profil

Turystyka.

poleca 85% 357 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TURYSTYKA

Turystyka- działanie ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach lub innych celach, przez nie więcej niż 1 rok bez przerwy, w miejscach znajdujących się poza zwykłym ich otoczeniem.

Rodzaje turystyki:
a)Motywy i cele:
• Wypoczynkowa w tym kwalifikowana (uprawianie sportu i hobby), kulturalna, poznawcza, alternatywna, pielgrzymkowa (religijna0, towarzyska (rodzinna i klubowa), sportowa, związana z gospodarką (podróże w interesach, uczestnictwo w kongresach, w targach i wystawach, motywacyjna), związana z polityką, agroturystyka, handlowa
b)Czas pobytu:
• Krótkoterminowa (w tym weekendowa- 2-3 dni)
• Długoterminowa
c)Miejsce pobytu:
• Krajowa
• Zagraniczna
• Pozaziemska
d)Forma organizacji:
• Indywidualna
• Zbiorowa zorganizowana,
• Zbiorowa niezorganizowana
e)Inne:
• Przyjazdowa- obejmująca przyjazdy turystów z innych krajów
• Wyjazdowa- wyjazdy turystyczne mieszkańców danego kraju do innych krajów
• Międzynarodowa- obejmuje turystykę przyjazdową i wyjazdową
• Narodowa- łączy turystykę wyjazdową z krajową)

Przyczyny rozwoju turystyki światowej:
• Wzrost zamożności społeczeństw
• Wydłużenie czasu wolnego
• Wyższy poziom wykształcenia i rozbudzenie zainteresowań i potrzeb turystycznych
• Poczucie bezpieczeństwa
• Postęp technologiczny w dziedzinie komunikacji (samoloty)
• Postęp marketingu i organizacji usług turystycznych

Czynniki rozwoju turystyki:
• Atrakcyjność turystyczna- walory turystyczne (zespół elementów środowiska nat. Oraz El. pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każdy z osobna- są przedmiotem zainteresowania)
• Zagospodarowanie (baza) turystyczne (infrastruktura turystyczna)- baza noclegowa i gastronomiczna, oferta rozrywkowa
• Dostępność turystyczna (komunikacyjna)
• Bieżąca sytuacja gospodarcza i polityczna kraju goszczącego

Regiony turystyczne- obszary o wysokich walorach turystycznych, na których koncentruje się ruch turystyczny. Koncentrują się one głównie w strefie wybrzeży, szczególnie w krajach o ciepłym klimacie i dużym nasłonecznieniu, na terenach górskich oraz na pojezierzach. Ponadto parki narodowe oraz tereny o dużej ilości zabytków.

Społeczno-gospodarcze znaczenie turystyki:
• Dostarcza wiele miejsc pracy
• Wspomaga rozwój innych działów gospodarki
• Zmusza do powstawania licznych obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturowych
• Stymuluje rozwój innych dziedzin gospodarki- przemysł turystyczny
• Posiada udział w tworzeniu dochodów narodowych

Usługi turystyczne:
• Noclegowe
• Gastronomiczne
• Transportowe
• Towarzyszące

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Komunikacja- obejmuje:
• transport (przemieszczanie osób i ładunków
• łączność (przekazywanie informacji)

Transport:
I niezmechanizowany
II zmechanizowany:
1. lądowy
• rurociągowy
• drogowy:
-samochodowy
-inny
• szynowy:
-kolejowy
-metro
-tramwajowy
• wodny
• powietrzny
• kosmiczny

Czynniki zróżnicowania sieci transportowej:
• różnorodność warunków naturalnych
• czynniki historyczne
• poziom rozwoju gospodarczego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata