profil

Omów wpływ problemów ekonomicznych współczesnego świata na budowanie międzynarodowego ładu. Uwzględnij różne aspekty, przedstaw 3 twoim zdaniem najskuteczniejsze sposoby ich rozwiązania.

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-20
poleca 85% 253 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Problemy współczesnego świata w tym problemy ekonomiczne odgrywają ważna rolę w życiu wszystkich społeczeństw. Prowadzą do zahamowania ich rozwoju. Mogą to być, np. dysproporcje w rozwoju ekonomicznym pomiędzy krajami, bezrobocie, inflacja, czy kryzys finansowy. Należy znaleźć jak najskuteczniejsze formy ich zwalczania.

Jednym z najważniejszych zagadnień są dysproporcje w rozwoju gospodarczym. Powszechny stał się podział na tzw. Bogatą Północ i Biedne Południe, czyli kraje Trzeciego Świata (Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej). Jest to oczywiście podział umowny, nieodpowiadający położeniu geograficznemu tych krajów. Miernikiem pozycji gospodarczej państwa jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszkańca. Wyrazem zamożności jest także stan zamożności jego obywateli. W krajach słabo rozwiniętych poziom PKB jest bardzo niski, a jego mieszkańcy często żyją na granicy ubóstwa. W większości są to państwa postkolonialne, w których rządzi skorumpowana władza blokująca wszelkie formy modernizacji. Stąd ich niski rozwój cywilizacyjny i ekonomiczny. Obecnie różnice pomiędzy Południem a Północą stale się pogłębiają.

Innym problem nękającym świat jest bezrobocie. Występuje ono zarówno w biednych jak i bogatych społeczeństwach, jednak zasadniczo różni się. Przyczyną bezrobocia w krajach rozwiniętych są zmiany w technologii produkcji, czyli postępująca automatyzacja. Zmniejsza to liczbę osób zatrudnionych w danym procesie produkcyjnym, komputery i roboty zastępują pracę ludzi. Jednak państwo poprzez ochronę socjalną zapewnia im godne warunki do życia. Natomiast w państwach biednych jest to związane z wysokim przyrostem naturalnym i nikłym rozwojem gospodarczym (pociąga to za sobą deficyt miejsc pracy) oraz brakiem kwalifikacji robotników. Bezrobotni nie mogą liczyć na takie zabezpieczenia, jak ci w państwach bogatych.

Inflacja to spadek wartości pieniądza. Ceny idą w górę, aby wyrównać istniejącą przepaść między produktem o tej samej jakości, a ceną która już jej nie odzwierciedla. Jest to zjawisko niekorzystne dla gospodarki. Powoduje upadek przedsiębiorstw, osłabia także skłonność do oszczędzania, gdyż pieniądze szybko tracą wartość, więc konsumenci wolą kupować towary. Może nawet doprowadzić do sytuacji, kiedy państwo musi zamrozić ceny i wprowadzić redystrybucję dóbr.

Ogólnoświatowy kryzys finansowy, jaki dotknął kraje w 2007 r. rozpoczął się od zapaści na rynku pożyczek hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Dotknął też producentów samochodowych, wobec czego największe koncerny zaczęły zwalniać pracowników. Następnie spowodował spadek konsumpcji przez zadłużenie społeczeństwa i rosnące bezrobocie. Pesymistyczne informacje i przewidywania doprowadziły do spadku cen akcji na giełdach. Kryzys pociągnął za sobą zahamowanie rozwoju gospodarczego.

Państwa muszę podejmować odpowiednie działania, by zapobiegać negatywnym skutkom wymienionych problemów gospodarczych. Szansą na zminimalizowanie kontrastów pomiędzy bogatymi a biednymi może być rozwinięcie wzajemnej wymiany handlowej. Inne działanie to szkolenie wyspecjalizowanej kadry, która będzie potrafiła stosować nowoczesne technologie. Ważna jest także pomoc z zewnątrz mająca na celu rozwijanie słabych gospodarek. Do rozwiązań należy też zaliczyć współpracę międzynarodową w ramach różnych organizacji, jak np. UE, EFTA, OECD oraz interwencjonizm państwowy w nieprzynoszących zysków gałęziach gospodarki.

Wpływ problemów ekonomicznych na budowanie międzynarodowego ładu jest ogromny. Wymienione przeze mnie przykłady są przyczyną napięć społecznych. Niezadowoleni z niskich płac i bezrobotni organizują strajki destabilizując porządek społeczny. Ubóstwo powoduje, że mieszkańcy biednych krajów emigrują w poszukiwaniu pracy. Nadmierna migracja przyczynia się do narastania konfliktów społecznych – rodzi się niechęć wobec przybyszów, którzy zabierają miejsca pracy, wzrasta przestępczość. Pośrednią przyczyną terroryzmu są także trudności ekonomiczne. Należy więc podejmować wszelkie możliwe działania, by łagodzić skutki wspomnianych problemów.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata