profil

Organizacje międzynarodowe

poleca 80% 887 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WYBRANE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
DZIAŁAJĄCE POD PATRONATEM
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

FUNDUSZ ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ POMOCY DZIECIOM UNICEF powołano do istnienia w dniu 11 grudnia 1946 roku, jako organizację mającą doraźnie wspierać dzieci w krajach zniszczonych przez II wojnę światową. Inicjatorem powstania UNICEF był dr Ludwik Rajchman, polski lekarz bakteriolog i higienista, który został pierwszym przewodniczącym tej organizacji. W 1953 roku UNICEF uzyskał status stałej agendy systemu Narodów Zjednoczonych, której działalność dedykowana jest dzieciom.
Od tego czasu Fundusz obok działań pomocowych na rzecz dzieci - ofiar wojen, klęsk żywiołowych i katastrof, realizuje przede wszystkim długofalowe programy skierowane na poprawę sytuacji dzieci w krajach rozwijających się. W ponad 160 krajach świata pracownicy i wolontariusze UNICEF troszczą się o zdrowie i wykształcenie dzieci. UNICEF domaga się respektowania praw wszystkich dzieci, mobilizując światową społeczność wokół takich problemów jak przemoc w rodzinie, adopcja, praca dzieci, wykorzystywanie seksualne.
Główna siedziba Funduszu mieści się w Nowym Jorku. Tam też znajduje się Biuro Dyrektora Generalnego UNICEF, który stoi na czele Rady Wykonawczej. Głównym zadaniem Rady jest opracowanie strategii działań oraz podejmowanie decyzji o sposobie ich wykonania.
Na świecie UNICEF realizuje swoje programy za pośrednictwem Biur Regionalnych znajdujących się w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, Europie. W 37 krajach uprzemysłowionych jego bezpośrednimi przedstawicielami są Komitety Narodowe.
Partnerami w działaniach UNICEF są rządy, agencje międzynarodowe, agendy ONZ, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje i osoby, które jednoczy dobro dziecka. Swój czas i pieniądze na promocję przeznaczają również Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF - znani i cieszący się sympatią międzynarodowej opinii publicznej aktorzy, politycy, przedstawiciele świata nauki.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

UNICEF
 został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych mandatem rzecznika ochrony praw dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb, by tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci,
 kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci,
 utrzymuje, że przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi imperatywami, które stanowią integralną część rozwoju ludzkości,
 mobilizuje wolę polityczną oraz środki materialne, by pomóc krajom, zwłaszcza krajom rozwijającym się, w opracowywaniu odpowiedniej polityki oraz ustalaniu konkretnych form pomocy dzieciom oraz ich rodzinom,
 jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom najbardziej poszkodowanym - ofiarom wojny, katastrof, nędzy, przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom niepełnosprawnym,
 reaguje w krytycznych sytuacjach, chroniąc prawa dzieci,
 stwarza ośrodki natychmiastowej interwencji (we współpracy z ONZ oraz organizacjami humanitarnymi), by wspomóc cierpiące dzieci oraz tych, którzy tę pomoc zapewnią,
 jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji; priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji,
 poprzez realizowane programy krajowe promuje równe prawa dziewczynek i kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w politycznym, socjalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności,
 współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości, mając na uwadze cele przyjęte przez światową społeczność oraz realizację wizji pokoju oraz społecznego postępu zawartą w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Polski Komitet UNICEF powstał w 1962 roku, jako pierwszy Komitet Narodowy we wschodniej części Europy. Jego twórcą i wieloletnim prezesem był profesor medycyny Bogusław Kożusznik. Z jego inicjatywy powstała tzw. "pomoc zwrotna" dla dzieci polskich, dzięki której kupowano przez wiele lat wyposażenie dla ośrodków zdrowia, sprowadzano surowce do produkcji artykułów dla dzieci, wybudowano zakład produkcyjny soków dla dzieci w Rzeszowie. W 1979 roku Polski Komitet UNICEF aktywnie uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Roku Dziecka. Z jego inicjatywy powstał Krajowy Komitet Dziecka oraz Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Dzięki staraniom PK UNICEF w okresie stanu wojennego Komitety Narodowe UNICEF z Europy zachodniej przekazywały polskim dzieciom pomoc solidarnościową w postaci lekarstw, odzieży, odżywek.
Od 1989 roku Polski Komitet UNICEF jest niezależnym stowarzyszeniem pozarządowym, które ma wyłączne prawo reprezentowania UNICEF na terenie Polski. Jego głównym celem, podobnie jak innych Komitetów Narodowych, jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzenie funduszy na działalność UNICEF w krajach rozwijających się. Partnerami PK UNICEF są instytucje państwowe, władze samorządowe, parlament, organizacje pozarządowe, uczelnie.
Polski Komitet UNICEF w swej codziennej pracy kieruje się zapisami Konwencji o Prawach Dziecka. Domaga się koordynacji działań podejmowanych na rzecz dzieci oraz opracowania przez rząd Krajowego Planu Działań, który winien zabezpieczać interesy dziecka w okresie transformacji. Upowszechnia zapisy Konwencji o Prawach Dziecka w szerokich kręgach społeczeństwa: wśród nauczycieli, rodziców, przedstawicieli prawa, a także wśród dzieci i młodzieży. Komitet przygotowuje szkolenia, konkursy, publikacje, ulotki i plakaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, środkami masowego przekazu oraz organizacjami pozarządowymi.
Ważnym partnerem PK UNICEF w upowszechnianiu i realizacji praw dziecka w Polsce są szkoły imienia UNICEF, które wychowują swych uczniów w duchu zrozumienia i solidarności z dziećmi innych krajów i kultur oraz aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności. Od 1994 roku prowadzona jest kampania edukacyjna dla szkół w całej Polsce "Jeden, wspólny świat", która przybliża polskim dzieciom problemy ich rówieśników w innych krajach oraz zachęca do aktywnej postawy wobec wyzwań współczesnego świata.
Dzięki ścisłej współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym co roku organizowane są analizy dotyczące różnych dziedzin życia dzieci w Polsce. Wyniki tych badań oraz raporty dotyczące sytuacji dzieci w Polsce i na świecie prezentowane są szerokiej opinii publicznej. Polski Komitet UNICEF inicjuje i wspiera wydawanie publikacji dotyczących sytuacji dzieci w Polsce.
Od 1992 roku Polski Komitet UNICEF włączył się aktywnie do światowej kampanii promującej karmienie piersią oraz do realizacji idei WHO/UNICEF Szpital Przyjazny Dziecku. Ich celem jest tworzenie warunków sprzyjających rozpoczęciu karmienia piersią w szpitalu, przeciwdziałania agresywnej reklamie odżywek dla niemowląt. PK UNICEF wydaje plakaty, broszury i ulotki zachęcające do karmienia niemowląt wyłącznie piersią do szóstego miesiąca życia.
Od szeregu lat Polski Komitet UNICEF prowadzi kampanię „Z otwartym sercem”, której celem jest gromadzenie funduszy na realizację programów pomocy dzieciom na całym świecie. PK UNICEF organizuje aukcje, koncerty, imprezy charytatywne, kampanie wysyłkowe. Dzięki tej akcji setki dzieci niepełnosprawnych w Polsce i na świecie otrzymały pomoc. W czasie powodzi 1997 roku PK UNICEF organizował wsparcie dla ofiar kataklizmu - wiele szkół otrzymało pomoce szkolne, szpitalom przekazano antybiotyki, materiały opatrunkowe i higieniczne, szczepionki przeciwtężcowe.
Polski Komitet UNICEF popiera wszelkie formy aktywności twórczej dziecka organizuje konkursy plastyczne i literackie, patronuje Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka, koncertom z udziałem młodych wykonawców. Zachęca stacje telewizyjne i radiowe, by w drugą niedzielę grudnia, podczas Światowego Dnia Dziecka w Środkach Masowego Przekazu udostępniały one swą antenę młodym ludziom, realizując ich prawo do uczestnictwa i wypowiedzi, do prezentacji własnych opinii i sadów; patronuje wielu inicjatywom, których celem jest doraźna bądź długofalowa pomoc dzieciom w Polsce.
Działania PK UNICEF na rzecz Dzieci wspierają wolontariusze - nauczyciele, studenci, uczniowie, a także Ambasadorowie Dobrej Woli.


UNESCO
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW OŚWIATY, NAUKI I KULTURY (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Jest wyspecjalizowaną organizacją ONZ. Została założona w 1946 roku. Siedzibą jest Paryż.
Głównym celem tej organizacji jest zacieśnianie współpracy państw w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, a także wzbudzanie szacunku dla sprawiedliwości i praw człowieka.
W większości państw członkowskich istnieją narodowe komitety UNESCO, jednak w połowie lat 80-tych klika państw, w tym USA i Wielka Brytania, wystąpiło z organizacji z powodu zatargów związanych ze sposobem finansowania działań UNESCO.


Polski Komitet Narodowy UNESCO-MAB powołany został przez Polską Akademię Nauk w 1970 roku w ramach Komitetu Naukowego przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", do realizacji w Polsce programu UNESCO-MAB (Człowiek i Biosfera). Jest to międzynarodowy program badań interdyscyplinarnych, tworzących podstawy naukowe do racjonalnego użytkowania i ochrony zasobów biosfery w zgodzie z interesami człowieka.
Komitet organizuje konferencje krajowe i międzynarodowe, szkolenia, sympozja; prowadzi działalność wydawniczą, przygotowuje opinie i ekspertyzy o sytuacji środowiska w Polsce. Komitet MAB wystąpił z inicjatywą i doprowadził do nadania statusu "Rezerwat Biosfery MAB" siedmiu polskim obszarom chronionym (6 parków narodowych i jeden park krajobrazowy). Trzy z tych obszarów (Karkonosze, Bieszczady, Tatry) stały się jednymi z pierwszych transgranicznych Rezerwatów Biosfery.
Komitet prowadzi ścisłą współpracę z dyrekcjami Polskich Rezerwatów Biosfery, współdziała z Krajowym Zarządem Parków Narodowych, Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Polskim Biurem do spraw Konwencji o Bioróżnorodności i Centrum Komputerowym Uniwersytetu Warszawskiego oraz komitetami PAN.


FAO
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW WYŻYWIENIA I ROLNICTWA (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Jest to organizacja wyspecjalizowana ONZ, założona w 1945 roku, koordynująca działania w celu poprawy wykorzystania produkcji żywności i drewna oraz mająca na uwadze wzrost światowego poziomu wyżywienia ludności.
Działa na rzecz modernizacji produkcji żywnościowej, zwalczania głodu, podnoszenia poziomu rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w skali światowej. Prowadzi badania i opracowuje informacje na temat rolnictwa i żywności.
FAO koncentruje swoje zadania przede wszystkim na inwestowaniu w rolnictwo oraz rozdzielaniu i dostarczaniu żywności w nagłych wypadkach, np. po kataklizmach.
Do organizacji należy 175 państw, w tym kraje Unii Europejskiej, a także Polska.
Siedzibą główną FAO jest Rzym.


MOP
MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY (ang. International Labour Organization, ILO)
Jest organizacją, której cel nadrzędny to dążenie do poprawy szeroko pojętych warunków pracy i zabezpieczeń społecznych pracowników.
Została założona w 1919 roku jako organizacja autonomiczna związana z Ligą Narodów. Po II wojnie światowej była przekształcona w wyspecjalizowaną organizację ONZ. Siedziba MOP jest w Szwajcarii w Genewie.
Głównym organem MOP-u jest Konferencja Ogólna złożona z delegatów rządów krajów członkowskich, związków zawodowych i związków pracodawców.
W 1969 roku za swoją działalność MOP została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.
Organizacja zrzesza 174 państwa członkowskie, w tym Polskę.


WHO
ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (ang. World Health Organisation)
Jest wyspecjalizowaną organizacją międzynarodową ONZ zajmująca się międzynarodową współpracą w zakresie ochrony zdrowia.
Głównym jej celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym, zwalczanie ich, koordynacja metod leczenia, rozwój badań naukowych. Jednym z sukcesów WHO było zlikwidowanie ospy prawdziwej. Zajmuje się także sprawami AIDS i raka.
Została założona w 1946 roku, a rozpoczęła działalność dwa lata później. Siedzibą organizacji jest Genewa (Szwajcaria). W WHO pracuje kilka tysięcy osób.
Polska jest członkiem WHO pośród 190 innych państw.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 9 minut