profil

Bezrobocie

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bezrobocie - to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia.

Bezrobotny - to osoba nie pobierająca nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, ze osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej.

Zasoby pracy – to wszystkie osoby w wieku produkcyjnym które pracują oraz bezrobotni w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia – to stosunek liczby bezrobotnych do zasobów pracy wyrażony w procentach.

Stopa bezrobocia = (liczb.bezrob/zasoby pracy) * 100%

Skutki bezrobocia – mniejsze wpływy do budżetu / większe wydatki państwa / zahamowanie wzrostu gospodarczego / zubożenie społeczeństwa / niezadowolenie społeczne / jedynym pozytywem jest wzrost poszanowania pracy.

Rodzaje bezrobocia:
Bezrobocie strukturalne – wynika ono z niedopasowania kwalifikacji pracowników do nowej technologii i braku kompetencji, trudności w dostosowaniu się do zmian systemu produkcyjnego.
Bezrobocie koniunkturalne – powstaje w wyniku spadku popytu, zmniejszenia produkcji oraz redukcji zatrudnienia.
Bezrobocie technologiczne – wynika ze zmiany techniki, technologii, oraz z zastąpienia pracy żywej pracą maszyn.
Bezrobocie długotrwałe (chroniczne) – trwa znacznie dłużej niż 12 miesięcy. Spowodowane jest podobnymi przyczynami co bezrobocie długookresowe.
Bezrobocie frykcyjne – osoby wchodzące na rynek pracy lub zmieniające pracę, nie ma istotnego wpływu na poziom bezrobocia.
Bezrobocie sezonowe – wynika z sezonowości pracy.
Bezrobocie ukryte, utajone – wynika ono z przerostu zatrudnienia (gospodarka centralnie planowana).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta