profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Struktura wiekowa i płci

poleca77%
Biologia

Struktura wiekowa i struktura płci

Struktura wiekowa warunkowana jest przez rozrodczość, śmiertelność i migracje. Obrazuje udział w populacji osobników będących w różnym wieku. Uwzględniając okresy w życiu osobników, wyodrębnia się trzy klasy wiekowe : wiek przedrozrodczy, rozrodczy, porozrodczy. Analiza struktury wiekowej populacji jest istotna dla przedstawienia prognozy rozwoju populacji. W zależności od liczebności osobników w poszczególnych klasach wiekowych wyróżnia się trzy typy populacji : populacje rozwijające...poleca85%
Biologia

Populacja, oddziaływanie antagonistyczne i nieantagonistyczne - pojęcia

Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na się wpływających; Rozrodczość - wrodzona zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu; Śmiertelność - liczba...poleca84%
Geografia

Porównanie krajów słabo i wysoko rozwiniętych gospodarczo

Temat: Porównaj kraje słabo i wysoko rozwinięte gospodarczo pod względem: a) Wskaźnika przyrostu naturalnego b) Struktury wieku c) Struktury płci d) Struktury zatrudnienia ad a) Wskaźnik...poleca77%
Geografia

Struktura ludności Polski według płci i wieku

), strukturą (wieku, płci , zawodową, narodowościową, wyznaniową), jak również jej rozmieszczeniem przestrzennym i dalszymi czynnikami, w szczególności społecznymi i socjologicznymi, które wpływają na jejpoleca84%
Biologia

Cechy populacji

Cechy populacji: - rozmieszczenie, - liczebność, - zagęszczenie, - rozrodczość, - śmiertelność, - struktura wiekowa . Rozmieszczenie to sposób występowania osobników napoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ubóstwo i bezrobocie - referat, przyczyny, skutki, dane statystyczne, charakterystyka

wieku, płci , wykształcenia, a także miejsca zamieszkania. W 2008 roku największą grupą wiekową będącą bez pracy są ludzie w wieku 25-34 lat ? 480,9 tys. Najliczniejszą grupą bezrobotnych są ludzie zpoleca85%
Geografia

Geografia ludności a geografia osadnictwa

tym rozmieszczeniu i jego zmianami oraz strukturą ludności (rasową, językową, wiekową itp.). Korzysta z dorobku innych działów geografii (np. geografii ekonomicznej, klimatologii), a także innychpoleca85%
Dziennikarstwo

Środowisko dziennikarskie

latach 1989-1992. W: Społeczności lokalne i rozwój lokalnej demokracji..., s. 66-67. Brakuje materiału empirycznego charakteryzującego środowisko dziennikarzy pod względem kryterium płci . Przeważają