profil

Napisz list do gazety, w którym wyjaśniasz, jaką rolę odgrywa konstytucja w państwie i społeczeństwie. Wskaż dwie mocne i dwie słabe strony obecnie obowiązującej w Polsce konstytucji. Uzasadnij swoje opinie. Podaj dwie propozycje zmian zasad us

poleca 84% 1165 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wrocław, 18.02.2009
Szanowna redakcjo,

W moim liście zamierzam wyjaśnić, jaką rolę odgrywa konstytucja w państwie i społeczeństwie. Konstytucja, to akt prawny o najwyższej mocy w państwie. Jest nazywana ustawą zasadniczą. Określa ustrój państwa, podstawy gospodarczo-społeczne, ustala sposób powoływania innych organów państwowych. Aby ją zmienić, należy przestrzegać specjalnego protokołu postępowania, a nad jej przestrzeganiem czuwa zazwyczaj specjalny trybunał.
Obowiązującą w Polsce konstytucją jest Konstytucja z 1997 roku. Rozpisano referendum, w którym ogół społeczeństwa zdecydował, aby weszła ona w życie. Jednak już w 2002 roku w badaniu przeprowadzonym przez CBOS aż 40 % ankietowanych opowiedziała się za wprowadzeniem niewielkich zmian do konstytucji, a 12 % chciałaby zasadniczych zmian („Polacy o konstytucji i likwidacji senatu. Komunikat z badań”. Warszawa, kwiecień 2002r). Dlatego też, moim zdaniem należałoby się zastanowić co jest przyczyną tego trendu. Czy nasz konstytucja ma cechy dobrej konstytucji?
Wg Wiktora Osiatyńskiego, konstytucja „ma jedynie stwarzać mechanizm, który będzie służył możliwie najlepszemu rozwiązywaniu problemów i konfliktów w przyszłości” („Twoja konstytucja”, Warszawa 1997). Tymczasem nasza konstytucja jest szczegółowa i powołuje do życia wiele organów, które moim zdaniem nie powinny być umieszczone w ustawie zasadniczej. Przykładem jest choćby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213), czy Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 208). Poza tym często jedne artykuły wchodzą w kompetencje innych. Przykładem jest głośna ostatnio sprawa kompetencji prezydenta i Rady Ministrów w sferze polityki międzynarodowej. Artykuł 133 przyznaje prezydentowi rolę reprezentanta Rzeczypospolitej w stosunkach międzynarodowych, natomiast artykuł 146 tę rolę przypisuje Radzie Ministrów.
Jednak można również zauważyć mocne strony naszej konstytucji. Ponownie, wg W. Osiatyńskiego „(…)dobra konstytucja (…) [jest] prawem” („Twoja konstytucja”, Warszawa 1997). W naszej ustawie zasadniczej ta myśl realizowana jest pod hasłem „skargi konstytucyjnej” (art. 79). Oznacza to, że każdy obywatel, gdy uważa, że wyrok wydany przez sąd, lub działania władzy są sprzeczne z konstytucją, może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ten jest najważniejszym sądem w Polsce i jego decyzje są niepodważalne. Według mnie jest to bardzo ważny artykuł, gdyż jest on gwarantem naszych praw, które są zapisane w konstytucji. Co więcej, jedną z mocniejszych stron konstytucji jest na pewno jej preambuła (wstęp do konstytucji). Odwołuje się ona zarówno do tradycji religijnych, historycznych, zaznacza wolność każdego obywatela, nobilituje wartości patriotyczne. Oprócz tego jest też odwołanie do przyszłych pokoleń. Taka preambuła chyba w każdym Polaku wzbudza patriotyczne uczucia.
Tak jak większość Polaków i ja mam zdanie, że należy wprowadzić pewne zmiany do naszej konstytucji. Przede wszystkim powinna być zmniejszona liczba posłów i senatorów, co najmniej o połowę. Usprawniłoby to działanie parlamentu, spowodowało, że aby zostać posłem, lub posłanką, trzeba być osobą wybitną. Jednocześnie społeczeństwo uważniej by wybierało, gdyby miało mniej kandydatów. W parlamencie nie byłoby przypadkowych osób, które są tam jedynie dla szumu medialnego lub pieniędzy, lecz tacy ludzie, którzy chcą coś robić dla dobra Polski. Oprócz tego, według mnie, powinien zostać w Polsce wprowadzony system dwupartyjny – taki jak w USA czy Wielkiej Brytanii. Uniemożliwiłoby to wchodzenie do parlamentu małych partii, które są popierane przez mniejszość społeczeństwa. Poza tym rządząca partia nie musiałaby tworzyć koalicji inną partią, lecz wprowadzić swoje programowe reformy, działania, bez przeszkód i konieczności kompromisów. Moim zdaniem usprawniłoby to znacznie politykę państwa i uwolniło ją od partyjnych interesów i kłótni.
Ustawa zasadnicza jest w każdym kraju bardzo ważna. To ona kształtuje ustrój państwa i reguluje wszystkie mechanizmy nim rządzące. Dzięki niej obywatele bez potrzeby zagłębiania się w zawiłe ustawy czy rozporządzenia, znają swoje prawa i obowiązki. Dlatego też bardzo ważne jest, by była to dobra konstytucja, taka, która stanowi o silnym państwie. Obowiązująca konstytucja w Polsce ma swoje wady i zalety i pewnie każdy miałby jakieś propozycje zmian. Jednak najważniejsze jest to, że jest ona konstytucją kraju niepodległego, wolnego i suwerennego.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty