profil

Władysłwa Jagiełło - kalendarium wydarzeń.

poleca 86% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem Wojna trzynastoletnia

1. 1253r. (?) – Mendog władca Litwy przyjął chrzest wraz z dworem, by uniknąć najazdów krzyżaków, ale przed śmiercią powrócił do dawnych praktyk pogańskich.
2. 1315 – 1341r. – Giedymin – zjednoczył państwo Litewskie.
3. 1342r. – Ludwik Węgierski królem Węgier.
4. 1370r. – Ludwik Węgierski królem Polski.
5. 1374r. – przywilej koszycki .
6. 1382r. – śmierć Ludwika Węgierskiego.
7. 1382 – 1384r. – okres bezkrólewia w Polsce.
8. 16.10. 1384r. – Koronacja Jadwigi na króla Polski.
9. 14.07. 1385r. – unia w Krewnie (Unia realna) – ślub Jadwigi z Jagiełłą. Władysław: koronacja, chrzest, zobowiązał się schrystianizować Litwę i przyłączyć ją do Polski, odzyskać utracone ziemie przez Polskę, oddać jeńców polski będących na Litwie, zapłacić odszkodowanie Habsburgom za zerwanie zaręczyn Jadwigi ( 200 tyś. florenów).
10. 1385r. – chrzest Litwy ze strony Polskie (uchronili się od zwierzchności Krzyżaków).
11. 1387r. – misja chrystianizacyjna na Litwie, mianowanie biskupa wileńskiego Andrzeja Jastrzębca.
12. 1398r. – Witold oddaje Żmudź Krzyżakom.
13. 1401r. – unia (personalna) między braćmi – polsko – litewska(Wilno i Radom), Polska i Litwa to dwa oddzielne państwa, Witold – walka przeciwka krzyżakom.
14. 1404r. – wielki książę litewski Witold zawarł z Krzyżakami umowę – odstąpił Żmudź za cenę spokoju na granicy w czasie podoju ziem ruskich.
15. 1409r. – powstanie antykrzyżackie na Żmudzi – przyczyna wojny. Polskie poselstwo w Malborku, powiadomili wielkiego mistrza zakony Ulricha von Jungingena, że atak na Litwę został odebrany jako casus belli ( przyczyna wojny). Zakon dał się sprowokować i wypowiedział wojnę Polsce .
16. 1410r. – Zygmunt Luksemburski zawarł przymierze z Krzyżakami, ale później zawarł ugodę z Jagiełłą w zamian za pożyczkę.
17. 15.07. 1410r. – bitwa p[od Grunwaldem – kilkutysięczna przewaga liczebna wojsk Polskich i jego znakomite dowodzenie przesądziły o losach bitwy.
18. 1410r. – oblężenia Malborka – Jagiełło musiał zrezygnować, po wycofaniu się wojsk litewskich oraz niechęci rycerzy polskich.
19. 1410r. – bitwa pod Koronowem – zwycięstwo Jagiełły.
20. 01.02.1411r. – I pokój w Toruniu – Polska odzyskała z. dobrzyńską, Litwa uzyskała Żmudź (tylko do czasu śmierci Witolda i W. Jagiełły).
21. 1413r. – unia polsko – litewska w HORODLE – potwierdzenie I i II unii, przywileje takie same dla szlachty litewskiej i polskiej, unormowanie stosunków wojskowych.
22. 1414r. – 1422r. – wojna głodowa – obie strony niszczyły plony i zasiewy.
23. 1422r. – pokój melneński - Na jego mocy Litwa otrzymała wieczystą rezygnację zakonu ze Żmudzi oraz dostęp do Bałtyku w rejonie Połągi, a Polska odzyskała Nieszawę, Orłowo i Murzynowo, jednocześnie ponownie rezygnując z ziem Pomorza Gdańskiego oraz ziemi chełmińskiej.
24. 1431 – 1335r. – wojna Polsko – krzyżacka.
25. 1432r. – interwencja Krzyżaków popierających Świdrygiełłę na Litwie w czasie wojny domowej.
26. 01.05. 1434r. – śmierć Władysława Jagiełły
27. 1434r. - koronacja Władysława – syna Jagiełły na króla Polski
28. 1435r. – bitwa pod Wiłkomierzem ( Bitwa pod świętą rzeką), atak na Kujawy, odwet – wyprawa Polaków na Pomorze.
29. 1435r. – pokój wieczysty w Brzescy Kujawskim – po śmierci Jagiełły, Litwa straciła Żmudź.
30. 1440r. – koronacja Władysława na króla Węgier – unia personalna
31. 1440r. – mieszkańcy ziem krzyżackich utworzyli konfederację ziem i miast państwa krzyżackiego – Związek Pruski, na czele organizacja stała Tajna Rada, której przewodniczył Jan Bażyński
32. 1443r. – krucjata przeciwko Turkom
33. 1444r. – rozejm na dziesięć lat w Szegedynie – Turcy odstąpili Węgrom Wołoszczyznę i mieli zapłacić odszkodowanie
34. 10.11.1444r. – bitwa pod Warną – oddziałami polsko-węgierskimi oraz innymi wojskami koalicji antytureckiej pod dowództwem króla polskiego i węgierskiego Władysława Warneńczyka i wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hunyadyego, a wojskami tureckimi pod dowództwem sułtana Murada II.
35. 1444 – 1447r. – okres bezkrólewia (INTERREGNUM) – Kazimierz nie chciał przyjąć korony.
36. 1447r. – Kazimierz zgodził się na przyjęcie korony za cenę uznania Polski i Litwy za odrębne państwa, połączone ze sobą wyłącznie unia personalną - układ w Sieradzu.
37. 1453r. – dekret wydany przez Cesarza Rzeszy Niemieckiej zakazujący działaniu Związku Pruskiego
38. 1454r. – Krzyżacy sprzedali Nową Marchię margrabiemu Brandenburgi
39. 1454r. – ZP zdecydował się działac otwarcie i wypowiedział posłuszeństwo Zakonowi – Jan Bazyński udał się do Krakowa z prośbą o INKORPORACJĘ państwa zakonnego do korony.
40. 1455r. – papież wyklął z społeczności chrześcijańskiej wszystkich buntujących się przeciw krzyżakom
41. 1454 – 1466r. – wojna trzynastoletnia
42. 18.09. 1454r. – bitwa pod Chojnicami – zakon pokonał wielkopolskie pospolite ruszenie, oblężenie Malborka
43. 1457r. – czeska załoga oddała polakom Malbork w zamian za zaległy żołd
44. 1462r. – bitwa nad jeziorem Żarnowieckim pod powództwem Piotra Dumina znakomite zwycięstwo, zajęli znaczną cześć Prus.
45. 1466r. – II pokój Toruński – Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, z. chełmińską, Malbork, Elbląg, biskupstwo warmińskie, a państwo krzyżackie, Prusy Zakonne stały się lennem Polski

46. 1360r. – bitwa pod Adrianopolem, Turcy dowodzeni przez sułtana Murada I zdobywają tereny zamieszkujące przez Serbii i Bułgarii
47. 1389r. – bitwa na Kosowym Polu – Turcy pokonali sprzymierzonych Serbów, Bośniaków i Bułgarów.
48. 1396r. – bitwa pod Nikopolis - pomiędzy wojskami chrześcijańskimi dowodzonymi przez króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego a armią turecką pod wodzą sułtana Bajazyda I. Starcie zakończyło się całkowitym zwycięstwem Turków i zakończyło krucjatę antyturecką.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty