profil

Napoleon

poleca 85% 407 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Kongres Wiedeński

Sprawa Polska za Napoleona
1.Ziemie RP po III rozbiorze.
-po III rozbiorze Polski zaborcy wprowadzili własne zdanie, język, administrację i urzędników. Szlachtę pozbawiono wszelkich przywilejów.
-sytuacja duchowieństwa uległa pogorszeniu, bo Prusy i Rosja nie były państwami katolickimi.
-utworzono nowe granice celne, zerwano tradycyjne więzi handlowe
-chłopi zostali obciążeni zwiększonymi podatkami
-wprowadzono bardzo długi obowiązek służby wojskowej
-zaborcy dążyli do wyprowadzenia mieszkańców nowo uzyskanych ziem
2.Powstanie legionów polskich we Włoszech.
-9 stycznia 1797r. zgoda Napoleona na utworzenie legionów przez Jana Henryka Dąbrowskiego, złożonych z polskich emigrantów i jeńców, którzy służyli w armii austryjackiej, a dostali się do niewoli francuskiej.
Legioniści otrzymali polskie odznaki i język komend, mundury z elementami włoskimi i francuskimi, organizacja i sztandary zbliżone do polskich, powstanie pieśni legionowej, Mazurek Dąbrowskiego napisany przez Józefa Wybickiego.
3.Utworzenie księstwa Warszawskiego w Tylży w 1807r. z ziem II i III zaboru pruskiego, powiększone w 1809r. od II zabór austryjacki.
Na czele państwa stał Książe Saksonii Fryderyk August Wetlin.
Nowy ład w Europie i świecie.
1.Kongres Wiedeński 1814-1815 zwany również, ze względu na ogromną liczbę bali "Tańczącym Kongresem" - konferencja międzynarodowa przedstawicieli 16 największych państw europejskich, trwająca od września 1814 r. do 9 czerwca 1815 r. w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego.
2.Nowa mapa polityczna Europy.
-powróciła do granic z przed okresu Napoleońskiego
-sprawa Polski-z większości ziem księstwa Warszawskiego, utworzono królestwo polskie, połączone unią personalną z Rosją
-do Prus włączono Wielkopolskę, z której utworzono, Wielkie Księstwo Poznańskie, Toruń i Gdańsk
Austria otrzymała kopalnię soli w Wieliczce, Kraków wolnym miastem zwanym RP Krakowską.
-sprawa Niemiecka- utrzymano rozbicie Niemiec, utworzono związek niemiecki, składający się z 35 państw
-sprawa Włoska-rozbicie polityczne Włoch, odnowienie państwa kościelnego.
Święte Przymierze- była to organizacja mająca za zadanie pilnowanie porządków i ładu Wiedeńskiego w Europie, pod władzą Rosji, Austrii i Prus.
3.Cele kongresu wiedeńskiego:
Uporządkowanie granic w Europie po klęsce Napoleona i stworzenie nowego ładu według zasad:
Restauracji-pogląd wskazujący na konieczność przywrócenia w Europie w poszczególnych państwach ustroju i dynastii, jakie tam panowały przed wojnami napoleońskimi,
Legitymizmu-pogląd przyjęty przez Kongres Wiedeński, mówiący, że istnieć mogą tylko państwa w granicach przedrewolucyjnych, bowiem jedynie one są zgodne z zasadami prawa, żaden władca nie może być pozbawiony władzy przez swoich poddanych,
Zasada równowagi europejskiej-niedopuszczenie do dominacji jakichkolwiek mocarstw na kontynencie.
4.Międzynarodowe skutki Kongresu Wiedeńskiego:
-uchwały kongresu utworzyły system sojuszy, który przetrwał aż do końca XIXw.
-granice państw wyznaczone na kongresie przetrwały aż do wybuchu I wojny światowej,
-w Europie została odgórnie narzucona równowaga sił, która została złamana dopiero w drugiej połowie XIX w.,
-arbitralnie narzucone niektórym państwom granice, stały się następnie przyczyną buntów i wystąpień powstańczych (m.in. Belgia, Holandia, Norwegia, ziemie polskie),
-kongres oznaczał pominięcie większości zdobyczy rewolucji francuskiej i powrót do starych zasad systemu feudalnego.
Królestwo Polskie
1.Powstanie królestwa Polskiego:
a)konstytucja królestwa polskiego: Wypełniając postanowienia kongresu wiedeńskiego, cesarz Rosji i król Polski Aleksander I nadał Królestwu Polskiemu konstytucję, zaliczaną do najbardziej liberalnych w pokongresowej Europie. Przy jej redakcji pracował kilkuosobowy zespół, z księciem Adamem Czartoryskim na czele. Ostateczny tekst uwzględniał uwagi cara. 27 listopada 1815 konstytucja została podpisana przez cara i uzyskała moc prawną. Była to tzw. konstytucja oktrojowana, czyli nadana odgórnie, nie zaś zatwierdzona przez sejm. Obowiązywała w Królestwie Polskim do 26 lutego 1832, kiedy to Mikołaj I wprowadził w jej miejsce Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego.
b)oświata i kultura:
- W pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego intensywnie rozwijało się szkolnictwo co było w znacznym stopniu zasługą Stanisława Kostki Potockiego, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego
- Polityk ten wychowany na ideałach oświecenia, z powodzeniem kontynuował tradycje Komisji Edukacji Narodowej
- Przyczynił się m.in. do powołania przez cara Aleksandra I w 1816r nowej uczelni-Uniwersytetu Warszawskiego
- Został on utworzony przez połączenie kilku szkół działających od czasów napoleońskich i szybko stał się centrum polskiej oświaty i nauki
- Oprócz uniwersytetu Warszawskiego funkcjonowało także wiele szkół średnich oraz podstawowych, zwanych wówczas ludowymi
- W Warszawie kontynuowało działalność Towarzystwo Przyjaciół Nauk, znakomicie kierowane przez Stanisława Staszica i Juliana Ursyna Niemcewicza
- Jego członkowie zajmowali się przede wszystkim ratowaniem kultury i dlatego główny nacisk kładli na badanie historii i języka polskiego
- Nadal działał także Teatr Narodowy
- Funkcjonowało kilka oficyn wydawniczych i ukazywały się liczne czasopisma

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty