profil

Globalizacja- nieszczęście czy nadzieja świata?

poleca 82% 853 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Globalizacja- nieszczęście czy nadzieja świata? Przedstaw swoją opinię o zjawisku globalizacji we współczesnym świecie. Uwzględnij stanowiska różnych stron sporu wokół globalizacji.Globalizacja jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia: ekonomiczną, społeczną, polityczną, kulturową. Zjawisko to budzi sporne stanowiska. I chociaż przyznaję pewną słuszność antyglobalistom, to jednak postaram się udowodnić, iż globalizacja może być zjawiskiem pozytywnym, niosącym nadzieje dla współczesnego świata.
Globalizacja gospodarki polega na wzroście międzynarodowej wymiany gospodarczej i umiędzynarodowieniu produkcji, ale też prowadzi do współzależności między państwami. Już w roku 1929 krach giełdowy na Wall Street miał swoje odbicie w innych stronach świata. Obecnie te zależności i więzi są jeszcze bardziej skomplikowane i np. spadek produkcji ropy w Iraku decyduje o podwyżce cen w Islandii.

Powszechnie pojęcie globalizacji kojarzy się z działalnością wielu organizacji międzynarodowych m.in. Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jednym z podstawowych celów Banku Światowego i MFW jest udzielanie pomocy finansowej państwom rozwijającym się i krajom Trzeciego Świata. W ostatnich latach działalność tych dwóch instytucji jest coraz częściej krytykowana za wymuszanie na rządach państw przeprowadzania reform, których koszty obciążają społeczeństwo tych krajów. Mimo wszystko ogólny wskaźnik ubóstwa w krajach rozwijających się spadł z 29% (1990r) do 23%(1998). Problemem nadal pozostają pogłębiające się różnice między bogatą Północą a biednym Południem (spowodowane między innymi postępem naukowo-technicznym); czy wzrost zjawisk patologicznych w gospodarce i finansach(np. korupcja, „pranie brudnych pieniędzy”, nielegalny handel międzynarodowy na ogromną skalę).
W ostatnich latach największy wpływ na światową gospodarkę mają ponadnarodowe korporacje. Na ich rozwój ma wpływ upowszechnianie się wspólnego modelu gospodarczego, światowego systemu walutowego. Wzrasta liczba fuzji, łączących największe korporacje oraz przejęć mniejszych organizacji przez większe. Jednak powstawanie gigantycznych organizacji międzynarodowych stanowi poważne zagrożenie dla konkurencyjności gospodarki światowej. Wielkie korporacje inwestują tam, gdzie siła robocza jest najtańsza tym samym pozbawiają pracy wielu ludzi w innych krajach, powodują też eksploatacje krajów biednych.

Zjawisko globalizacji zmusza producentów do większej elastyczności, konkurencyjności, na czym korzystają konsumenci. Z drugiej strony otwartość gospodarek niektórych państw naraża je na ryzyko niestabilności spowodowanej nagłymi decyzjami inwestorów zagranicznych, wycofujących swój kapitał.
Proces globalizacji wiąże się również z centralizacją podejmowania ważnych decyzji w ponadnarodowych instytucjach jak ONZ, WTO. Antyglobaliści wiążą to zjawisko z umacnianiem się hegemonii Stanów Zjednoczonych, które dominują w wielu dziedzinach. Większość ponadnarodowych organizacji ma swoje siedziby właśnie w USA. W efekcie zostają ograniczone demokratyczne procedury podejmowania decyzji przez społeczność międzynarodową.
Integracja rządów państw ma jednak wiele pozytywnych aspektów. Znacznie może ograniczyć ilość konfliktów zbrojnych. Nieporozumienia są rozwiązywane w drodze negocjacji, z pomocą mediatorów. Organizacje pozarządowe takie jak Amnesty International, Human Rights Watch mają zasięg ogólnoświatowy i coraz większy wpływ na organizacje międzynarodowe. Dzięki temu skuteczniej można rozwiązywać problemy łamania praw człowieka na świecie, czy działać na rzecz środowiska naturalnego.

Globalizację zauważamy również w sferze kulturowej. Znoszone są bariery między narodami. Znaczny wpływ na to ma rozwój globalnej, natychmiastowej komunikacji. Mass media przenoszą wzory kulturowe, a sprzyja temu również rozwój turystyki i łatwość nawiązywania międzykulturowych kontaktów osobistych. Obywatele różnych państw kupują te same produkty techniczne, konsumpcyjne, oglądają te same filmy, utożsamiają się w międzynarodową grupą społeczną. Rynek stał się nośnikiem nowej kultury. Oprócz zalet ma to również negatywne skutki. Dominuje ekspansja kultury państw zachodnich, a społeczności lokalne nie zawsze maja wystarczająca czasu, aby na to zareagować. Globalizacja może zniszczyć dotychczasowy dorobek narzucając nowe wzorce. Panuje powszechne przekonanie o ich uniwersalizmie, a jednak pozostają one niejednokrotnie w konflikcie z systemem religijnym lub społecznym wielu państw Orientu. Te fundamentalne różnice kulturowe mogą być przyczyną wielu konfliktów. Ostatnim przykładem na to były krwawe zamieszki muzułmanów wywołane po opublikowaniu karykatur Mahometa.
Zagrożeniem jest również Internet, który umożliwia szybką komunikację, ale również może być niebezpiecznym narzędziem. Atak na serwery rządowe, informacyjne oraz biznesowe może przynieść ogromnie straty finansowe.
Proces globalizacji ma wielu zwolenników i mniej więcej tyle samo przeciwników. Uważam, że należy wykorzystać wszystkie możliwości jakie niesie ona ze sobą, jednocześnie unikając zagrożeń, bo globalizacja stanowi poważne wyzwanie nie tylko dla poszczególnych państw ale również dla każdego z nas.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty