profil

Reported Speech - questions and imperatives – mowa zależna – pytania i tryb rozkazujący

poleca 85% 476 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata T.
Klasa: IIa Technikum Zawodowego - Technik Informatyk
Data: 23 marca 2010
Czas realizacji: 45 min

Ogólny cel nauczania języka angielskiego w IV etapie edukacyjnym (wariant A):
- osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym, zapewniającym swobodne porozumiewanie się w kraju nauczanego języka lub w kontaktach z dość wymagającymi użytkownikami, a także w przyszłej nauce i pracy
- przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Cele lekcji:
Cel główny: Uczeń:
- stosuje zasady tworzenia mowy zależnej w pytaniach i trybie rozkazującym.
Cele operacyjne: Uczeń:
- poprawnie stosuje zasadę mowy zależnej i następstwa czasów w pytaniach i przeczeniach,
- swobodnie rozmawia na temat fotografii, nawiązuje do własnych doświadczeń życiowych,
- weryfikuje informacje na podstawie usłyszanego i przeczytanego tekstu,
- odgaduje znaczenie słów na podstawie kontekstu i uzupełnia luki w tekście,
- porządkuje zdania zgodnie z wysłuchanym nagraniem,
- rozumie ogólny sens tekstu słuchanego i czytanego,
- rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka,
-formułuje krótkie, spójne i płynne wypowiedzi z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przyszłości i przeszłości,
- właściwie reaguje na wypowiedź i pytania rozmówcy,
- wyszukuje żądane informacje lub szczegóły z tekstu,
- rozumie polecenia nauczyciela i stosuje się do nich,
- prawidłowo stosuje zasady ortografii i podstawy interpunkcji,
- współpracuje w grupie, przestrzega zasad pracy w grupie,
- dokonuje samooceny swojej pracy na lekcji i wypowiedzi ustnej.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody pracy: słowna (Communicative Approach Method),
praca z tekstem (Grammar Translation Method),
poszukująca (Suggestopedia Method),
problemowa (The Silent Method),
praktycznego działania (Total Phisical Response Method)


Środki dydaktyczne:
Podręcznik: S. McKinlay, B. Hastings, M. Cichmińska, Matura Success Intermediate, wyd. Pearson Longman
Zeszyt ćwiczeń do podręcznika
Płyta CD


Przebieg lekcji: Tabela w załączniku.

WPROWADZENIE: (5 min)
1. Przywitanie klasy
2. Sprawdzenie obecności
3. Odpytanie wybranego ucznia z poprzedniej lekcji
a) Nauczyciel podsumowuje wypowiedź ucznia, ocenia ją
b) Uczeń dokonuje samooceny

PODSUMOWANIE: (3 min)
Uczeń:
1.Wyjaśnia, co było celem lekcji
2.Podaje zasady stosowania mowy zależnej w pytaniach i trybie rozkazującym
3.Dokonuje samooceny pracy na lekcji
Nauczyciel:
1.Dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty