewo w literaturze polskiej.
85. Romantyzm i klasycyzm jako kluczowe tradycje w dwudziestowiecznej poezji polskiej.
86. Portret emigranta w literaturze polskiej.
87. Tańce polskie w "Panu Tadeuszu", "Weselu" i "Tangu".
88. Kobieta w literaturze polskiej.
89. Sztuka poetycka Gałczyńskiego
90. Co to jest kultura masowa?
91. Młodzież w literaturze polskiej.
92. Dokonaj periodyzacji literatury polskiej od roku 1945 po dzień dzisiejszy.
93. Motywy żydowskie i postacie Żydów w literaturze polskiej.
94. Marzenia o nieśmiertelnej sławie.
95. Obraz mieszczaństwa w literaturze polskiej.
96. Omów podział historii literatury na okresy.
97. Społeczne powinności poezji i poety.
98. Dziecko w literaturze polskiej.
99. Co oznacza termin "literatura ocalająca"? Podaj przykłady.


Całość w załaczniku.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty